SKVs ställningstaganden

Undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder, mervärdesskatt

Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2021-12-09

Dnr: 8-1358942

1 Sammanfattning

Omsättning av tjänster som avser förvaltning av särskilda investeringsfonder är undantagen från skatteplikt oberoende av vem det är som tillhandahåller tjänsterna. Undantaget är därför tillämpligt på tjänster som en fondförvaltare köper in om följande förutsättningar är uppfyllda.

 • Tjänsten har ett nära samband med förvaltningen av särskilda investeringsfonder.

 • Tjänsten tillhandahålls uteslutande för förvaltningen av sådana fonder.

Vid bedömningen av om en tjänst omfattas av undantaget ska hänsyn därför tas både till tjänstens karaktär och till hur tjänsten ska användas av köparen. Det innebär att omsättningen av en viss tjänst kan vara undantagen i ett specifikt fall och vara skattepliktig i ett annat, beroende på hur köparen använder tjänsten

Driften av de företag som en särskild investeringsfond äger andelar i omfattas inte av undantaget.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet med samma namn från den 21 april 2017, dnr 131 173044-17/111. Det nya ställningstagande innebär en ändring genom att undantaget från skatteplikt inte förutsätter att tjänsteleverantören har ett helhetsansvar för en specifik funktion inom förvaltningen. Dessutom tydliggörs att undantaget bara gäller för tjänster som tillhandahålls uteslutande för förvaltning av särskilda investeringsfonder.

2 Frågeställning

Skatteverket ger i detta ställningstagande sin syn på hur undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder ska tillämpas. Ett tidigare ställningstagande har uppdaterats på grund av ny praxis från EU-domstolen.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Mervärdesskattelagen och mervärdesskattedirektivet

Från skatteplikt undantas sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet. Värdepappershandel omfattar bland annat förvaltning av värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (3 kap. 9 § första stycket och tredje stycket 2 mervärdesskattelagen [1994:200], ML).

Medlemsstaterna ska undanta från skatteplikt förvaltning av särskilda investeringsfonder såsom dessa definieras av medlemsstaterna (artikel 135.1 g i rådets direktiv 2016/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet).

3.2 EU-direktiv och svensk lagstiftning om investeringsfonder

Harmoniserade EU-bestämmelser om investeringsfonder finns i direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretagsdirektivet) och i direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Motsvarande bestämmelser finns i lagen (2004:46) om värdepappersfonder och i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

I bilaga II till fondföretagsdirektivet anges att följande administrativa funktioner ingår i kollektiv portföljförvaltning.

 1. Juridiska tjänster och redovisningstjänster avseende fondförvaltningen.

 2. Förfrågningar från kunder.

 3. Värdering och prissättning (inklusive kontrolluppgifter avseende skatter).

 4. Övervakning av att tillämpliga bestämmelser följs.

 5. Upprätthållande av andelsägarregister.

 6. Fördelning av intäkter.

 7. Emission och inlösen av andelar.

 8. Affärsavveckling (inklusive utskick av certifikat).

 9. Registerföring.

3.3 EU-domstolens praxis

Undantaget från skatteplikt i artikel 135.1 g i mervärdesskattedirektivet avser de transaktioner som är specifika och grundläggande för verksamheten hos företag för kollektiva investeringar. Förutom själva portföljförvaltningen omfattas administrativa funktioner som är specifika för sådana företag. Exempel på sådana funktioner finns i bilaga II till fondföretagsdirektivet (C-169/04 Abbey National punkterna 63-64 och C-58/20 och C-59/20 K och DBKAG punkterna 46-48).

Funktionen som förvaringsinstitut för företag för kollektiv placering som inte ingår i förvaltningen av dessa utan i kontrollen och övervakningen av verksamheten i dessa omfattas inte av undantaget (C-169/04, Abbey National, punkten 65).

Tjänster som tillhandahålls av en tredje man som anlitas som förvaltare omfattas av undantaget om de vid en helhetsbedömning utgör en avgränsad enhet och är specifika och väsentliga för förvaltningen av de särskilda investeringsfonderna (C-58/20 och C-59/20, K och DBKAG, punkten 33).

Placeringsrådgivning som tillhandahålls ett företag som förvaltar en särskild investeringsfond har ett väsentligt samband med det företagets specifika verksamhet, som består av kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper med kapital från allmänheten. Placeringsrådgivning utgör i ett sådant fall förvaltning av särskilda investeringsfonder (C-275/11, GfBk, punkten 33).

Undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder medger inte att ett enda tillhandahållande delas upp beroende på tjänstens användning. Undantaget medger inte heller att en och samma skattesats används på grundval av den huvudsakliga användningen av tjänsten. I så fall skulle ett företag som huvudsakligen förvaltar särskilda investeringsfonder dra nytta av undantaget även vid förvaltningen av andra fonder än särskilda investeringsfonder. Ett enda tillhandahållande av förvaltningstjänster som tillhandahålls genom en IT-plattform som tillhandahålls ett fondbolag som förvaltar både särskilda investeringsfonder och andra fonder, omfattas därför inte av undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder (C-231/19, Blackrock Investment Management, punkterna 39, 44 och 52).

Villkoret att en undantagen tjänst ska ha en ”avgränsad karaktär” innebär inte att tjänsten i sin helhet måste utkontrakteras. Det avgörande är att tjänsten är specifik och väsentlig för förvaltningen av särskilda investeringsfonder. Att en programvara som tillhandahålls av tredje man bara kan användas inom förvaltarens egen tekniska infrastruktur och med användning av marknadsinformation från förvaltaren är inte avgörande för om tjänsten omfattas av undantaget från skatteplikt (C-58/20 och C-59/20, K och DBKAG, punkterna 40 och 44).

För att avgöra om en tjänst som tillhandahålls ett förvaltningsbolag omfattas av undantaget ska det undersökas om tjänsten har ett nära samband med förvaltningsbolagets egen verksamhet, så att den uppfyller de funktioner som är specifika och väsentliga för förvaltningen av en särskild investeringsfond (C-58/20 och 59/20, K och DBKAG, punkten 49).

Undantaget från skatteplikt kan omfatta tjänster som tillhandahålls ett förvaltningsbolag och som består i att säkerställa att andelsinnehavarnas fondinkomster beskattas korrekt. Undantaget kan också omfatta tillhandahållande av en programvara som används endast för att utföra beräkningar som är väsentliga för riskhantering och avkastningsmätning. Undantaget gäller dock bara om tjänsterna har ett nära samband med förvaltningen av särskilda investeringsfonder och om de tillhandahålls uteslutande för förvaltningen av sådana fonder (C-58/20 och C-59/20, K och DBKAG, punkten 62).

Ett investeringsbolag som investerade i fastigheter var att anse som en särskild investeringsfond. De tjänster som investeringsbolaget köpte in och som avsåg urval, köp och försäljning av fastigheter utgjorde förvaltning av särskilda investeringsfonder. Däremot utgjorde den faktiska förvaltningen av själva fastigheterna inte förvaltning av särskilda investeringsfonder. Även om förvaltningen av fastigheterna är avsedd att öka värdet på de investerade tillgångarna, är dess syfte inte specifikt för verksamheten i en särskild investeringsfond, utan ingår i alla typer av investeringar (C-595/13, Fiscale Eenheid X, punkterna 77-78).

4 Bedömning

Omsättning av tjänster som avser förvaltning av särskilda investeringsfonder är undantagen från skatteplikt oberoende av vem det är som tillhandahåller tjänsterna. Undantaget kan därför vara tillämpligt på tjänster som en fondförvaltare köper in från ett annat företag. En förutsättning för att undantaget ska vara tillämpligt är att tjänsten har ett nära samband med förmögenhetsförvaltningen och/eller den administrativa förvaltningen av fonden. Undantaget kan vara tillämpligt även när säljaren bara ansvarar för en del av en funktion som ingår i förvaltningen av särskilda investeringsfonder.

Många tjänster som används vid förvaltningen av särskilda investeringsfonder kan även användas vid förvaltning av andra typer av fonder. För att undantaget ska vara tillämpligt krävs att tjänsterna tillhandahålls uteslutande för förvaltning av särskilda investeringsfonder. Om en tjänst används både för köparens förvaltning av särskilda investeringsfonder och för annan verksamhet omfattas den inte av undantaget. Detta gäller även om tjänsten huvudsakligen används för förvaltningen av särskilda investeringsfonder.

Vid bedömningen av om en tjänst omfattas av undantaget ska hänsyn därför tas både till tjänstens karaktär och till hur tjänsten ska användas av köparen. Det innebär att omsättningen av en viss tjänst kan vara undantagen i ett specifikt fall och vara skattepliktig i ett annat, beroende på hur köparen använder tjänsten

4.1 Förmögenhetsförvaltning

För att en tjänst ska ha ett nära samband med förmögenhetsförvaltningen av en eller flera särskilda investeringsfonder krävs att den är anpassad till dessa fonders verksamhet och placeringsinriktning. Det spelar ingen roll om tjänsten utförs helt på elektronisk väg. Förmögenhetsförvaltningen består av analys och urval av sådana tillgångar som fonden kan placera i, liksom beslut om placeringar och omplaceringar av tillgångarna i fonden. Undantaget är tillämpligt på exempelvis finansiell information, analys och placeringsrådgivning som fondförvaltaren köper in. Även en finansiell analys av ett specifikt företag som fonden överväger att investera i kan omfattas av undantaget. Tillhandahållande av kursinformation till passivt förvaltade indexfonder kan också omfattas av undantaget.

4.2 Administrativ förvaltning

De administrativa funktioner som räknas upp i bilaga II till fondföretagsdirektivet är exempel på funktioner som har ett nära samband med förvaltningen av särskilda investeringsfonder. Andra exempel är hanteringen av funktionerna för regelefterlevnad, riskhantering och internrevision av fondförvaltningen.

Även tjänster som tillhandahålls helt på elektronisk väg kan omfattas av undantaget från skatteplikt. Tillhandahållande av programvara som är utformad för en eller flera funktioner inom den administrativa förvaltningen kan omfattas av undantaget. Det gäller även om användningen av programvaran kräver att fondförvaltaren själv matar in vissa uppgifter i systemet och även om programvaran är inordnad i fondförvaltarens egen infrastruktur. Eftersom det inte krävs att en funktion köps in i sin helhet kan undantaget omfatta programvara som fungerar som stöd i en eller flera av de funktioner som ingår i förvaltningen. Exempel är programvara för orderhantering, regelefterlevnad eller rapportering till myndigheter.

Tillhandahållande av integrerad programvara, som används för såväl förmögenhetsförvaltning som administrativ förvaltning, kan också omfattas av undantaget. Sådana tjänster kan exempelvis omfatta information och analyser, liksom registreringar av transaktioner och beräkning av fondandelsvärden.

Tillhandahållanden av programvara som inte är kopplad till själva fondförvaltningen och som kan användas i alla typer av verksamheter omfattas inte av undantaget från skatteplikt. Exempel är programvara för datasäkerhet, textbehandling och kommunikation.

Ett exempel på en administrativ tjänst som inte har nära samband med förvaltning av särskilda investeringsfonder är externrevision. En annan tjänst som inte har nära samband med förvaltningen av särskilda investeringsfonder är tillhandahållande av personal till fondförvaltaren.

De funktioner som ett förvaringsinstitut har ansvaret för är inte sådan förvaltning som avses i undantaget. Ett förvaringsinstitut ansvarar bland annat för förvaring av fondens tillgångar, betalningar för genomförda transaktioner och utbetalningar till andelsägare vid inlösen av andelar i fonden.

4.3 Driften av de tillgångar som fonden har investerat i

När en fond investerar i fastigheter omfattas inte den faktiska förvaltningen av fastigheterna av undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder. Motsvarande gäller också för driften av andra tillgångar som en fond kan investera i. Driften av de företag som en fond äger andelar i omfattas därför inte av undantaget från skatteplikt. Företagsledning och rådgivning rörande sådana företags verksamhet är några exempel på tjänster som inte har nära samband med förvaltningen av särskilda investeringsfonder.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet med samma namn från den 21 april 2017, dnr 131 173044-17/111. Det nya ställningstagande innebär en ändring genom att undantaget från skatteplikt inte förutsätter att tjänsteleverantören har ett helhetsansvar för en specifik funktion inom förvaltningen. Dessutom tydliggörs att undantaget bara gäller för tjänster som tillhandahålls uteslutande för förvaltning av särskilda investeringsfonder.