Områden: Punktskatter och trafikskatter (Trafikförsäkringspremie m.m., skatt på)

Datum: 2022-12-21

Dnr: 8-2106269

2023-07-04

Detta ställningstagande har ersatts av Skatteverkets ställningstagande ”Det saknas möjlighet för utländska beskickningar, konsulat och dess personal att få skatt på trafikförsäkringspremie återbetald”, 2023-07-03, dnr 8-2435309.

1 Sammanfattning

Utländska beskickningar, konsulat och dess personal kan inte få skatt på trafikförsäkringspremie återbetald. Försäkringsgivare kan inte heller avstå från att innehålla sådan skatt.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande ”Kan ambassader få skatt på trafikförsäkringspremie återbetald?”, 2007-10-09, dnr 131 615352–07/111. Skatteverket ändrar inte sin bedömning, utan ändringarna är huvudsakligen av redaktionell karaktär och en anpassning till aktuell lagtext.

2 Frågeställning

Ska utländska beskickningar, konsulat och dess personal betala skatt på trafikförsäkringspremie? Ska de ansöka om återbetalning av skatten hos svenska staten eller ska försäkringsgivare avstå från att innehålla sådan skatt?

3 Gällande rätt m.m.

Skatt ska betalas på premie för trafikförsäkring (1 § lagen [2007:460] om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.). Försäkringsgivare som meddelar trafikförsäkring är skattskyldig för skatten (3 §). Regeringen utgår ifrån att försäkringsgivarna för över skattekostnaden direkt på försäkringstagarna (prop. 2006/07:96 s. 43). Det finns inga bestämmelser i denna lag om återbetalning av skatten till beskickningar m.fl.

Av 1 § förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. framgår att den gäller vid återbetalning av skatt enligt

 • 31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt

 • 31 d § lagen (1994:1564) om alkoholskatt

 • 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi

 • 10 kap. 58 §§ mervärdesskattelagen (1994:200)

 • 64 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL

 • 15 § lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Den som enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall och lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller direkt tillämpliga EU-bestämmelser har rätt att förvärva varor eller tjänster utan mervärdesskatt eller punktskatt, får enligt 64 kap. 6 § SFL utöva den rätten genom en ansökan om återbetalning av skatten. Detta gäller dock inte om någon av följande bestämmelser om återbetalning av skatt är tillämplig på förvärvet:

 • 10 kap. 58 §§ mervärdesskattelagen.

 • 31 d § lagen om tobaksskatt.

 • 31 d § lagen om alkoholskatt.

 • 9 kap. 1 § lagen om skatt på energi.

 • 15 § lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

En främmande stats beskickning, dess beskickningsmedlemmar inklusive deras familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer åtnjuter immunitet och privilegier enligt den i Wien den 18 april 1961 avslutade konventionen om diplomatiska förbindelser, 1961 års Wienkonvention (2 § lagen om immunitet och privilegier i vissa fall och SÖ 1967:1). Bestämmelser om skattebefrielse för dessa finns i artiklarna 23 och 34 i 1961 års Wienkonvention.

Den sändande staten och beskickningschefen är, vad gäller beskickningslokalerna, befriade från alla statliga, regionala och kommunala skatter och avgifter. Undantag görs dock för ersättning för lämnade tjänster och när skatten eller avgiften enligt mottagarstatens lag ska betalas av den som ingår avtal med den sändande staten eller beskickningschefen (artikel 23 punkt 1 och 2 i 1961 års Wienkonvention).

Diplomatiska företrädare är befriade från alla statliga, regionala eller kommunala skatter och pålagor, vare sig de avser person eller egendom. Detta gäller med undantag för sådana indirekta skatter, som vanligen inräknas i varornas eller tjänsternas pris (artikel 34 i 1961 års Wienkonvention).

Främmande stats konsulat, konsulatsmedlemmar, deras familjer och betjäning samt konsulära kurirer åtnjuter immunitet och privilegier enligt den i Wien den 24 april 1963 avslutade konventionen om konsulära förbindelser, 1963 års Wienkonvention (3 § lagen om immunitet och privilegier och SÖ 1974:10).

Avseende konsulat finns motsvarigheten till artiklarna 23 och 34 i 1961 års Wienkonventionen i artiklarna 32 och 49 i 1963 års Wienkonvention.

4 Bedömning

Diplomater och konsulatsmedlemmar är skattebefriade från alla statliga skatter och pålagor med vissa undantag enligt 1961 och 1963 års Wienkonventioner. Ett sådant undantag är indirekta skatter som är inräknade i varornas eller tjänsternas pris. Försäkringsgivaren är skattskyldig för skatten på trafikförsäkringspremie, men denna förs över på försäkringstagarna. Skatten är därför en sådan indirekt skatt, som är inräknad i trafikförsäkringspremien, för vilken skattebefrielse inte medges.

Det finns därför ingen möjlighet för varken utländska beskickningar, konsulat eller dess personal att få skatt på trafikförsäkringspremie återbetald. Försäkringsgivare kan inte heller avstå från att innehålla sådan skatt.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande ”Kan ambassader få skatt på trafikförsäkringspremie återbetald?”, 2007-10-09, dnr 131 615352-07/111. Skatteverket ändrar inte sin bedömning, utan ändringarna är huvudsakligen av redaktionell karaktär och en anpassning till aktuell lagtext.