SVENSK INSAMLINGSKONTROLL

Anvisningar för revisorer i organisationer med 90-konto

(Januari 2022)

Inledning

Med revisor avses en av Revisorsinspektionen auktoriserad revisor som av Svensk Insamlingskontroll godkänts att vara revisor för en 90-kontoinnehavare (KI). Vi kontrollerar alltid med Revisorsinspektionen om revisorn har några anmärkningar innan en revisor godkänns för uppdraget. Föreligger anmärkning sker en särskild bedömning av Svensk Insamlingskontroll avseende revisorns lämplighet.

En förutsättning för att vara revisor i en organisation med 90-konto är att man är väl förtrogen med Svensk Insamlingskontrolls regelverk. På vår hemsida under flikarna regler och föreskrifter samt redovisning (under huvudflik ”för organisationer”) finns föreskrifter och Svensk Insamlingskontrolls anvisningar till årsredovisning och rapportpaket för KI att efterleva.

Enligt 11 § i föreskrifterna för 90-konto är KI skyldig att i sin löpande bokföring efterleva bokföringslagens krav, upprätta en årsredovisning enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554), samt därvid tillämpa regelverket K3. Denna skyldighet gäller för alla organisationer som har 90-konto oavsett vad bokföringslagen (1999:1078) anger. Avseende tillämpning av ÅRLs lättnadsregler för mindre företag som tillämpar K3 är vår policy beskriven i anvisningarna för varje års rapportpaket.

Revisorns åtaganden

Revisorns åtaganden framgår av 15 § i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter. Revisorn ska i den omfattning som följer av lag, god revisionssed samt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar till årsredovisning och rapportpaket granska årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Svensk Insamlingskontroll anser att Revisionslagen (1999:1079)] är tillämplig för KI som inte är stiftelser. För stiftelser gäller 4 kap. stiftelselagen (1994:1220).

Med företagsledning avses styrelsen och, i det fall styrelsen delegerat uppgiften att handha den löpande förvaltningen till en eller flera andra, även dessa personer.

Revisorn ska i sin granskning särskilt beakta bestämmelserna i 5 §, 6 § samt 11 § i föreskrifterna. Det innebär bland annat att det åligger KI att tillse att relevanta delar i den interna kontrollen är skriftligt dokumenterade och att rutiner finns som säkerställer att fastställda instruktioner efterlevs, att så sker ska granskas av revisorn.

Vi sänder alltid en kännedomskopia av eventuell korrespondens med KI till organisationens hos Svensk Insamlingskontroll registrerade revisor. Det är av vikt att revisorn aktivt tar del av detta som i sin revision. Det är Svensk Insamlingskontrolls bedömning att framförallt förvaltningsrevisionen av KI, till följd Svensk Insamlingskontrolls krav kan vara mer omfattande än vad som annorledes skulle följa av granskning enligt god revisionssed.

Revisorn ska utöver revisionsberättelsen rapportera sina väsentliga iakttagelser vid revisionen till styrelsen skriftligen genom PM. Revisorn ska säkerställa att KI skickar in en kopia av dessa till Svensk Insamlingskontroll i samband med insändandet av sitt årliga rapportpaket. I revisionsberättelsen ska revisorn, i förekommande fall och med beaktande av god revisionssed, anmärka om KI:s verksamhet inte bedrivs i enlighet med ändamål enligt stadgar.

KI är enligt 11 § föreskrifterna skyldig att snarast informera Svensk Insamlingskontroll kring väsentliga händelser som kan påverka KI:s trovärdighet och förtroendet för KIs verksamhet. Revisorn ska aktivt söka säkerställa att detta sker när denne får kännedom om dylika händelser.

Kommentar

Revisorn får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning: Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter (jfr 26 § revisorslagen). Denna tystnadsplikt innebär inget hinder för revisorn att lämna sådana upplysningar till Svensk Insamlingskontroll då organisationen i sitt avtal med Svensk Insamlingskontroll avtalat bort revisorns tystnadsplikt i detta avseende. Svensk Insamlingskontroll lyder inte under offentlighetsprincipen och sådana upplysningar kommer inte att föras vidare.