Inledning

Med revisor avses en av Revisorsinspektionen auktoriserad revisor som av Svensk Insamlingskontroll godkänts att vara revisor för en 90-kontoorganisation. Vi kontrollerar alltid med Revisorsinspektionen om revisorn har några anmärkningar innan en revisor godkänns för uppdraget. Föreligger anmärkning sker en särskild bedömning av Svensk Insamlingskontroll avseende revisorns lämplighet.

En förutsättning för att vara revisor i en organisation med 90-konto är att vara väl förtrogen med Svensk Insamlingskontrolls regelverk, förutom andra lagar och förordningar som gäller ideella föreningar och stiftelser. På vår hemsida under flikarna regler och föreskrifter samt redovisning (under huvudflik ”för organisationer”) finns föreskrifter och Svensk Insamlingskontrolls anvisningar till årsredovisning och rapportpaket för organisation att efterleva.

Enligt 11 § i föreskrifterna för 90-konto är organisationen skyldig att i sin löpande bokföring efterleva bokföringslagens krav, upprätta en årsredovisning enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554), samt därvid tillämpa regelverket K3. Denna skyldighet gäller för alla organisationer som har 90-konto oavsett vad bokföringslagen (1999:1078) anger. Avseende tillämpning av ÅRLs lättnadsregler för mindre företag som tillämpar K3 är vår policy beskriven i anvisningarna för varje års årsredovisning och rapportpaket.

Revisorns ansvarsområden

Revisorns åtaganden framgår av 15 § i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter. Revisorn ska i den omfattning som följer av lag och god revisionssed granska årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Revisorn bör även kontrollera att årsredovisningen är i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar till årsredovisning och rapportpaket. Svensk Insamlingskontroll anser att revisionslagen (1999:1079) är tillämplig för organisationer som inte är stiftelser. För stiftelser gäller 4 kap. stiftelselagen (1994:1220).

Med företagsledning avses styrelsen och, i det fall styrelsen delegerat uppgiften att handha den löpande förvaltningen till en eller flera andra, även dessa personer.

Revisorn bör i sin granskning beakta bestämmelserna i 5 samt 11 §§ i föreskrifterna. Det innebär bland annat att det åligger organisationen att tillse att relevanta delar i den interna kontrollen är skriftligt doumenterade och att rutiner finns som säkerställer att fastställda instruktioner efterlevs, att så sker bör granskas av revisorn. Revisorn bör säkerställa att förvaltningsberättelsen innehåller de delar som beskrivs i anvisningarna för årsredovisning och rapportpaket, med särskild fokus på de krav som ställs på redovisning av resultat och effekt och hänvisning till K3 kapitel 36/37.

Vi sänder alltid en kännedomskopia av eventuell korrespondens med organisationen till deras hos Svensk Insamlingskontroll registrerade revisor. Det är av vikt att revisorn aktivt tar del av detta som i sin revision.

Revisorn bör utöver revisionsberättelsen rapportera sina väsentliga iakttagelser vid revisionen till styrelsen skriftligen genom PM. Det framgår av 13 § i föreskrifterna att organisationen ska erhålla ett PM från sin revisor, och att detta ska delas med Svensk Insamlingskontroll. Revisorn bör säkerställa att organisationen delat PM som skrivits under året med Svensk Insamlingskontroll. Om revisorn har lämnat en avvikande revisionsberättelse med hänvisning till att organisationen inte följer stadgar, bör detta kommenteras i PM.

Revisorn ansvarar för att de medarbetare som revisorn anlitar i sitt revisionsteam har erforderlig kunskap kring denna vägledning.

Kommentar

Revisorn får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning: Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter (jfr 26 § revisorslagen). Denna tystnadsplikt innebär inget hinder för revisorn att lämna sådana upplysningar till Svensk Insamlingskontroll då organisationen i sitt avtal med Svensk Insamlingskontroll avtalat bort revisorns tystnadsplikt i detta avseende. Svensk Insamlingskontroll lyder inte under offentlighetsprincipen och sådana upplysningar kommer inte att föras vidare.