Dessa bestämmelser avser depå i bank. För motsvarande bestämmelser avseende värdepappersbolag, se Allmänna bestämmelser för depå/konto i FAR Online.

Definitioner

I depåavtalet samt i dessa bestämmelser förstås med

 1. värdepapper

  • dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dvs. 1) överlåtbara värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, 2) penningmarknadsinstrument, 3) andelar i företag för kollektiva investeringar (fondandelar), 4) finansiella derivatinstrument och 5) utsläppsrätter;

  • dels värdehandling, varmed avses handling som inte kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, dvs. 1) aktie eller enkelt skuldebrev som enligt definitionen ovan inte är finansiellt instrument, 2) borgensförbindelse, 3) gåvobrev, 4) pantbrev eller liknande handling.

 2. avräkningsnota besked om att en order/ett affärsuppdrag har utförts.

 3. reglerad marknad såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dvs. ett multilateralt system inom EES som sammanför eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredjepart – regelmässigt, inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att det leder till ett kontrakt.

 4. handelsplats såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dvs. en reglerad marknad, en multilateral handelsplattform (MTF-plattform) eller en organiserad handelsplattform (OTF-plattform).

 5. utförandeplats en handelsplatsplats, en systematisk internhandlare eller en marknadsgarant inom EES eller en annan person som tillhandahåller likviditet inom EES.

 6. handelsplattform en MTF-plattform eller en OTF-plattform.

 7. MTF-plattform, såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dvs. ett multilateralt system inom EES som sammanför flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument – inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att det leder till ett kontrakt.

 8. OTF-plattform, såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dvs. ett multilateralt system inom EES som inte är en reglerad marknad eller en MTF-plattform, och inom vilket flera tredjeparters köp- och säljintressen i obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter eller derivat kan interagera inom systemet så att det leder till ett kontrakt.

 9. systematisk internhandlare, såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dvs. ett värdepappersinstitut som i en organiserad, frekvent, systematisk och väsentlig omfattning handlar för egen räkning när det utför kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform utan att utnyttja ett multilateralt system.

 10. multilateralt system, såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dvs. ett system där flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument kan interagera inom systemet.

 11. förvaring av värdepapper, såväl förvaring av fysiska värdepapper som sådant förvar av dematerialiserade värdepapper som uppkommer genom registrering i depå.

 12. depåförande tredjepart, värdepappersinstitut som på uppdrag av institutet eller annan depåförande tredjepart förvarar värdepapper i depå för kunders räkning.

 13. värdepappersinstitut, värdepappersbolag, svenska kreditinstitut med tillstånd att driva värdepappersrörelse och utländska företag som driver värdepappersrörelse från filial eller genom att använda anknutna ombud etablerade i Sverige, samt utländska företag med tillstånd att bedriva verksamhet som motsvarar värdepappersrörelse.

 14. värdepapperscentral, såsom definierat i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, dvs. detsamma som i artikel 2.1.1 i förordning (EU) nr 909/2014 om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen.

 15. bankdag, dag i Sverige som inte är söndag eller allmän helgdag eller som vid betalning av skuldebrev är likställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är f.n. lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton).

 16. central motpart (CCP), såsom definierat i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir), dvs. en juridisk person som träder emellan motparterna i kontrakt som är föremål för handel på en eller flera finansmarknader och blir köpare till varje säljare och säljare till varje köpare.

 17. SRD II-bolag, bolag med hemvist inom EES vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som omfattas av SRD II.

 18. intermediär, såsom definierat i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, dvs. en juridisk person som för aktieägares eller andra personers räkning förvarar eller administrerar aktier eller för värdepapperskonton.

 19. SRD II, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828 av den 17 maj 2017 om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang såsom det har implementerats i svensk rätt genom 3 a kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, samt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1212 av den 3 september 2018 om fastställande av minimikrav för genomförandet av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG vad gäller identifiering av aktieägare, överföring av information och underlättande av utövandet av aktieägarrättigheter.

Vid hänvisning till depåavtalet nedan omfattas även dessa allmänna bestämmelser och allmänna villkor för handel med finansiella instrument.

A Förvaring i depå m.m.

A.1 Förvaring hos institutet

A.1.1Institutet ska i depån registrera sådant värdepapper som mottagits av institutet för förvaring m.m. i depå. Mottagna värdepapper förvaras av institutet för kundens räkning.

Institutet tar inte emot utsläppsrätter för förvaring under detta depåavtal annat än efter särskild överenskommelse med kunden.

Institutet får såsom förvaltare låta registrera mottagna finansiella instrument i eget namn hos värdepapperscentral t.ex. Euroclear Sweden AB eller den som utanför EES fullgör motsvarande registreringsåtgärd avseende instrumentet. Därvid får kundens finansiella instrument registreras tillsammans med andra ägares finansiella instrument av samma slag1.

Enligt dessa bestämmelser ska finansiellt instrument i kontobaserat system hos värdepapperscentral eller den som utanför EES fullgör motsvarande registreringsåtgärd avseende instrumentet anses ha mottagits när institutet erhållit rätt att registrera eller låta registrera uppgifter avseende instrument i sådant system. Övriga värdepapper anses ha mottagits när de överlämnats till institutet.

Enligt artikel 38.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler (”CSDR”) måste institut erbjuda kunden möjligheten att välja mellan segregering av samlade kundkonton och individuellt segregerade kundkonton och informera dem om de kostnader och risker som varje alternativ innebär.

A.1.2Institutet förbehåller sig rätten att pröva mottagandet av visst värdepapper, se även punkt G.6. Om kunden har flera depåer hos institutet och kunden inte instruerat institutet om i vilken depå visst värdepapper ska registreras, får institutet självt bestämma i vilken depå registreringen ska ske.

A.1.3Institutet utför ingen äkthetskontroll av kundens värdepapper.

A.1.4Institutet förbehåller sig skälig tid för registrering, överföring och utlämnande av värdepapper.

A.1.5Institutet får avregistrera värdepapper från kundens depå när den som gett ut värdepapperet försatts i konkurs eller värdepapperet av annat skäl förlorat sitt värde. Om det är praktiskt möjligt och lämpligt ska institutet, bl.a. med beaktande av kundens intresse, i sådant fall försöka registrera värdepapperet i kundens namn.

A.1.6Utöver avtalad panträtt i depåavtalet kan institutet ha kvittningsrätt, panträtt eller annan säkerhetsrätt enligt EU-förordning, lag, föreskrifter, allmänna rättsprinciper eller regelverk hos värdepapperscentral eller central motpart (CCP).

A.1.7[Institutets tjänster enligt depåavtalet och dessa bestämmelser riktar sig inte till fysiska personer bosatta i USA eller juridiska personer med säte i USA eller andra U.S. Persons (som det definieras i vid var tid gällande Regulation S till United States Securities Act 1933) eller till sådana personer i andra länder där det krävs att institutet har vidtagit registreringsåtgärder eller andra liknande åtgärder.]2

Anpassas till institutets organisation och tjänsteutbud. Bestämmelsen tar sikte på de fall då institutet valt att inte tillhandahålla depåtjänster som innebär att institutet t.ex. träffas av FATCA eller annan reglering som innebär särskilda registreringsåtgärder.

A.2 Depåförvaring hos tredjepart

A.2.1Institutet får förvara kundens värdepapper hos annat värdepappersinstitut, i Sverige eller utlandet. Depåförande tredjepart kan i sin tur anlita annan depåförande tredjepart för förvaring av kundens värdepapper.

A.2.2Depåförande tredjepart utses av institutet efter eget val, med iakttagande av de skyldigheter som åligger institutet enligt EU-förordning, lag och föreskrifter.

A.2.3Vid förvar hos depåförande institut i utlandet (inom eller utanför EES) omfattas kundens värdepapper av tillämplig nationell lag, vilket kan innebära att kundens rättigheter avseende dessa värdepapper kan variera jämfört med vad som skulle gälla vid en förvaring i Sverige.

A.2.4Förvaring hos depåförande tredjepart sker normalt i institutets namn för kunders räkning. I sådant fall får kundens värdepapper registreras tillsammans med andra ägares värdepapper, exempelvis på samlingskonto. Institutet får även uppdra åt depåförande tredjepart att i institutets ställe låta sig registreras för kundens värdepapper.

I särskilda fall får institutet även låta kundens värdepapper ingå i ett för flera ägare gemensamt dokument.

A.2.5Vid förvaring av kundens värdepapper på samlingskonto hos depåförande tredjepart följer kundens rättigheter av tillämplig nationell lagstiftning. Då kundens värdepapper förvaras tillsammans med andra kunders värdepapper och om det skulle uppstå en brist så att det totala innehavet på samlingskontot inte motsvarar samtliga kunders rätta innehav, regleras den bristen mellan innehavarna i enlighet med lag eller marknadspraxis hos den depåförande tredjeparten. Detta kan komma att innebära att innehavarna inte får tillbaka hela sitt innehav utan att bristen fördelas mellan innehavarna i förhållande till storleken på var och ens innehav.

Huruvida kunden har en sakrättsligt skyddad separationsrätt i händelse av att institutet eller depåförande tredjepart skulle försättas i konkurs eller drabbas av annan åtgärd med motsvarande rättsverkningar kan variera och är beroende av tillämplig nationell lag.

I Sverige föreligger sakrättsligt skyddad separationsrätt under förutsättning att värdepappren hålls avskilda från det depåförande tredjepart eller institutets egna värdepapper. Vid förvaring hos depåförande tredjepart i utlandet kan det också, till följd av tillämplig utländsk lag, vara omöjligt att identifiera kunders värdepapper separat från den tredje partens eller institutets egna värdepapper. I sådant fall finns en risk att kundens värdepapper vid en konkurssituation eller annan åtgärd med motsvarande rättsverkningar skulle kunna komma att anses ingå i den tredje partens eller institutets tillgångar.

A.2.6Depåförande tredjepart, värdepapperscentral, central motpart (CCP) samt motsvarigheter utanför EES kan ha säkerhet i eller kvittningsrätt avseende kundens värdepapper och till dem kopplade fordringar. I sådant fall kan kundens värdepapper komma att tas i anspråk för sådana rättigheter.

B Institutets åtaganden avseende värdepapper

B.1 Allmänt

B.1.1Institutet åtar sig att för kundens räkning vidta under punkterna B.2–B.4 angivna åtgärder beträffande mottagna värdepapper. Beträffande aktier i SRD II-bolag ska institutet dessutom vidta under punkten B.5 angivna åtgärder vilket kan innebära en avvikelse i vissa delar från B.1.2 till B.1.8 nedan.

B.1.2Åtagandena inträder – om inte annat anges nedan eller särskilt överenskommits – för svenska finansiella instrument registrerade hos värdepapperscentral fr.o.m. den [femte] bankdagen och för övriga svenska värdepapper (dvs. utgivna av emittenter med säte i Sverige) samt för utländska finansiella instrument fr.o.m. den [femtonde] bankdagen efter det att värdepapperen mottagits av institutet. Institutet är således inte skyldigt att bevaka frister som löper ut dessförinnan. För åtaganden avseende aktier i SRD II-bolag gäller vad som framgår av B.5.

B.1.3Institutet vidtar i punkterna B.2–B.4 angivna åtgärder under förutsättning att institutet i god tid fått fullgod information om den omständighet som föranleder åtgärden genom meddelande från kunden, depåförande tredjepart, emittent, agent (motsvarande) eller värdepapperscentral. För aktier i SRD II-bolag gäller vad som framgår av B.5.

B.1.4För distribution av årsredovisningar, delårsrapporter, prospekt och annan information ansvarar emittenten. Om kunden i depåavtalet markerat att årsredovisningar m.m. önskas från emittent i vilken kunden innehar värdepapper registrerade hos värdepapperscentral och registrerade i depån, lämnar institutet på emittentens begäran, via värdepapperscentral, kundens namn och adressuppgifter. Prospekt och annan information om erbjudanden distribueras normalt inte av institutet. Institutet tillhandahåller kunden i stället en sammanfattning av erbjudandet. Kunden får samtidigt en anvisning om var mer information om erbjudandet finns.

B.1.5Institutet får helt eller delvis underlåta att vidta en åtgärd, om det till depån anslutet konto inte finns medel eller kreditutrymme för åtgärden eller om institutet inte får de uppgifter som krävs för åtgärden eller för att uppfylla krav enligt EU-förordning, lag och föreskrifter.

B.1.6Institutet får vidta eller underlåta att vidta åtgärd som anges i punkterna B.2 och B.3 om institutet särskilt angivit detta i meddelande till kunden och denne inte lämnat instruktion om annat inom den svarstid som angetts i meddelandet. Kunden är därefter bunden av åtgärd som institutet vidtagit eller underlåtit att vidta på samma sätt som om kunden själv gett uppdrag om åtgärden.

B.1.7Vid institutets försäljning av rätter enligt nedan får försäljning ske gemensamt för flera kunder och i tillämpliga fall i enlighet med institutets vid var tid gällande särskilda riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order. Likviden ska fördelas proportionellt mellan kunderna.

B.1.8Om kunden enligt tillämplig lag eller reglerna för en emission eller ett erbjudande inte har rätt att utnyttja företrädesrätter som tillkommit kunden till följd av dennes innehav av visst värdepapper, får institutet sälja dessa företrädesrätter.

B.1.9Enligt EUs förordning (EU) 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling ska en värdepapperscentral debitera respektive kreditera sina deltagare (värdepappersinstituten) sanktionsavgifter vid försenad avveckling av värdepappersaffärer.

Sanktionsavgifter som institutet mottagit från en värdepapperscentral kan institutet komma att fördela ut till berörda kunder när och på det sätt institutet bedömer som praktiskt möjligt och lämpligt, bl.a. med iakttagande av kundens intresse, storleken på avgiften och förseningens inverkan på kunden. Institutet har därvid rätt att beakta kostnader för leveransförseningar, t.ex. för ersättningsköp, värdepapperslån eller tidigare sanktionsavgifter som institutet inte vidaredebiterat.

Som framgår i punkt G.1 Avgifter m.m. och i depåavtalet har institutet rätt att vidaredebitera kunden sådana avgifter som debiterats institutet i samband med avveckling av kundens värdepappersaffärer.

B.2 Svenska finansiella instrument

B.2.1Med svenska finansiella instrument avses i denna punkt B.2 finansiella instrument som är utgivna av emittenter med säte i Sverige och som är registrerade hos värdepapperscentral som har tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige samt är upptagna till handel i Sverige eller handlas på svensk handelsplats. För svenska finansiella instrument omfattar institutets åtagande – med den eventuella avvikelse som kan följa av vad som sägs i punkt B.1.6 – de åtgärder som anges under punkterna B.2.2–B.2.8.

Beträffande andra finansiella instrument gäller i stället vad som anges under punkt B.3 beträffande utländska finansiella instrument.

B.2.2Beträffande aktier åtar sig institutet att

 1. ta emot utdelning. Om kunden har rätt att välja mellan utdelning i kontanter eller i annan form får institutet välja utdelning i form av kontanter om kunden inte lämnat annan instruktion;

 2. vid nyemission avseende aktier i vilka kunden har företrädesrätt underrätta kunden härom samt biträda kunden med önskade åtgärder i samband därmed. Om instruktion om annat inte lämnats senast tre bankdagar före sista dagen för handel med teckningsrätten har institutet rätt, men inte skyldighet, att för kundens räkning och förutsatt att institutet bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt, bl.a. med beaktande av kundens intresse, sälja teckningsrätt som inte utnyttjats;

 3. vid offentligt erbjudande om överlåtelse av finansiellt instrument riktat till kunden från emittenten (inlösen/återköp) eller annan (uppköp) underrätta kunden om och, efter särskilt uppdrag från kunden, biträda denne med önskade åtgärder. (Se också B.2.5.) Motsvarande gäller vid offentligt erbjudande om förvärv av finansiellt instrument riktat till kunden;

 4. vid fondemission avseende aktier har institutet rätt, men inte skyldighet, att för kundens räkning göra sådana tillköp av fondaktierätter som behövs för att alla fondaktierätter som tillkommer kunden på grund av i depån registrerade aktier ska kunna till fullo utnyttjas i fondemissionen och i depån förteckna så många nya aktier som kunden därefter är berättigad till;

 5. såvitt avser aktier i s.k. avstämningsbolag underrätta kunden om begärd tvångsinlösen;

 6. såvitt avser aktier i avstämningsbolag vid nedsättning av aktiekapitalet, inlösen eller likvidation motta respektive lyfta kapitalbelopp samt annat förfallet belopp; samt

 7. på uppdrag av kunden, ombesörja att hos värdepapperscentral förvaltarregistrerade aktiers rösträtt registreras i kundens namn. Detta förutsätter dock att uppdraget är institutet tillhanda senast [femte] bankdagen före sista dag för införande i aktieboken (dvs. på avstämningsdagen) för rätt att delta i bolagsstämma och att sådan rösträttsregistrering kan ske enligt gängse rutin hos värdepapperscentral.

Om depån innehas av två eller flera gemensamt och det i uppdraget inte angetts i vems namn aktierna ska registreras sker rösträttsregistrering av aktierna i proportion till vars och ens andel. Rösträttsregistrering sker inte av överskjutande aktier.3

Annan skrivning om institutet avser att ha ständig rösträttsregistrering eller om rösträttsregistrering vid flera innehavare sker i sin helhet i den persons namn som institutet bestämmer.

B.2.3Beträffande teckningsoptioner åtar sig institutet att

 • i god tid underrätta kunden om sista dag för aktieteckning och, efter särskilt uppdrag från kunden söka verkställa kompletteringsköp av teckningsoptioner och verkställa nyteckning av aktier. Om överenskommelse om annat inte träffats senast tre bankdagar före sista dag för handel med teckningsoptioner har institutet rätt, men inte skyldighet, att för kundens räkning och förutsatt att institutet bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt, bl.a. med beaktande av kundens intresse, sälja teckningsoption som inte utnyttjats.

B.2.4Beträffande inköpsrätter åtar sig institutet att

 • i god tid underrätta kunden om sista dag för köpanmälan och, efter särskilt uppdrag av kunden, söka verkställa kompletteringsköp av inköpsrätt och ombesörja köpanmälan. Om överenskommelse om annat inte träffats senast tre bankdagar före sista dag för handel med inköpsrätten, har institutet rätt, men inte skyldighet, att för kundens räkning och förutsatt att institutet bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt sälja inköpsrätt som inte utnyttjats.

B.2.5Beträffande inlösenrätter åtar sig institutet att

 • i god tid underrätta kunden om sista dag för inlösenanmälan och, efter särskilt uppdrag av kunden, söka verkställa kompletteringsköp av inlösenrätt och ombesörja inlösenanmälan. Om överenskommelse om annat inte träffats senast tre bankdagar före sista dag för handel med inlösenrätten, har institutet rätt, men inte skyldighet, att för kundens räkning och förutsatt att institutet bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt, bl.a. med beaktande av kundens intresse, sälja inlösenrätt som inte utnyttjats.

B.2.6Beträffande svenska depåbevis avseende utländska aktier åtar sig institutet att

 • vidta motsvarande åtgärder som för svenska aktier enligt ovan om institutet bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt, bl.a. med beaktande av kundens intresse.

B.2.7Beträffande skuldebrev och andra skuldförbindelser som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden åtar sig institutet att

 1. motta respektive lyfta ränta samt kapitalbelopp eller annat belopp som vid inlösen, utlottning eller uppsägning förfallit till betalning efter det att skuldförbindelsen mottagits;

 2. beträffande premieobligationer dessutom lyfta vinst på premieobligation som enligt dragningslista utfallit vid dragning som skett efter det att premieobligation mottagits av institutet samt underrätta kunden om utbyte och biträda kunden med önskade åtgärder med anledning därav;

 3. beträffande konvertibler och andra konverteringsbara skuldförbindelser dessutom i god tid underrätta kunden om sista konverteringsdag samt efter särskilt uppdrag av kunden verkställa konvertering;

 4. vid emission av skuldebrev/skuldförbindelser i vilka kunden har företrädesrätt, för kundens räkning teckna sådana skuldebrev/skuldförbindelser om inte annat överenskommits. Därvid ska gälla vad som angivits ovan i punkt B.2.2 b;

 5. vid offentligt erbjudande om överlåtelse av finansiellt instrument riktat till kunden från emittenten eller annan och som institutet erhållit information om, på sätt som angetts ovan i punkt B.1.3, underrätta kunden därom och, efter särskilt uppdrag av kunden biträda denne med önskade åtgärder i samband därmed. Motsvarande gäller vid offentligt erbjudande om förvärv av finansiellt instrument riktat till kunden;

 6. vid meddelande om förtida inlösen och kallelse till fordringshavarmöte eller liknande förfarande avseende skuldebrev/skuldförbindelser i vilka kunden är innehavare och som institutet erhållit information om, på sätt som angivits ovan i punkt B.1.3 underrätta kunden därom och efter särskild överenskommelse med kunden biträda denne i samband därmed; samt

 7. beträffande strukturerade produkter som är skuldebrev, lyfta ränta, utdelning och kapitalbelopp.

B.2.8Beträffande finansiella instrument, som inte omfattas av punkterna B.2.1–B.2.7, såsom derivatinstrument (t.ex. optioner, terminer), strukturerade produkter som inte är skuldebrev och andelar i företag för kollektiva investeringar4 (fondandelar), omfattar institutets åtagande att, i förekommande fall, lyfta utdelning samt i övrigt att vidta de åtgärder som institutet bedömer som praktiskt möjligt och lämpligt bland annat med beaktande av kundens intresse eller som institutet åtagit sig i särskilt avtal med kunden.

I de fall förvar av andelar i företag för kollektiva investeringar (fondandelar) sker på depån istället för särskilda fondkonton bör instituten överväga vilka åtaganden som görs till fondandelsägaren vad gäller utdelning och information m.m.

B.3 Utländska finansiella instrument

B.3.1Beträffande aktier och skuldförbindelser som inte omfattas av B.2 och som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller på en motsvarande marknad utanför EES eller på en MTF omfattar institutets åtagande – med den eventuella avvikelse som kan följa av vad som sägs i punkt B.1.6 – att vidta samma åtgärder som för svenska finansiella instrument när institutet bedömer detta som praktiskt möjligt och lämpligt, bl.a. med beaktande av kundens intresse. För åtaganden avseende aktier i SRD II-bolag gäller vad som framgår av B.5.

B.3.2I fråga om utländska aktier registrerade hos värdepapperscentral eller motsvarande utanför EES åtar sig inte institutet att genomföra rösträttsregistreringar inför bolagsstämma om inte institutet särskilt informerat kunden om det. Det innebär att kunden inte kommer att kunna rösta på bolagsstämma om inte institutet informerat kunden om institutets avsikt att tillhandahålla hjälp med rösträttsregistrering. En förutsättning för rösträttsregistrering är att kunden följt institutets instruktioner och t.ex. tillhandahållit dokument och information som är nödvändiga för rösträttsregistreringen.

Det kan även förekomma andra begränsningar i kundens rättigheter som aktieägare, t.ex. att delta i emissioner eller andra företagshändelser och att få information därom, på grund av begränsningar hos värdepapperscentral, eller motsvarande utanför EES, depåförande tredjepart eller annan intermediär.

B.3.3Beträffande andra utländska finansiella instrument än de i föregående punkter omfattar institutets åtagande endast att vidta de åtgärder institutet åtagit sig i särskilt avtal med kunden.

B.3.4Kunden är införstådd med att kundens rättigheter avseende utländska finansiella instrument kan variera beroende på tillämplig utländsk lag eller regelverk. Kunden är även införstådd med att institutet då åtgärd avser utländskt finansiellt instrument ofta kan komma att tillämpa andra tidsfrister gentemot kunden än de som tillämpas i det land där åtgärd ska verkställas.

B.4 Svenska och utländska värdehandlingar

Beträffande svenska och utländska värdehandlingar omfattar institutets åtagande – med den eventuella avvikelse som kan följa av vad som sägs i punkt B.1.6 – att göra vad institutet åtagit sig i särskilt avtal med kunden.

B.5 Aktier i SRD II-bolag

B.5.1Institutet åtar sig vad gäller aktier i ett SRD II-bolag att

 1. utan dröjsmål till kunden överföra sådan information och bekräftelser som institutet erhållit från en intermediär eller ett SRD II-bolag och som ett SRD II-bolag är skyldigt att tillhandahålla sina aktieägare enligt SRD II;

 2. på begäran från kunden utan dröjsmål överföra kundens instruktion till ett SRD-II bolag eller till nästa intermediär vad gäller utövandet av kundens rättigheter som aktieägare i SRD II-bolaget eller i övrigt underlätta utövandet av aktieägares rättigheter enligt SRD II.

C Till depån anslutna konton

C.1Till depån ansluts ett eller flera konton som öppnats för kunden. Om överenskommelse inte träffas om annat förs ett anslutet konto i svenska kronor. För anslutet konto gäller de bestämmelser som vid var tid allmänt tillämpas av institutet för konto av aktuellt slag.

C.2På anslutet konto får institutet sätta in pengar som utgör förskott för köpuppdrag eller likvid för säljuppdrag (eller motsvarande), avkastning på förvaltade värdepapper samt pengar som kunden i annat fall överlämnat till institutet eller som institutet tagit emot för kundens räkning och som har samband med depån, om inte kunden har angett institutet ett annat konto för insättningen.

C.3Institutet får utöva kvittningsrätt och får även belasta anslutet konto med belopp som kunden beordrat eller godkänt samt för varje utlägg, kostnad eller förskotterad skatt som har samband med den depå till vilken kontot är anslutet. Institutet får vidare belasta anslutet konto med belopp motsvarande dels utlägg, kostnad och arvode för uppdrag i övrigt, som institutet utfört åt kunden, dels likvid för annan förfallen obetald fordran som institutet vid var tid har gentemot kunden.

C.4Medel i utländsk valuta som institutet betalar respektive tar emot för kundens räkning ska innan beloppet sätts in eller tas ut, växlas till svenska kronor enligt av institutet vid var tid tillämpade villkor. Detta gäller dock inte om kontot förs i den utländska valutan.

D Pant

D.1Bestämmelser om pant finns, förutom i detta avsnitt även i depåavtalet under punkten Pantsättning.

D.2Avkastning av pant och andra rättigheter som grundas på panten omfattas också av pantsättningen och utgör pant.

D.3Institutets åtagande i egenskap av panthavare avseende pantsatt egendom är inte mer omfattande än vad som framgår av dessa bestämmelser.

D.4Om kunden inte fullgör sina skyldigheter mot institutet enligt depå-/kontoavtalet eller skyldigheter som uppkommit i samband med kundens transaktioner med finansiella instrument får institutet ta panten i anspråk på det sätt institutet finner lämpligt. Institutet ska förfara med omsorg och, i förväg underrätta kunden om ianspråktagandet om det är möjligt och underrättelse enligt institutets bedömning kan ske utan att vara till nackdel för institutet i egenskap av panthavare. Institutet får bestämma i vilken ordning ställda säkerheter (panter, borgensåtaganden m.m.) ska tas i anspråk.

D.5Pantsatta värdepapper får säljas utanför den utförandeplats där värdepapperet handlas eller är upptaget till handel.

D.6Om panten utgörs av tillgodohavande på konto anslutet till depån får institutet, utan att i förväg underrätta kunden, omedelbart ta ut förfallet belopp från kontot.

D.7Kunden ger institutet bemyndigande att själv eller genom någon som institutet utser, teckna kundens namn, då detta krävs för att genomföra pantrealisation eller för att tillvarata eller utöva institutets rätt med avseende på pantsatt egendom. Därmed får institutet även öppna särskild depå och/eller konto hos värdepapperscentral eller konto i annat kontobaserat system. Kunden kan inte återkalla detta bemyndigande så länge panträtten består.

D.8Om kunden till annan pantsatt värdepapper registrerade i depån eller medel på konto anslutet till depån får institutet, även om kunden invänt mot detta, utlämna/överföra värdepapper respektive överföra medel till panthavaren eller annan efter instruktioner från panthavaren från till depån anslutet konto. Redovisning av sådant utlämnande/överföring ska sändas till kunden.

D.9Kunden får inte på annat sätt förfoga över i depåavtalet pantsatta värdepapper eller medel utan institutets samtycke i varje särskilt fall.

E Handel med värdepapper över depån samt clearing och avveckling

E.1På uppdrag av kunden − även innefattande vad kunden och institutet eventuellt har kommit överens om i särskilt avtal om handel via elektroniskt medium − utför institutet köp och försäljning av finansiella instrument samt andra uppdrag avseende handel med finansiella instrument, inklusive clearing och avveckling, för kundens räkning. För sådana uppdrag gäller bl.a. allmänna villkor för handel med finansiella instrument. [Med clearing och avveckling avses slutförandet av en värdepapperstransaktion, då parternas förpliktelser gentemot varandra sammanställs och redovisas och värdepapper och/eller kontanta medel överförs mellan parterna.] Efter fullgörandet och om förutsättningar för detta föreligger registrerar institutet dessa transaktioner i kundens depå och anslutna konton.

E.2Efter särskild överenskommelse med institutet kan kunden genomföra köp, försäljning eller andra transaktioner avseende handel med finansiella instrument hos ett annat institut för registrering i kundens depå och anslutna konton. Det är därvid kundens ansvar att säkerställa att uppdrag om att utföra clearing och avveckling lämnas till institutet i god tid och att institutet förses med nödvändiga uppgifter om transaktionen samt att övriga förutsättningar för att utföra uppdraget föreligger.

E.3När institutet har utfört en köp- eller säljorder på kundens uppdrag kan institutet komma att göra en preliminär registrering av berörd affär med finansiella instrument på kundens depå respektive konto redan vid affärsavslutet. Slutlig avveckling där finansiella instrument levereras mot likvid sker dock en tid därefter, t.ex. två dagar för en aktie på en reglerad marknad i Sverige. Kunden kan i förekommande fall få möjlighet att sälja preliminärt registrerade finansiella instrument respektive använda preliminärt registrerade likvider före den slutliga avvecklingen. Institutet har dock alltid rätt att begränsa kundens möjlighet att disponera över preliminärt registrerade finansiella instrument och likvider och inte tillåta köp och försäljning förrän den faktiska avvecklingen av preliminärt registrerade affärer med finansiella instrument har genomförts.

E.4Institutet ska samtidigt med att säljuppdrag lämnas få fri dispositionsrätt till de finansiella instrument som uppdraget omfattar. Vid köpuppdrag ska kunden senast på likviddagens morgon [kl. 08.00] hålla tillräckliga medel tillgängliga för att institutet ska kunna avveckla kundens förvärvade finansiella instrument. Institutet har dock rätt att avveckla kundens affärer med finansiella instrument även om kunden inte hållit berörda finansiella instrument fritt disponibla för institutet eller tillräckliga medel funnits tillgängliga.

För affärer med finansiella instrument som regleras av EUs förordning (EU) 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling har institutet i vissa fall en skyldighet att slutligt genomföra en faktisk avveckling (helt eller delvis) eller betala kontantersättning, se punkt E.10 nedan. Ytterligare reglering om utförande och avveckling av kundens order finns i allmänna villkor för handel med finansiella instrument och i förekommande fall i andra avtal eller villkor mellan kunden och institutet.

E.5Kunden ska ersätta institutet för de kostnader, avgifter, utlägg eller förpliktelser som institutet kan komma att ådra sig i samband med utförande, inklusive avveckling, av kundens affärer med finansiella instrument. Om det inte finns tillräckliga medel på kontot för att avveckla en genomförd köporder och institutet enligt stycket ovan ändå avvecklar affären har institutet rätt att belasta kontot med aktuell köplikvid och den övertrasseringsränta som gäller enligt de bestämmelser som institutet vid var tid allmänt tillämpar för konto av aktuellt slag.

E.6Kunden är medveten om att institutet spelar in och bevarar telefonsamtal och annan elektronisk kommunikation som kan antas leda till transaktion, exempelvis i samband med att kunden lämnar institutet uppdrag om handel eller instruktioner avseende kundens depå och anslutna konton. Kopior av inspelade samtal och bevarad elektronisk kommunikation med kunden kommer att finnas tillgängliga på begäran under en period på fem år. Kunden har rätt att på begäran få ta del av inspelade samtal och bevarad elektronisk kommunikation för vilket institutet har rätt att ta ut en skälig avgift.

E.7I och med att kunden undertecknar avtalet eller tar institutets tjänster i anspråk vad avser handel med finansiella instrument är kunden bunden av institutets vid var tid gällande särskilda Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order och de villkor som vid var tid gäller för handel med visst finansiellt instrument. Med sådana villkor förstås: (i) Allmänna villkor för handel med finansiella instrument, (ii) villkor i orderunderlag, och (iii) villkor i av institutet upprättad avräkningsnota. Institutet ska på kunds begäran tillhandahålla kunden gällande riktlinjer och villkor som avses i första stycket [i pappersformat eller på sin hemsida].

Vid handel med finansiella instrument gäller även tillämpliga regler antagna av institutet, svensk eller utländsk emittent, utförandeplats, central motpart (CCP) eller värdepapperscentral. Dessa regler tillhandahålls av berört institut, emittent, handelsplats, central motpart (CCP) eller värdepapperscentral. På kundens förfrågan kan institutet lämna kunden uppgift om var informationen finns tillgänglig, t.ex. hemsida eller kontaktuppgifter.

E.8Enligt allmänna villkor för handel med finansiella instrument har institutet rätt att makulera köp eller försäljning där avslut träffats för kundens räkning i den omfattning som avslutet makulerats av aktuell utförandeplats. Samma rätt gäller om institutet i annat fall finner makulering av avslut vara nödvändig med hänsyn till att ett uppenbart fel begåtts av institutet, marknadsmotpart eller av kunden själv eller, om kunden genom order handlat i strid med gällande lag, annan författning eller om kunden i övrigt brutit mot god sed på värdepappersmarknaden. Har avslutet som makulerats redan registrerats i kundens depå kommer institutet att korrigera och redovisa makuleringen för kunden.

E.9För den händelse någon av parterna skulle försättas i konkurs eller företagsrekonstruktion skulle beslutas för kunden, enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, ska samtliga utestående förpliktelser med anledning av handel med finansiella instrument mellan parterna avräknas mot varandra genom slutavräkning per den dag sådan händelse inträffar. Vad som efter sådan slutavräkning tillkommer ena parten är omedelbart förfallet till betalning.

E.10Enligt EUs förordning (EU) 2018/1229 om avvecklingsdisciplin ska berörda parter − clearingmedlem, handelsplatsdeltagare respektive motpart i enskild värdepappersaffär − i de fall en värdepappersaffär inte kan avvecklas i sin helhet − genomföra ersättningsköp5, avveckla den del av värdepappersaffären som kan avvecklas eller betala kontantersättning.

I de fall en värdepappersaffär inte kan fullgöras och avvecklas i sin helhet kommer den del av värdepappersaffären som går att avveckla genom delleverans att fullgöras och avvecklas. Den part som är skyldig att leverera värdepapper ska i de fallen anses ha delvis fullgjort värdepappersaffären eller sin leveransskyldighet med de levererade värdepapperna. Den resterande delen av värdepappersaffären fullgörs (i) genom ersättningsköp och kontantersättning och såvitt avser en värdepappersaffär som regleras av EUs förordning (EU) 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i enlighet med den och andra tillämpliga förordningar, och (ii) i övrigt enligt vad som framgår av allmänna villkor för handel med finansiella instrument eller vad som överenskommits mellan parterna eller enligt värdepapperscentrals, central motparts (CCP) eller utförandeplats regelverk eller marknadspraxis.

Att berörda parter ska genomföra affären genom ersättningsköp gäller från det att de bestämmelserna i EUs förordning (EU) 2018/1229 om avvecklingsdisciplin träder i kraft. Vid tidpunkten för godkännandet av denna version av de allmänna bestämmelserna i januari 2022 pågår en översyn av den aktuella förordningen och reglerna om ersättningsköp har ännu inte trätt i kraft.

F Skatter m.m.

F.1Kunden ska svara för skatter och andra avgifter som ska erläggas enligt svensk eller utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut, mellanstatligt avtal eller institutets avtal med svensk/utländsk myndighet med avseende på värdepapper registrerade i depån, t.ex. preliminärskatt, utländsk källskatt respektive svensk kupongskatt på utdelning.

F.2Institutet kan, till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut, mellanstatligt avtal eller institutets avtal med svensk/utländsk myndighet vara skyldigt att för kundens räkning vidta åtgärder beträffande skatt och andra avgifter grundat på utdelning/ränta/avyttring/innehav avseende kundens värdepapper. Det åligger kunden att tillhandahålla den information, inkluderande undertecknande av skriftliga handlingar, som institutet bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet.

F.3Om institutet till följd av skyldighet enligt punkt F.2 för kundens räkning betalat skatt får institutet belasta anslutet konto med motsvarande belopp på sätt som anges i punkt C.3.

F.4Institutet ska, på särskilt uppdrag av kunden, om rätt därtill föreligger och om institutet bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt, bl.a. med beaktande av kundens intresse, söka medverka till nedsättning eller restitution av skatt samt utbetalning av tillgodohavande hos skattemyndighet. Institutet får i samband med detta teckna kundens namn samt även lämna uppgift om kunden och kundens värdepapper i den omfattning som krävs.

G Övriga bestämmelser

G.1 Avgifter m.m.

För förvaring samt för övriga tjänster enligt depåavtalet och dessa bestämmelser tas ut avgifter enligt vad som framgår i depåavtalet eller som institutet senare meddelat kunden på sätt som anges i punkt G.10.6

Upplysning om vid var tid gällande avgifter kan på begäran fås hos institutet.

Kunden ska ersätta institutets kostnader och utlägg som har samband med institutets uppdrag enligt depåavtalet och dessa bestämmelser samt kostnader och utlägg för att bevaka och driva in institutets fordran hos kunden.

Avgifter, kostnader och utlägg debiteras anslutet konto i svenska kronor om inte institutet meddelar annat.

Enligt 13 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (”AvkL”) som trädde i kraft 1 juni 2014 ska ”ett avtalsvillkor som innebär att konsumenten ska betala mer för en vara, tjänst eller annan produkt än det som i avtalet anges vara priset för nyttigheten är utan verkan mot konsumenten, om denne inte uttryckligen har godkänt villkoret”. Mot denna bakgrund har i depåavtalet tagits in ett uttryckligt godkännande från kunden vad gäller tilläggsavgifter. De institut som väljer att inte ta in en sådan bestämmelse i avtalet bör i stället justera punkten G.1.

G.2 Meddelanden m.m.7

Avsnittet G.2 bör anpassas till institutets organisation och tjänsteutbud, t.ex. om institutet har en internetbanktjänst. Vidare erinras om att det i EU-reglering finns särskilda krav på tillhandahållande av information via ”varaktigt medium”, (se artikel 4.1 (62) i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument (”MiFID II”) samt förhandsbesked C-375-15).

Meddelande från institutet

Institutet lämnar meddelanden till kunden via institutets internettjänst8 eller via e-post till av kunden i depåavtalet angiven e-postadress eller annan e-postadress eller via annan elektronisk kommunikation som kunden meddelat institutet, när institutet bedömer att sådan kommunikation är lämplig. En icke-professionell kund kan begära att sådan information som institutets ska ge enligt 9 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, t.ex. information om institutet och dess tjänster samt kostnader förknippade med tjänsterna, tillhandahålls kostnadsfritt även på papper.

I de fall institutet lämnar information till kunden i pappersformat kan det ske med brev till kundens folkbokföringsadress (eller motsvarande) eller, om detta inte är möjligt, till den adress som anges i depåavtalet. Kunden och institutet kan även komma överens om att meddelanden ska skickas till en annan adress.

Meddelande som skickats av institutet med brev ska kunden anses ha fått senast femte bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som angivits ovan. Meddelande genom institutets internettjänst, e-post eller annan elektronisk kommunikation ska kunden anses ha fått vid avsändandet om det sänts till av kunden uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om kunden får ett sådant meddelande vid en tidpunkt som inte är institutets normala kontorstid i Sverige ska kunden anses ha fått meddelandet vid början av påföljande bankdag.

Anpassas efter institutets organisation och tjänsteutbud.

Meddelande till institutet

Kunden kan lämna meddelanden till institutet via institutets internet- eller telefontjänst9 genom att besöka institutet eller genom att skicka brev. Brev till institutet ska ställas till den adress som anges i depåavtalet, såvida institutet inte begärt svar till annan adress. Kunden kan endast lämna meddelande till institutet via e-post efter särskild överenskommelse med institutet.

Meddelande från kunden ska institutet anses ha fått den bankdag meddelandet kommit fram till nämnda adress. Även i annat fall ska institutet anses ha fått meddelandet från kunden om kunden kan visa att meddelandet skickats på ett ändamålsenligt sätt. I sådant fall ska institutet anses ha fått meddelandet den bankdag kunden kan visa att institutet borde fått det.

För meddelande avseende reklamation och hävning med anledning av kommissionsuppdrag som konsument lämnat i egenskap av icke-professionell kund enligt institutets kategorisering enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, gäller att meddelande kan göras gällande om kunden kan visa att det skickats på ett ändamålsenligt sätt, även om det försenats, förvanskats eller inte kommit fram. Kunden ska dock, om denne har anledning att anta att institutet inte fått meddelandet eller att det förvanskats, skicka om meddelandet till institutet.

Anpassas efter institutets organisation och tjänsteutbud.

G.3 Redovisning

G.3.1Redovisning för depån och anslutna konton lämnas – om inte särskilt avtal träffats om annat – minst kvartalsvis såvida inte en sådan översikt har tillhandahållits i något annat regelbundet utdrag.

Institutet ansvarar inte för riktigheten av information om värdepapper, som inhämtats av institutet från extern informationslämnare.

G.3.2[Enligt artikel 62.2 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 om organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag ska institutet skicka ut information till kunden när värdet av kundens innehav av s.k. hävstångsinstrument (leveraged financial instrument på engelska) eller finansiella instrument som är ett resultat av s.k. eventualförpliktelsetransaktioner (contingent liability transactions på engelska), sjunker med tio procent.

Kunden och institutet är överens om att beräkningsmetodiken för den procentuella nedgång som ska utlösa informationsutskick till kunden ska beräknas i enlighet med den metod, med avseende på enskilt instrument eller typ av instrument eller den metod i övrigt, som institutet vid var tid anser lämplig bl.a. med iakttagande av kundens intresse [och som institutet beskriver i den utskickade informationen till kunden]. På kundens förfrågan ska institutet informera om berörd beräkningsmetod.]

G.4 Felaktig registrering i depån m.m.

Om institutet av misstag skulle registrera värdepapper i kundens depå eller sätta in medel på till depån anslutet konto, har institutet rätt att snarast möjligt korrigera registreringen eller insättningen i fråga. Om kunden förfogat över av misstag registrerade värdepapper eller insatta medel, ska kunden snarast möjligt till institutet lämna tillbaka värdepapperen eller betala tillbaka de medel som mottagits vid avyttringen eller insättningen. Om kunden underlåter detta har institutet rätt att köpa in värdepapperen i fråga och belasta kundens konto med beloppet för institutets fordran samt, vid kundens förfogande över medel, belasta kundens konto med beloppet i fråga.

Institutet ska omedelbart underrätta kunden om att korrigering vidtagits enligt ovan. Kunden har inte rätt att ställa några krav gentemot institutet med anledning av sådana misstag.

Vad som angetts i de två föregående styckena gäller även när institutet i andra fall registrerat värdepapper i depån eller satt in medel på konto, som inte skulle ha tillkommit kunden.

G.5 Begränsning av institutets ansvar

Institutet är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om institutet självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av institutet, om det varit normalt aktsamt.

Institutet ansvarar inte för skada som orsakats av – svensk eller utländsk – utförandeplats, depåförande tredjepart, värdepapperscentral, clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som institutet eller depåförande tredjepart med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av kunden. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Institutet ansvarar inte för skada som uppkommer för kunden eller annan med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot institutet beträffande finansiella instrument.

Institutet ansvarar inte för indirekt skada. Denna begränsning gäller dock inte om den indirekta skadan har orsakats av grov vårdslöshet. Begränsningen gäller inte heller vid uppdrag som lämnats av konsument om den indirekta skadan orsakats av institutets vårdslöshet.

Vid direkt eller indirekt skada som uppkommit vid kommissionsuppdrag i förhållande till konsument ankommer det på institutet att visa att skadan inte uppkommit på grund av institutets vårdslöshet.

Föreligger hinder för institutet, på grund av omständighet som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra åtgärd enligt dessa bestämmelser eller köp- eller säljuppdrag avseende finansiella instrument får åtgärd uppskjutas till dess hindret har upphört. Om institutet till följd av sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning/leverans, ska varken institutet eller kunden vara skyldig att betala ränta.

Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

G.6 Avstående från uppdrag m.m.

Institutet har rätt att avsäga sig uppdrag enligt depåavtalet och dessa bestämmelser avseende svenskt finansiellt instrument registrerat hos värdepapperscentral, t.ex. Euroclear Sweden inom fem bankdagar och för övriga svenska värdepapper samt för utländska finansiella instrument inom femton bankdagar efter det att värdepapperen mottagits av institutet. För utlämnande/överföring av värdepapperet i fråga gäller därvid vad som i punkt G.8 anges om utlämnande/överföring vid uppsägning.

G.7 Kunds uppgiftsskyldighet och utlämnande av uppgift till annan

Institutet har rätt att begära att kunden lämnar den information och de uppgifter som enligt institutets bedömning är nödvändiga för att uppnå tillräcklig kundkännedom enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Uppgifterna ska lämnas inom den tidsfrist som institutet bestämmer.

Det åligger kunden att, på begäran av institutet, också lämna annan information, inkluderande skriftliga handlingar, som institutet bedömer vara nödvändig för att fullgöra de skyldigheter som åligger institutet enligt detta avtal eller enligt avtal med depåförande tredjepart samt tillämplig EU-förordning, lag, föreskrifter, allmänna rättsprinciper eller regelverk hos utförandeplats, värdepapperscentral eller central motpart (CCP).

Sådan information, jämte handlingar, kan även avse kundens bakomliggande kund, om kundens uppdrag till institutet avsett ett uppdrag för en kunds räkning.

Kunden är införstådd med att institutet kan vara skyldigt att till annan lämna uppgift om kundens (eller kundens kunds) förhållanden på grund av uppdrag relaterat till dessa allmänna bestämmelser.

G.8 Uppsägning

Allmänt

Institutet kan säga upp depåavtalet till upphörande två månader efter det att kunden enligt punkten G.2 ska anses ha fått meddelandet.

Kunden kan säga upp avtalet på de sätt som framgår enligt G.2 (dvs. via internetbanken/telefonbanken10, per brev eller muntligen vid besök på kontor samt via e-post eller via annan elektronisk kommunikation efter särskild överenskommelse) till upphörande en månad efter det institutet enligt samma punkt ska anses ha fått meddelandet.

Oavsett vad som sagts ovan får part säga upp depåavtalet med omedelbar verkan om motparten väsentligen brutit mot avtalet. I sådant fall ska varje avtalsbrott, där rättelse trots anmaning inte snarast möjligt vidtagits, anses som ett väsentligt avtalsbrott.

Vid depåavtalets upphörande ska parterna genast reglera samtliga sina skyldigheter enligt dessa bestämmelser. Depåavtalet gäller dock i tillämpliga delar intill dess att part fullgjort samtliga sina åtaganden gentemot motparten. Vidare får var och en av institutet och kunden säga upp uppdrag enligt dessa bestämmelser avseende visst värdepapper på samma villkor som anges ovan.

Anpassas efter institutets organisation och tjänsteutbud.

Uppsägning av depåavtalet i särskilda fall och spärr av depån

Institutet har rätt att säga upp depåavtalet med omedelbar verkan om, enligt institutets bedömning:

 1. det skett förändringar av kundens skatterättsliga hemvist som medför att institutet inte längre kan fullgöra sin skyldighet att för kundens räkning vidta åtgärder beträffande skatt enligt vad som anges i avsnitt F eller att fullgörandet av sådan skyldighet avsevärt försvåras,

 2. det är otillåtet för institutet att tillhandahålla kunden avtalade tjänster enligt lagstiftning i det land kunden bor i, flyttar till eller uppehåller sig i,

 3. [det finns skälig anledning att anta att kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsskyldigheter mot institutet,]

 4. kunden har använt depån och anslutna konton för olagliga ändamål,

 5. kunden har lämnat felaktiga uppgifter i samband med att depån och anslutna konton öppnades, och korrekta uppgifter skulle ha lett till att kunden inte hade fått öppna depån och/eller anslutna konton,

 6. det finns misstanke om att depån eller handeln med värdepapperen kommer att användas för eller i samband med brottslig verksamhet eller i övrigt i strid med gällande lagstiftning eller på annat sätt som kan orsaka skada för institutet eller annan,

 7. det finns misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism eller att det finns risk för att institutet genom att tillhandahålla depån på något sätt främjar sådant brott,

 8. institutet inte har tillräcklig kännedom om kunden enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

 9. kunden eller institutet, direkt eller indirekt, blir eller kan bli föremål för eller påverkad av någon sanktion införd av FN, EU, USA, Storbritannien, någon medlemsstat inom EES (eller organ som handlar på uppdrag av någon av dessa) eller någon annan behörig myndighet.

I de fall institutet har rätt att säga upp depåavtalet med omedelbar verkan enligt ovan har institutet också rätt att spärra kundens depå. Om det enligt institutets bedömning är praktiskt möjligt och lämpligt ska kunden informeras i förväg om institutet beslutar att spärra depån. I annat fall ska kunden informeras i efterhand.

Reglering av förpliktelser

Vid depåavtalets upphörande ska institutet till kunden utlämna/överföra samtliga i depån registrerade värdepapper eller – om uppsägningen avser visst värdepapper – detta värdepapper. Kunden ska, efter uppmaning från institutet, lämna skriftliga anvisningar till institutet om utlämnandet/överföringen av värdepapper och pengar. Om inte sådana anvisningar lämnats inom två månader efter den dag depåavtalet enligt uppsägningen upphört eller om utlämnandet/överföringen inte kan ske enligt kundens anvisningar, får institutet:

 • på det sätt institutet finner lämpligt, sälja eller på annat sätt avveckla värdepapper på depån vid tidpunkt som institutet väljer och, om värdepapperen saknar värde, låta förstöra respektive avregistrera dessa,

 • beträffande finansiellt instrument som registreras enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument: för kundens räkning öppna Vp-konto eller motsvarande hos värdepapperscentral och till sådant konto överföra de finansiella instrumenten,

 • beträffande värdepapper i dokumentform: om hinder inte föreligger mot utlämnande på grund av lag eller avtal, på betryggande sätt och på bekostnad av kunden sända värdepapperen till kundens adress som är känd för institutet; samt

 • beträffande belopp från försäljning eller avveckling av värdepapper enligt ovan, om det är möjligt: a) sätta in beloppet på konto som kunden har hos institutet, b) för kundens räkning öppna konto i institutet och betala ut pengarna dit, eller c) betala ut beloppet till kunden enligt den betalningsrutin som institutet tillämpar.

Vid försäljning av värdepapper ska institutet förfara med normal aktsamhet. Institutet ansvarar dock inte för den värdeutveckling som värdepapperen kan komma att ha efter försäljningen eller för eventuell kapitalbeskattning (eller andra skattekonsekvenser). Institutet får ta betalt för vidtagna åtgärder samt för kostnaderna för avvecklingen genom avdrag från försäljningslikviden. Eventuellt överskott hanteras i enlighet med fjärde strecksatsen i stycket ovan, medan eventuellt underskott omgående ska ersättas av kunden.

G.9 Begränsning av åtaganden och förhållande till andra avtal

Institutet är inte skyldigt att vidta andra åtgärder än vad som anges i depåavtalet och dessa bestämmelser, om inte särskilt skriftligt avtal träffats om detta. Vad som uttryckligen anges i sådant särskilt avtal ska gälla före depåavtalet och dessa bestämmelser.

G.10 Ändring av bestämmelserna och avgifter

Ändringar av depåavtalet och dessa bestämmelser eller institutets avgifter (enligt avtalet och vid var tid gällande prislista) ska ha verkan gentemot kunden två månader efter det att kunden enligt punkt G.2 ska anses ha mottagit meddelandet.11 Om kunden inte godtar ändringen har kunden rätt att inom nämnda tid säga upp depåavtalet till upphörande utan iakttagande av i punkt G.8 angiven uppsägningstid.

Enligt 4 kap. 14 § lag (2010:751) om betaltjänster måste leverantören föreslå ändringar minst två månader innan de ska börja tillämpas.

G.11 Information om stängning [av internetbanken] vid planerat underhåll

Vid stängning av [internetbanken] för planerat underhåll m.m. ska institutet i god tid informera kunden om detta [via internetbanken].

G.12 Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av depåavtalet och dessa bestämmelser ska ske enligt svensk rätt.

Bilaga 1 Information till kund

Nedanstående information kan i tillämpliga fall antingen ingå som en integrerad del i depåbestämmelserna eller tillhandahållas på annat sätt till kund.

Behandling av personuppgifter och utlämnande av uppgift till annan

12

Behandling av personuppgifter

Institutet kommer att behandla kundens personuppgifter (såväl av kunden själv lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll t.ex. via offentliga register) i den utsträckning det krävs för förberedelse och administration samt fullgörande av depåavtalet, uppdrag relaterade till avtalet och dessa bestämmelser samt för fullgörande av institutets rättsliga skyldigheter.

Institutet får behandla kundens personuppgifter för information till kunden om regel-/villkorsändringar, finansiella instrument, produkter och tjänster m.m. med anknytning till depåavtalet och dessa bestämmelser. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Behandling av kundens personuppgifter kan även, om kunden inte har begärt direktreklamspärr, komma att ske hos institutet för ändamål som avser direkt marknadsföring.

Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i institutets koncern eller samarbetspartners som institutet har avtal med.

Om kunden vill få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlats av institutet ska kunden skriftligen begära detta hos institutet [infoga adress].

Kund som vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift kan vända sig till institutet på ovan angiven adress.

Utlämnande av uppgift till annan

Institutet kan, till följd av EU-förordning, svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut, mellanstatligt avtal och/eller institutets avtal med svensk/utländsk myndighet, depåförande tredjepart, handelsregler, regelverk hos utförandeplats, värdepapperscentral eller central motpart (CCP), eller avtal/villkor för visst värdepapper, vara skyldigt att till annan lämna uppgift om kundens förhållanden enligt depåavtalet. Det åligger kunden att på begäran av institutet lämna den information, inkluderande skriftliga handlingar, som institutet bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet.

Sådan information, jämte handlingar, kan även avse kundens bakomliggande kund om kundens uppdrag till institutet avsett ett uppdrag för en kunds räkning.

Institutet kan även komma att lämna ut uppgift om kundens (eller i förekommande fall kundens kunds) förhållanden enligt depåavtalet till annat institut med vilket institutet ingått avtal och om det av lag, föreskrift, beslut, mellanstatligt avtal eller avtal med myndighet medför skyldighet för sådant institutet att lämna ut sådan kunduppgift eller inhämta sådan uppgift från institut.

Instituten erinras om att informationsavsnittet bör ses över och uppdateras med anledning av dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG).

Insättningsgaranti och investerarskydd

13

Insättningsgaranti

Alternativ 1:

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i institutet med ett belopp som motsvarar högst 1.050.000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag institutet försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, regioner, kommuner eller statliga myndigheter.

Alternativ 2:

Behållningen på kontot omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Investerarskydd

Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har kunden, om denne i händelse av institutets konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos institutet, rätt till särskild ersättning med ett belopp som föreskrivs i lag, vilket per den 1 juli 2009 uppgår till högst 250.000 kronor. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som institutet tagit emot med redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa sitt krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning.

Endast konton som har godkänts av Riksgälden omfattas av insättningsgarantin. Det ankommer därför på varje institut att infoga det alternativ som gäller för det specifika kontot.

Legal Entity Identifier (LEI)

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för företag och andra organisationer som har introducerats på G20-ländernas initiativ. Enligt gällande EU-reglering ska juridiska personer ha en LEI-kod för att kunna göra en värdepapperstransaktion. Om sådan kod inte finns får institutet inte utföra transaktionen åt kunden.

Banker och värdepappersbolag kommer därför kräva att företag, föreningar, stiftelser samt i en del fall enskilda firmor m.fl. har en LEI för att kunna göra en värdepapperstransaktion.

För att göra derivataffärer har krav på LEI redan införts. För att göra andra värdepapperstransaktioner införs kravet från den 3 januari 2018.

Den kund som behöver skaffa en LEI kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Via denna länk hittar du godkända institutioner för det globala LEI-systemet www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf.

En avgift tas ut när man skaffar en LEI. Vid handel i derivat behöver man även betala en årlig förnyelseavgift. Hur hög avgiften är framgår av den prislista som finns hos varje leverantör.

Mer information om kravet på en LEI finns bl.a. på [instituets hemsida] och Finansinspektionens hemsida www.fi.se.