1 Reglernas bakgrund och syfte

Föreningen Svensk Värdepappersmarknads styrelse har – som ett komplement till gällande lagregler, se bilaga 1 – beslutat om följande regler för anställda och uppdragstagare i medlemsföretag avseende deras egna och deras närståendes affärer med finansiella instrument. Reglernas målgrupp är anställda som deltar i institutets tillhandahållande av investeringstjänster och utförande av investeringsverksamhet. Denna självreglering utgör en gemensam standard för föreningens medlemmar. Reglerna är minimiregler som kan göras mer långtgående av respektive värdepappersinstitut.

Värdepappersinstitut bör se till att anställda och uppdragstagare inte ägnar sig åt egna affärer med finansiella instrument på sådant sätt och i sådan omfattning att kundernas förtroende för värdepappersmarknaden, institutet och de anställda riskerar att rubbas.

2 Definitioner

 • Anmälningsskyldig:

  1. anställd som deltar i företagets tillhandahållande av investeringstjänster och utförande av investeringsverksamhet,

  2. styrelseledamot i ett värdepappersinstitut,

  3. uppdragstagare som deltar i institutets tillhandahållande av investeringstjänster och utförande av investeringsverksamhet, såväl externa som interna, som sådana vilka har sin huvudsakliga verksamhet i annan del av koncernen,

  4. anknutet ombud, anställda hos ett anknutet ombud och uppdragstagare hos anknutet ombud.

  De personer som anges under punkterna 1–4 är dock anmälningsskyldiga endast om de genom sitt uppdrag normalt kan antas ha tillgång till inte offentliggjord information om sådana omständigheter som kan påverka kursen på finansiella instrument, eller annan konfidentiell information som avser kunder i värdepappersinstitutets värdepappers- eller valutarörelse.

 • Arbetsgivare: Värdepappersinstitut i egenskap av arbetsgivare till anmälningsskyldig och uppdragsgivare till uppdragstagare.

 • Enmånadsregeln: Ingen anmälningsskyldig får genom affärer med finansiella instrument realisera eller på annat sätt säkerställa vinst (t.ex. genom hedge/säkring med derivatinstrument) inom en kortare innehavstid än en månad.

 • Finansiella Instrument: Det som anges i 1 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dvs. överlåtbara värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, penningmarknadsinstrument, fondandelar och finansiella derivatinstrument. Exchange Traded Funds, s.k. ETFer, utgör finansiella instrument.

  Ytterligare bestämmelser om vad som omfattas av definitionen finns i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 och rådets direktiv 2014/65/EU. Bilaga 3 innehåller exempel på finansiella instrument.

  Beträffande fondandelar, se undantaget i avsnitt 6.3. Detta undantag från anmälningsplikt gäller inte för anmälningsskyldig som deltar i förvaltning av fond eller fondföretag. För anmälningsskyldig som deltar i förvaltning av fond eller fondföretag bör Fondbolagens Förenings regler följas. Se även 3.2.

  För affärer i fondandelar eller fondföretag som handlas på en börs eller annan marknadsplats (t.ex. ETFer) ska anmälan göras enligt de regler som gäller för aktier. Det innebär att enmånadsregeln blir tillämplig på affärer i ETFer.

 • Närstående:

  1. den anmälningsskyldiges make/maka, sambo eller registrerad partner,

  2. den anmälningsskyldiges minderåriga barn eller styvbarn och andra släktingar till den anmälningsskyldige som har delat samma hushåll som denne under minst ett år den dag den berörda affären ägde rum,

  3. juridisk person, med vilket avses sådan juridisk person över vilken anmälningsskyldig ensam eller tillsammans med annan har ett väsentligt inflytande genom antingen ledande ställning eller ekonomisk gemenskap. Med ekonomisk gemenskap avses ett direkt eller indirekt innehav av minst 10 procent av aktierna/andelarna eller rösterna eller rätt till minst 10 procent av avkastningen, och

  4. annan person med vilken den anmälningsskyldiges förbindelser är sådana att han eller hon har direkt eller indirekt väsentligt intresse av handelns resultat annat än en avgift eller kommission för handels utförande. Som exempel kan nämnas medlemskap i sparklubb eller ägarandel i icke publikt bolag för handel och förvaltning med finansiella instrument.

3 Förbud mot handel

I detta avsnitt anges ett antal situationer när det råder förbud mot att göra affärer.

3.1 Allmänna förbudsregler

Reglerna i detta avsnitt gäller alla affärer om inte annat sägs. Det har således ingen betydelse om de utförs för egen räkning, för närståendes räkning, för kunds räkning, för det egna värdepappersinstitutets räkning eller för annan inom eller utom tjänsten. Ingen anställd eller uppdragstagare hos ett värdepappersinstitut får

 1. utnyttja sin ställning, eller agera så att misstanke kan uppkomma om att de för egen eller närståendes räkning skaffar sig favörer vid affärer med finansiella instrument,

 2. med utnyttjande av kurspåverkande information som ännu inte nått marknadsplatsen eller annars inte offentliggjorts eller inte är allmänt känd utföra affärer med finansiella instrument för egen räkning eller med råd eller på annat sätt föranleda någon annan att göra eller underlåta att göra affärer med finansiella instrument grundade på sådan kurspåverkande information. De får inte heller till annan röja sådan kurspåverkande information. Dessa förbud gäller oavsett för hur lång tid placeringen är avsedd att vara och oavsett hur stor kurspåverkan kan förväntas bli (se vidare förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk),

 3. utföra affärer med finansiella instrument som innebär missbruk eller otillbörligt röjande av konfidentiell information – däribland information om kunders ännu inte genomförda order – eller råda eller påverka någon annan att utföra affärer med finansiella instrument, om affären innebär missbruk eller otillbörligt röjande av konfidentiell information. De får inte heller obehörigen röja konfidentiell information till någon annan,

 4. göra affärer med finansiella instrument i en sådan omfattning att det finns risk för att den egna ekonomiska ställningen därigenom äventyras,

 5. genom annan (bulvan) vidta i dessa regler förbjudna åtgärder, eller

 6. kringgå dessa regler genom utnyttjande av exempelvis derivatinstrument eller kombinationer av olika finansiella instrument.

Det ska observeras att uppräkningen inte är fullständig.

3.2 Diskretionär förvaltning och fondförvaltning

Anmälningsskyldig som utför investeringstjänsten diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument eller förvaltar en eller flera investeringsfonder får inte genomföra egna affärer eller föranleda närstående att utföra affärer i finansiella instrument, som ingår i en portfölj eller i en fond som den anmälningsskyldige förvaltar, i en sådan omfattning eller så att det av annan orsak kan leda till att diskretionära kunders eller fondandelsägares intressen kan komma att påverkas negativt.

3.3 Investeringsanalyser

Ingen anmälningsskyldig får för egen räkning utföra eller med råd eller på annat sätt föranleda annan att göra affärer, inkluderande affärer på värdepappersinstitutets vägnar, med finansiella instrument som en investeringsanalys berör eller med relaterade finansiella instrument med kunskap om den förväntade tidpunkten för publicering eller om innehållet i investeringsanalysen som inte är offentligt tillgänglig eller tillgänglig för kunder och inte omedelbart kan utläsas av den information som finns offentligt tillgänglig, förrän mottagarna av investeringsanalyserna haft en rimlig möjlighet att reagera på informationen. Undantag från detta gäller dock utförande av affärer i god tro i den normala verksamheten som marknadsgarant eller i samband med utförande av order på kunds eget initiativ.

Anmälningsskyldig får inte heller röja sådan information som anges i första meningen i första stycket.

3.4 Handelsförbud för analytiker m.fl.

Analytiker som är verksamma inom ett värdepappersinstitut och har utarbetat en investeringsanalys och andra som medverkat i detta arbete får inte för egen räkning handla i berörda finansiella instrument eller med därtill relaterade finansiella instrument i strid med gällande rekommendation. Vad som sägs i detta stycke gäller även för närstående till den anmälningsskyldige.

Beträffande möjlighet till undantag från denna regel, se avsnitt 6.4 och 6.5.

3.5 Handelsförbud för personer inom corporate finance-verksamheten

Ingen anmälningsskyldig verksam inom corporate finance får utan arbetsgivarens tillstånd genomföra transaktion i finansiella instrument.

Om arbetsgivaren medverkar vid en marknadsintroduktion av finansiella instrument ska inte en anmälningsskyldig som har eller haft befattning med den aktuella marknadsintroduktionen få tilldelning i introduktionen. Den anmälningsskyldige får alltså inte teckna introduktionen. Vad som sägs i detta stycke gäller även för närstående till den anmälningsskyldige.

För anmälningsskyldiga som har eller haft befattning med den aktuella marknadsintroduktionen gäller dessutom att de inte bör få tillstånd att göra affärer med finansiella instrument vars värde i väsentlig mån är beroende av värdet av emittentens aktier eller annars emittentens finansiella ställning förrän tidigast dagen efter den dag då emittenten första gången efter introduktionen lämnar en delårsrapport till marknaden. Inte heller får närstående till den anmälningsskyldige göra affärer i strid med denna bestämmelse.

Med marknadsintroduktion likställs utförsäljningsuppdrag och andra med marknadsintroduktioner likartade åtgärder.

Med anmälningsskyldig som har eller haft befattning med den aktuella marknadsintroduktionen avses anmälningsskyldig som deltagit i författandet av eller framtagande av underlag till prospekt eller annat informationsmaterial eller utfört rådgivning eller analys inför den aktuella marknadsintroduktionen.

3.6 Enmånadsregeln

Anmälningsskyldig och andra som anges i avsnitt 8.1 får inte genom affärer i finansiella instrument realisera eller på annat sätt säkerställa vinst inom en kortare innehavstid än en månad, se vidare även avsnitt 8. Om synnerliga skäl föreligger får undantag medges enligt avsnitt 6.6.

3.7 Publika aktietävlingar m.m.

Ingen anmälningsskyldig får under anställnings- eller uppdragstiden delta i publikt anordnad tävling om utfallet på fiktiva eller faktiskt gjorda placeringar (aktietävling och liknande).

4 Anmälningsskyldigheten

4.1 Personer som är anmälningsskyldiga

Vilka som är anmälningsskyldiga framgår av avsnitt 2.

4.2 Anmälningsskyldighetens omfattning

4.2.1 Allmänt om anmälningsskyldigheten

Den anmälningsskyldige ska snarast efter det att denne underrättats av arbetsgivaren om sin anmälningsskyldighet

 1. anmäla sitt eget innehav i finansiella instrument vid tidpunkten för underrättelsen, och därefter

 2. omedelbart anmäla varje förändring i sitt eget och närståendes innehav i finansiella instrument om inte en undantagssituation enligt de regler som anges i avsnitt 6 föreligger, samt

 3. på arbetsgivarens begäran även i övrigt redovisa sitt eget och närståendes innehav av finansiella instrument i den utsträckning arbetsgivaren bestämmer och vid tidpunkt som arbetsgivaren anger.

Vad som sägs i första stycket punkterna 1–3 gäller även indirekta innehav via pensions- eller andra försäkringsprodukter där den anmälningsskyldige eller närstående kan påverka placeringar i enskilda finansiella instrument om inte en undantagssituation enligt avsnitt 6 föreligger.

Någon anmälningsskyldighet föreligger inte om den närstående inte har några innehav.

Vid blankning ska anmälan göras när försäljning sker och när täckningsköp görs.

4.2.2 Anmälningsskyldigheten avseende uppdrag utanför tjänsten

För den anmälningsskyldiges uppdrag utanför tjänsten avseende finansiella instrument för annans räkning ska anmälan göras för uppdragsgivarens innehav av finansiella instrument och ändringar av innehavet om inte arbetsgivaren medgivit undantag enligt avsnitt 6.4. För sådant uppdrag krävs arbetsgivarens tillstånd.

4.3 Närstående

Vilka som är närstående framgår av avsnitt 2. Undantag för vissa närståendeaffärer, se avsnitt 6.2.

4.4 Anmälan

Anmälan ska ske på sätt arbetsgivaren bestämmer. Anmälningarna ska behandlas konfidentiellt. I anmälan ska anges om ett innehav avvecklats inom kortare tid än en månad, se avsnitt 8.

5 Den anmälningsskyldiges informationsplikt

5.1 Information till arbetsgivaren m.m.

Den anmälningsskyldige ska snarast efter det att denne erhållit underrättelse om sin anmälningsskyldighet informera arbetsgivaren om vilka närstående som är anmälningsskyldiga.

Vidare ska den anmälningsskyldige informera arbetsgivaren om följande:

 1. in- och utträde ur sparklubb för handel och förvaltning av finansiella instrument,

 2. delägarskap i icke publikt bolag för handel och förvaltning av finansiella instrument,

 3. uppdrag om diskretionär förvaltning av eget och närståendes innehav,

 4. förvärv av aktier i värdepappersinstitut som inte är föremål för handel på aktiemarknaden innan förvärvet sker, och

 5. uppdrag utanför tjänsten avseende finansiella instrument för annan enligt avsnitt 4.2.2.

Anmälningsskyldig som är medlem i sparklubb enligt andra stycket 1 eller delägare i bolag enligt andra stycket 2 ska till arbetsgivaren inge årsredovisning för klubbens respektive bolagets verksamhet.

5.2 Information till närstående

Den anmälningsskyldige ska underrätta sina närstående om innebörden av de regler om anmälningsskyldighet som gäller för närstående.

6 Undantag från anmälningsskyldigheten m.m.

Om en undantagssituation föreligger gäller inte enmånadsregeln. Enmånadsregeln redovisas i avsnitten 3.6 och 8.

6.1 Undantag vid diskretionär förvaltning

Från anmälningsskyldigheten får arbetsgivaren undanta affärer i finansiella instrument som genomförs inom ramen för ett diskretionärt förvaltningsuppdrag under förutsättning att

 1. den anmälningsskyldige uppdragit åt annan att diskretionärt förvalta den anmälningsskyldiges innehav av finansiella instrument,

 2. det inte förekommer något föregående utbyte av information mellan förvaltaren och den anmälningsskyldige, eller någon som företräder den anmälningsskyldige, i samband med utförande av affärer, och

 3. den anmälningsskyldige inte heller på annat sätt vare sig direkt eller indirekt medverkar i eller påverkar affärsbesluten.

Med diskretionär förvaltning jämställs annan likartad förvaltning, t.ex. s.k. robotförvaltning, om förvaltningen uppfyller kraven i 2 och 3.

Vad som sägs i första stycket gäller även när den anmälningsskyldige lämnat ett diskretionärt förvaltningsuppdrag avseende dennes indirekta innehav i finansiella instrument via pensions- eller andra försäkringsprodukter.

6.2 Undantag vid vissa närståendeaffärer

Från anmälningsskyldigheten får arbetsgivaren undanta närståendes affärer med finansiella instrument under förutsättning av att den anmälningsskyldige inte genom samråd eller på annat sätt medverkat vid affärsbesluten.

Exempel på när undantag kan ges är när affären utförts på något av följande sätt:

 1. av den närstående själv,

 2. av förvaltare som förordnats enligt föräldrabalken,

 3. inom ramen för ett diskretionärt förvaltningsuppdrag vare sig det avser den närståendes direkta innehav eller indirekta innehav via pensions- eller andra försäkringsprodukter,

 4. av sparklubb i vilken den anmälningsskyldige är passiv medlem,

 5. av ett icke publikt bolag för handel och förvaltning av finansiella instrument och valuta där den anmälningsskyldige är passiv ägare eller delägare.

6.3 Undantag för fondandelar

Fondandelar undantagna från anmälningsskyldigheten är

 1. andelar i värdepappersfonder och i andra motsvarande fonder inom EES,

 2. andelar i svenska specialfonder,

 3. andelar i andra fonder och innehav i fondföretag om de är föremål för tillsyn enligt lagstiftning i hemstaten och har tillräckligt stor riskspridning.

Med tillräckligt stor riskspridning avses vid tillämpning av första stycket punkt 3 att fondens innehav består av minst 10 olika finansiella instrument där högst två av innehaven får uppgå till maximalt 30 procent vardera av fondförmögenheten från en och samma emittent och övriga innehav får uppgå till maximalt fem procent vardera av fondförmögenheten från en och samma emittent.

Undantag enligt detta avsnitt avser även den anmälningsskyldiges eller närståendes innehav i såväl andelar som anges i första stycket 1–3 som indirekta innehav via pensions- eller andra försäkringsprodukter.

Beträffande anmälningsplikt för anmälningsskyldig som deltar i förvaltning av fond eller fondföretag hänvisas till Fondbolagens Förenings regler.

6.4 Undantag vid uppdrag utanför tjänsten

Arbetsgivaren får – i fall som anges i avsnitt 4.2.2 – medge undantag från anmälningsskyldigheten om särskilda skäl föreligger.

6.5 Undantag för analytiker m.fl.

Arbetsgivaren får, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från förbudet i avsnitt 3.4 för analytiker och andra som omfattas av bestämmelsen. Beslut om undantag ska medges innan affären utförs och ske i enlighet med arbetsgivarens närmare riktlinjer. Anmälningsskyldighet för berörda affärer kvarstår.

6.6 Undantag från enmånadsregeln

Arbetsgivaren får, om synnerliga skäl föreligger, medge undantag från enmånadsregeln, exempelvis vid oförutsedda förändringar i familje- eller boendeförhållanden. Medgivandet ska ske innan affären utförs. Anmälningsskyldigheten för berörda affärer kvarstår.

6.7 Generellt undantag

Undantag från anmälningsskyldigheten gäller i fall där den närstående själv är anmälningsskyldig till ett värdepappersinstitut. Detsamma gäller i fall där den närstående personen själv är ett värdepappersinstitut.

7 Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren

 1. bör underrätta den anmälningsskyldige om reglernas innehåll och om hur anmälningar ska vara utformade samt på lämpligt sätt förvissa sig om att den anmälningsskyldige tagit del av reglerna,

 2. bör besluta och informera den anmälningsskyldige om de undantag som ska gälla enligt avsnitt 6,

 3. bör meddela berörda anmälningsskyldiga om beslut enligt punkterna 5 och 6 nedan samt enligt avsnitt 3.5,

 4. får medge medlemskap i sådana klubbar och delägarskap i sådana bolag som avses i andra stycket punkterna 1 och 2 i avsnitt 5.1 om den anmälningsskyldige genom kontroll av stadgar, placeringsreglemente eller motsvarande förvissat sig om att klubben eller bolaget kommer att iaktta de regler som anges under rubriken enmånadsregeln,

 5. får medge sådant förvärv av aktier som avses i andra stycket punkt 4 i avsnitt 5.1 om förvärvet inte kan ses som ett kringgående av enmånadsregeln,

 6. får tillåta ägaranknytning eller uppdrag enligt andra stycket punkterna 3 och 5 i avsnitt 5.1 om inte detta strider mot enmånadsregeln, se avsnitt 8,

 7. ska ge uppdrag från kund företräde framför uppdrag från anmälningsskyldig om prioritering av affärsuppdrag måste göras, t.ex. vid bristande tilldelning.

8 Enmånadsregeln

8.1 Allmänt om enmånadsregeln

Vad som nedan sägs om den anmälningsskyldige gäller även för

 1. närståendes affärer under förutsättning av att den anmälningsskyldige genom samråd eller på annat sätt medverkat vid affärsbesluten,

 2. uppdragsgivares affärer enligt avsnitt 4.2.2 om inte arbetsgivaren medgivit undantag enligt avsnitt 6.4.

Ingen anmälningsskyldig får genom affärer med finansiella instrument realisera eller på annat sätt säkerställa vinst (t.ex. genom hedge/säkring med derivatinstrument) inom en kortare innehavstid än en månad.

Detta innebär att förvärv av finansiella instrument (långa positioner) och negativa positioner (korta positioner, t.ex. vid blankning) med en innehavstid som understiger en månad är otillåtna.

Finansiella instrument som den anmälningsskyldige redan innehar då anställnings- eller uppdragsförhållandet inträder, eller därefter erhåller genom arv, bodelning eller testamente eller som gåva av annan än närstående eller av annan som omfattas av reglerna ska anses som innehavda i mer än en månad.

8.2 Månad

Med månad avses en period som löper från och med ett datum i en kalendermånad till samma datum i nästkommande kalendermånad. Om det datumet saknas i den nästkommande månaden avses i stället den första dagen i den påföljande månaden. Exempel: Om någon förvärvar ett finansiellt instrument den 10 mars får instrumentet säljas med vinst tidigast den 10 april. Om någon förvärvar ett finansiellt instrument den 31 januari får instrumentet säljas med vinst tidigast den 1 mars.

8.3 Särskilt om enmånadsregeln

Vid tillämpningen av enmånadsregeln gäller att:

 1. post som gått med vinst får säljas först då den innehafts i minst en månad,

 2. om avyttring av finansiella instrument sker genom blankning, får kvittning av den negativa (korta) positionen genom täckningsköp av motsvarande finansiella instrument, om det ger vinst, ske tidigast en månad efter affärsdagen för avyttringen,

 3. byte av finansiella instrument jämställs med förvärv och avyttring,

 4. aktier tecknade med företrädesrätt (t.ex. vid nyemission) får säljas först då innehavstiden för moderaktien är längre än en månad.

8.4 Tillåtna affärer vid tillämpning av enmånadsregeln

Kravet på en minsta innehavstid om en månad gäller inte:

 1. vid avyttring av finansiella instrument då kursen fallit så att vinst inte uppkommer,

 2. vid förvärv för att täcka finansiella instrument som varit föremål för blankning då kursen stigit så att vinst inte uppkommer,

 3. vid avyttring av tilldelade emissions- och inköpsrätter och likartade rätter,

 4. vid utnyttjande av t.ex. köpoption, teckningsoption respektive konvertibelt skuldebrev för lösen med leverans, nyteckning respektive konvertering till underliggande finansiella instrument. Utnyttjandet får ske även om det instrument som utnyttjas inte innehafts i en månad. För underliggande finansiella instrument som förvärvats på detta sätt gäller vid beräkning av innehavstiden att även innehavstiden för det utnyttjade instrumentet får tillgodoräknas,

 5. vid accept av uppköpserbjudande riktat till allmänheten, eller

 6. vid avyttring av finansiella instrument som förvärvats i samband med ett inköpserbjudande (avknoppning) eller som erhållits som sakutdelning (t.ex. i form av aktier) eller genom fondemission om det instrument som berättigat till åtgärden innehafts i mera än en månad.

8.5 Post

Med post avses det antal, det nominella belopp eller det antal andelar av finansiella instrument som framgår av avräkningsnota eller liknande. Om post avser aktier eller aktierelaterade finansiella instrument ska vid bestämning av postens storlek hänsyn tas till sådana förändringar som kan ha skett under innehavstiden till följd av fondemission, split eller sammanläggning.

8.6 Vinst på förvärvad post

Med vinst på förvärvad post avses nettolikvid vid avyttring (således med avdrag för omkostnader) minskad med nettolikvid vid förvärv inklusive omkostnader. Vid beräkning av vinst ska även erhållen premie, t.ex. för utfärdade derivatinstrument, samt valutakursvinst på utländskt finansiellt instrument inräknas. Principen är att beräkningen ska ske post för post och någon genomsnittsberäkning av nettolikvider för anskaffning av flera poster får inte ske.

Med vinst på post som varit föremål för blankning avses nettolikvid vid avyttring (således med avdrag för omkostnader inklusive eventuella kostnader för värdepapperslån) minskad med kostnaderna för återköp inklusive omkostnader, om skillnaden är positiv. Principen är att beräkningen ska ske post för post och någon genomsnittsberäkning av nettolikvider vid avyttring av flera poster får inte ske.

8.7 Användning av derivatinstrument, strukturerade placeringsprodukter m.m.

Anmälningsskyldig eller närstående får inte heller göra kortfristiga affärer i derivatinstrument, strukturerade produkter eller andra slag av finansiella instrument så att placeringen eller en kombination av placeringar får effekten att reglerna om minsta innehavstid kringgås.

Vid osäkerhet om en viss affär eller kombination av affärer är tillåten ska anmälningsskyldig alltid inhämta arbetsgivarens tillstånd innan affären genomförs.

I bilaga 2 ges några exempel på tillämpningen av enmånadsregeln på affärer i derivatinstrument.

[Bilaga 1 är en lagförteckning och återges ej här; red.anm.]

Bilaga 2 Några exempel på tillämpningen av enmånadsregeln på affärer i derivatinstrument

Det bör observeras att följande exempel inte ger någon fullständig beskrivning av tillämpningen av enmånadsregeln i alla tänkbara situationer.

Med begreppet option avseende leveransbar underliggande egendom nedan avses option av amerikansk typ, dvs. med möjlighet till lösen under löptiden. För optioner avseende leveransbar underliggande egendom av europeisk typ, dvs. där lösen endast kan begäras på slutdagen, kan tillämpningen bli annorlunda än i exemplen. Med begreppet leveransbar underliggande egendom avses finansiella instrument eller valuta.

 1. Utfärdad eller innehavd option, där innehav av leveransbar underliggande egendom saknas, får inte kvittas inom en månad om kvittningen ger upphov till vinst (kvittningsregeln).

 2. Förvärv av köpoption avseende leveransbar underliggande egendom får ske utan annat hinder än kvittningsregeln ovan.

 3. Förvärv av kontantavräknad option får bara ske om återstående löptid är minst en månad.

 4. Utfärdande av kontantavräknad option får ske utan annat hinder än kvittningsregeln ovan.

 5. Förvärv av säljoption med lösenpris motsvarande eller överstigande förvärvspriset på leveransbar underliggande egendom får bara ske om motsvarande egendom innehafts i minst en månad (utgör en form av säkring av avyttringspriset).

 6. Utfärdande av köpoption avseende leveransbar underliggande egendom får bara ske om motsvarande egendom innehafts i minst en månad (lösen med vinst på underliggande egendom kan ej uteslutas).

 7. Utfärdande av säljoption avseende leveransbar underliggande egendom får ske om återstående löptid är minst en månad (option som förfaller värdelös ger ändå utfärdaren en premie, vilken räknas som vinst).

 8. Avyttring på termin avseende leveransbar underliggande egendom får bara ske om motsvarande egendom innehafts i minst en månad.

 9. Termin får inte nettas inom en månad, efter den dag terminskontraktet avtalades, om nettningen ger upphov till vinst (nettningsregeln).

 10. Förvärv av underliggande egendom på termin får ske utan annat hinder än nettningsregeln ovan.

 11. Vid utnyttjande av kombinationer av optioner respektive terminer eller kombinationer av dessa instrument med leveransbar underliggande egendom betraktas varje del i kombinationen som ett finansiellt instrument för vilket huvudregeln om minst en månads innehavstid ska gälla.

Bilaga 3 Finansiella instrument (listan från MiFID II, jämförd med 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden)

 1. Överlåtbara värdepapper.

 2. Penningmarknadsinstrument.

 3. Andelar i företag för kollektiva investeringar (se dock avsnitt 6).

 4. Optioner, futures, swappar, räntesäkringsavtal och varje annat derivatkontrakt som avser värdepapper, valutor, räntor eller avkastningar, utsläppsrätter eller andra derivatinstrument, finansiella index eller finansiella mått som kan avvecklas fysiskt eller kontant.

 5. Optioner, futures, swappar, forwards och varje annat derivatkontrakt som avser råvaror, som måste avvecklas kontant eller kan avvecklas kontant på en av parternas begäran av ett annat skäl än fallissemang eller någon annan händelse som leder till kontraktets upphörande.

 6. Optioner, futures, swappar och varje annat derivatkontrakt som avser råvaror som kan avvecklas fysiskt, förutsatt att de handlas på en reglerad marknad, en MTF-plattform eller en OTF-plattform, med undantag för de grossistenergiprodukter som handlas på en OTF-plattform och som måste avvecklas fysiskt.

 7. Optioner, futures, swappar, forwards och varje annat derivatkontrakt som avser råvaror, som kan avvecklas fysiskt, som inte omnämns i C.6 och som inte har kommersiella ändamål, vilka anses ha samma egenskaper som andra derivat avseende finansiella instrument.

 8. Derivatinstrument för överföring av kreditrisk.

 9. Finansiella kontrakt avseende prisdifferenser (CFDer).

 10. Optioner, futures, swappar, räntesäkringsavtal och varje annat derivatkontrakt som avser klimatvariabler, fraktavgifter eller inflationstakten eller någon annan officiell ekonomisk statistik, som måste avvecklas kontant eller kan avvecklas kontant på en av parternas begäran (av ett annat skäl än fallissemang eller någon annan händelse som leder till kontraktets upphörande), samt varje annat derivatkontrakt som avser tillgångar, rättigheter, skyldigheter, index och åtgärder som inte tidigare omnämnts i detta avsnitt, vilka anses ha samma egenskaper som andra finansiella derivatinstrument, med utgångspunkt i bland annat om det handlas på en reglerad marknad, en OTF-plattform eller en MTF-plattform.

 11. Utsläppsrätter som består av enheter som erkänts med avseende på kraven i direktiv 2003/87/EG (system för handel med utsläppsrätter).