Dessa allmänna villkor är i första hand avsedda för aktiehandel över handelsplats (t.ex. reglerad marknad och handelsplattform). Anpassning av villkoren krävs t.ex. vid handel av fondandelar direkt mot fondbolag.

Definitioner

I allmänna villkor för handel med finansiella instrument förstås med

 1. värdepapper

  • dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dvs.

   1. överlåtbara värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden,

   2. penningmarknadsinstrument,

   3. andelar i företag för kollektiva investeringar (fondandelar),

   4. finansiella derivatinstrument, och

   5. utsläppsrätter;

  • dels värdehandling, varmed avses handling som inte kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, dvs.

   1. aktie eller enkelt skuldebrev som enligt definitionen ovan inte är finansiellt instrument,

   2. borgensförbindelse,

   3. gåvobrev, och

   4. pantbrev eller liknande handling.

 2. avräkningsnota, besked om att en order/ett affärsuppdrag har utförts.

 3. reglerad marknad, såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dvs. ett multilateralt system inom EES som sammanför eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredjepart – regelmässigt, inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att det leder till ett kontrakt.

 4. handelsplats, såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dvs. en reglerad marknad, en multilateral handelsplattform (MTF-plattform) eller en organiserad handelsplattform (OTF-plattform).

 5. utförandeplats, en handelsplatsplats, en systematisk internhandlare eller en marknadsgarant inom EES eller en annan person som tillhandahåller likviditet inom EES.

 6. handelsplattform, en MTF-plattform eller en OTF-plattform.

 7. MTF-plattform, såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dvs. ett multilateralt system inom EES som sammanför flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument – inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att det leder till ett kontrakt.

 8. OTF-plattform, såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dvs. ett multilateralt system inom EES som inte är en reglerad marknad eller en MTF-plattform, och inom vilket flera tredjeparters köp- och säljintressen i obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter eller derivat kan interagera inom systemet så att det leder till ett kontrakt.

 9. systematisk internhandlare, såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dvs. ett värdepappersinstitut som i en organiserad, frekvent, systematisk och väsentlig omfattning handlar för egen räkning när det utför kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform utan att utnyttja ett multilateralt system.

 10. multilateralt system, såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dvs. ett system där flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument kan interagera inom systemet.

 11. förvaring av värdepapper, såväl förvaring av fysiska värdepapper som sådant förvar av dematerialiserade värdepapper som uppkommer genom registrering i depå.

 12. depåförande tredjepart, värdepappersinstitut som på uppdrag av institutet eller annan depåförande tredjepart förvarar värdepapper i depå för kunders räkning.

 13. värdepappersinstitut, värdepappersbolag, svenska kreditinstitut med tillstånd att driva värdepappersrörelse och utländska företag som driver värdepappersrörelse från filial eller genom att använda anknutna ombud etablerade i Sverige, samt utländska företag med tillstånd att bedriva verksamhet som motsvarar värdepappersrörelse.

 14. värdepapperscentral, såsom definierat i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, dvs. detsamma som i artikel 2.1.1 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen.

 15. bankdag, dag i Sverige som inte är söndag eller allmän helgdag eller som vid betalning av skuldebrev är likställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är f.n. lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton).

 16. central motpart (CCP), såsom definierat i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir), dvs. en juridisk person som träder emellan motparterna i kontrakt som är föremål för handel på en eller flera finansmarknader och blir köpare till varje säljare och säljare till varje köpare.

1 Uppdraget m.m.

Dessa allmänna villkor gäller för uppdrag om handel med finansiella instrument som kunden lämnar till institutet.

Order från kunden om handel med finansiella instrument ska lämnas på det sätt institutet har anvisat. En sådan order innebär ett åtagande för institutet att försöka träffa avtal i enlighet med de instruktioner som kunden har lämnat. Institutet är inte skyldigt att acceptera uppdrag om handel med finansiella instrument. Institutet lämnar inte någon garanti för att en mottagen order leder till handel.

Institutet får avsäga sig mottaget uppdrag om kunden är i dröjsmål med de skyldigheter som ankommer på kunden avseende uppdraget enligt dessa allmänna villkor eller det annars föreligger skälig anledning till detta. Institutet får dessutom avsäga sig uppdrag utan att ange skälet för det, om institutet skulle misstänka att ett utförande av uppdraget kan stå i strid med gällande lagstiftning (t.ex. om marknadsmissbruk), tillämpliga marknadsregler, god sed på värdepappersmarknaden, om kunden inte tillhandahåller den information eller de handlingar som krävs för att institutet eller kunden ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal eller som följer av tillämplig EU-förordning, lag, föreskrifter, allmänna rättsprinciper, eller regelverk hos utförandeplats, värdepapperscentral eller central motpart (CCP) eller om institutet av annan anledning anser att det föreligger särskilda skäl.

Institutet utför uppdraget i enlighet med god sed på marknaden. Vid utförande av order för kunder som av institutet behandlas som icke-professionella eller professionella kunder gäller institutets vid var tid gällande särskilda riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order. Institutet ska på kunds begäran tillhandahålla kunden gällande riktlinjer och villkor som avses i detta stycke [ i pappersformat eller på sin hemsida].

Vidare gäller tillämpliga regler antagna av svensk eller utländsk emittent, utförandeplats, central motpart (CCP) eller värdepapperscentral. Dessa regler tillhandahålls av berört institut, emittent, handelsplats, central motpart (CCP) eller värdepapperscentral. På kundens förfrågan kan institutet lämna kunden uppgift om var informationen finns tillgänglig, t.ex. hemsida eller kontaktuppgifter.

En order gäller under den tidsperiod som överenskommits mellan kunden och institutet. Om sådan överenskommelse inte träffats gäller ordern den dag den tas emot, dock längst till den tidpunkt samma dag då institutet avslutar sin handel med det slag av finansiellt instrument som ordern avser.1

Vad som sägs om emittent, utförandeplats, central motpart (CCP) eller värdepapperscentral i dessa allmänna villkor ska även gälla för motsvarande eller liknande aktörer utanför EES.

Observera att instituten tillämpar olika giltighetsperiod för order varför stycket kan behöva anpassas.

2 Handel i kommission m.m.

Vid kommissionsuppdrag får institutet utföra uppdraget i eget namn för kunds räkning (kommission), med en annan kund hos institutet (s.k. kombination) eller genom att institutet självt inträder som köpare eller säljare (s.k. självinträde).

3 Köpuppdrag

När kunden (”köparen”) har lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande.

Betalning

Institutet får från mottagandet av ett köpuppdrag reservera medel som motsvarar det totala likvidbeloppet (inkl. courtage och avgifter) på konto som köparen har i institutet.

Köparen ska till institutet senast likviddagens morgon [kl. 08.00]2 betala i avräkningsnotan angivet totalbelopp. Har uppdraget utförts i annan valuta än svenska kronor anges valutaslaget i avräkningsnotan. Vid växling av valuta används den av institutet vid var tid tillämpade växlingskursen.

Institutet får även som betalning av den fordran som uppstår till följd av ett köpuppdrag, med det totalbelopp som framgår av avräkningsnotan belasta av köparen anvisat konto som denne har i institutet. Om sådant konto inte anvisats eller medel saknas på anvisat konto, får annat konto som köparen har i institutet belastas.

Fullgör köparen inte sin betalningsskyldighet gentemot institutet, har institutet rätt till ränta på sin fordran enligt vad som framgår nedan.

Formulering beror på hur institutet hanterar order och likvid. Detta kan skilja sig åt.

Överföring av finansiella instrument

De finansiella instrument som uppdraget omfattar överförs till köparen, i den mån annat inte föranleds av lag, myndighets föreskrifter, särskilda regler för ifrågavarande instrument eller särskild överenskommelse med köparen enligt följande:

 • för instrument som ska ägarregistreras hos värdepapperscentral/motsvarande eller instrument som ska registreras i depå/motsvarande hos institutet, genom att institutet utför nödvändiga registreringsåtgärder,

 • för instrument som ska registreras i depå/motsvarande hos depåförande tredjepart, genom att köparen instruerar den tredje parten om mottagande av de instrument som uppdraget omfattar, och

 • för instrument som utfärdats i dokumentform, genom överlämnande till köparen.

Institutets panträtt

Institutet har panträtt i de köpta instrumenten som säkerhet för sin fordran på köparen med anledning av uppdraget. Institutet har rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att fullborda denna panträtt. Fullgör köparen inte sin betalningsskyldighet gentemot institutet, får institutet – på det sätt och vid den tidpunkt institutet finner lämpligt – sälja berörda instrument eller vidta andra dispositioner för att avveckla affären. Institutet får för sådant ändamål teckna köparens namn och vidta de övriga åtgärder som kan vara nödvändiga i samband med avvecklingen. Institutet har i sådant fall rätt att ur erhållen likvid tillgodogöra sig vad som krävs för betalning av institutets fordran jämte ränta och, i förekommande fall, ersättning för institutets arbete, kostnader och valutakursförluster.

Om likviden, vid försäljning eller andra dispositioner, inte täcker institutets hela fordran, ska köparen svara för mellanskillnaden jämte ränta. Institutet får i sådant fall belasta av köparen anvisat konto som denne har i institutet. Om sådant konto inte anvisats eller medel saknas på anvisat konto, får annat konto som köparen har i institutet belastas.

Vad ovan sagts innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som kan tillkomma institutet på grund av EU-förordning, lag eller föreskrifter.

4 Säljuppdrag

När kunden (”säljaren”) lämnat uppdrag om försäljning av finansiella instrument gäller följande.

Överföring av finansiella instrument

Institutet ska med anledning av uppdraget få fri dispositionsrätt till de instrument som uppdraget omfattar.

Är instrumenten ägarregistrerade hos värdepapperscentral/motsvarande genom institutet som kontoförande institut eller registrerade i depå hos institutet, har institutet rätt att utföra nödvändiga registreringsåtgärder.

I övriga fall ska säljaren samtidigt med att uppdraget lämnas vidta de åtgärder som krävs för att institutet ska få fri dispositionsrätt till instrumenten. Därvid ska säljaren

 • för instrument registrerade i depå/motsvarande hos depåförande tredje part omgående instruera det institutet om skyndsam överföring till institutet av de instrument som uppdraget omfattar,

 • för instrument ägarregistrerade hos värdepapperscentral/motsvarande genom något annat kontoförande institut än institutet, tillse att institutet erhåller fullmakt över instrumenten eller instruera den tredje parten om skyndsam överföring till institutet av de instrument som uppdraget omfattar, och

 • för instrument som utfärdas i dokumentform, överlämna dessa till institutet.

Om institutet inte samtidigt med uppdraget fått fri dispositionsrätt till instrumenten har institutet rätt att fullgöra avtalet gentemot motparten på det sätt institutet finner lämpligt. Säljaren ska ersätta institutet kostnaden för detta jämte ränta. Om institutet får betala ersättning och/eller avgifter till en marknadsaktör inom eller utom Sverige − exempelvis värdepapperscentral (eller deltagare hos en sådan), central motpart (CCP) (eller clearingmedlem hos en sådan), eller utförandeplats (eller deltagare hos en sådan), annan motpart eller värdepappersinstitut på grund av att leverans av finansiella instrument inte har skett i tid och detta inte beror på institutet ska säljaren ersätta institutet för dessa kostnader jämte ränta. Säljaren ska dessutom utge ersättning för institutets arbete och kostnader samt i förekommande fall för valutakursförluster. Institutet får belasta av säljaren anvisat konto i institutet för att erhålla betalning för sin fordran på säljaren. Om medel saknas på anvisat konto eller om konto inte anvisats, får annat konto som säljaren har i institutet belastas.

Likvid

Säljaren får från institutet [senast kl. 18.00]3 på likviddagen det nettobelopp som angivits i avräkningsnotan. Har uppdraget utförts i annan valuta än svenska kronor anges valutaslaget i avräkningsnotan. Vid växling av valuta används den av institutet vid var tid tillämpade växlingskursen.

Har säljaren inte i rätt tid utfört de åtgärder som är nödvändiga för att institutet ska få fri dispositionsrätt till de instrument som uppdraget omfattar, får säljaren likviden tidigast andra bankdagen efter det att institutet fick tillgång till instrumenten, dock tidigast på angiven likviddag. Om säljaren utfört nödvändiga åtgärder senare än kl. 12.00 en bankdag kan detta anses ha skett först påföljande bankdag.

Formulering beror på hur institutet hanterar order och likvid. Detta kan skilja sig åt.

5 Transaktioner med utländsk anknytning

Avsteg från ovan angivna villkor beträffande köp- respektive säljuppdrag kan förekomma vid transaktioner med utländsk anknytning.

6 Avgifter och skatter m.m.

Kunden ska betala courtage och andra avgifter till följd av uppdraget i enlighet med vid var tid gällande prislista eller i enlighet med vad institutet och kunden särskilt kommit överens om.

Kunden svarar dessutom för nödvändiga kostnader, avgifter och utlägg som uppstår i samband med uppdragets utförande samt för skatter som följer av svensk eller utländsk lagstiftning.

7 Dröjsmålsränta

Om kunden är i dröjsmål har institutet rätt till ränta enligt följande

 • vid köpuppdrag beräknas ränta från den likviddag som anges i avräkningsnotan eller den senare dag, då instrumenten fanns tillgängliga för köparen, till och med den dag betalning sker.

 • vid säljuppdrag beräknas ränta på kostnader som uppstår till följd av att institutet inte erhållit fri dispositionsrätt från den dag då kostnaden uppstod till och med den dag då betalning sker.

Räntan ska beräknas efter en årlig räntesats som med åtta procentenheter överstiger STIBOR-räntan (Stockholm Interbank Offered Rate) för en veckas upplåning, som fastställts två bankdagar före den första dagen i varje sådan period. Ränta utgår dock inte för någon dag efter lägre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med tillägg av åtta procentenheter.

8 Kundens rätt att återkalla uppdrag

Kunden har rätt att återkalla uppdraget om kunden har utfört nödvändiga åtgärder i samband med uppdraget och institutet inte inom skälig tid efter avslut har träffats

 • vid köpuppdrag, utfört de åtgärder som ankommer på institutet för att tillhandahålla köparen instrumenten som uppdraget omfattar, eller

 • vid säljuppdrag, erlagt likvid med anledning av uppdraget.

Om kunden i sådana fall återkallar ett uppdrag befrias kunden från sina skyldigheter med anledning av detta.

Kunden har dock inte rätt att, utan institutets medgivande, återkalla ett köpuppdrag så länge ett ersättningsköpsförfarande pågår.

Återkallelse enligt denna bestämmelse ska ske i enlighet med beaktande av gällande EU-förordningar (t.ex. marknadsmissbruksförordningen), lag eller föreskrifter.

9 Kunds uppgiftsskyldighet och utlämnande av uppgift till annan

Det åligger kunden att på begäran av institutet lämna den information, inkluderande skriftliga handlingar, som institutet bedömer vara nödvändig för att fullgöra de skyldigheter som åligger institutet enligt detta avtal eller som följer av tillämplig EU-förordning, lag, föreskrifter, allmänna rättsprinciper, avtal eller regelverk hos utförandeplats, annat institut till vilket institutet vidarebefordrat kundens uppdrag, värdepapperscentral eller central motpart (CCP).

Sådan information, jämte handlingar, kan även avse kundens bakomliggande kund om kundens uppdrag till institutet avsett ett uppdrag för en kunds räkning.

Kunden är införstådd med att institutet kan vara skyldigt att till annan lämna uppgift om kundens (eller kundens kunds) förhållanden på grund av uppdrag relaterat till dessa allmänna villkor.

10 Clearing och avveckling av utförda uppdrag

Allmänt

En utförandeplats regler för clearing och avveckling av transaktioner som genomförts på utförandeplatsen måste följas av institutet. Sådana regler kan bl.a. innebära krav på att använda en central motpart (CCP). Slutlig avveckling av en transaktion görs genom en värdepapperscentral (eller flera). Mellan kunden och institutet fullgörs utfört uppdrag efter vad som ovan anges beträffande köp- respektive säljuppdrag, i den mån inte annat överenskommits eller anges nedan.

Kunden och institutet är bundna av utförandeplatsens, den centrala motpartens (CCP) eller berörd värdepapperscentrals regelverk samt EUs förordning (EU) 2018/1229 om avvecklingsdisciplin.

Ersättningsköp, delleverans eller kontantersättning

Enligt EUs förordning (EU) 2018/1229 om avvecklingsdisciplin ska berörda parter − clearingmedlem, handelsplatsdeltagare respektive motpart i enskild värdepappersaffär − i de fall en värdepappersaffär inte kan avvecklas i sin helhet − genomföra ersättningsköp4, avveckla den del av värdepappersaffären som kan avvecklas eller betala kontantersättning.

I de fall en värdepappersaffär inte kan fullgöras och avvecklas i sin helhet kommer den del av värdepappersaffären som går att avveckla genom delleverans att fullgöras och avvecklas. Den part som är skyldig att leverera värdepapper ska i de fallen anses ha delvis fullgjort värdepappersaffären och sin leveransskyldighet med de levererade värdepapperna. Den resterande delen av värdepappersaffären fullgörs (i) genom ersättningsköp och kontantersättning och såvitt avser en värdepappersaffär som regleras av EUs förordning (EU) 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i enlighet med den och andra tillämpliga förordningar, och (ii) i övrigt enligt vad som tidigare angetts i dessa allmänna villkor eller överenskommelse mellan parterna, eller enligt värdepapperscentrals, central motparts (CCP) eller utförandeplats regelverk eller marknadspraxis.

Att berörda parter ska genomföra affären genom ersättningsköp gäller från det att de bestämmelserna i EUs förordning (EU) 2018/1229 om avvecklingsdisciplin träder i kraft. Vid tidpunkten för godkännandet av denna version av de allmänna villkoren i januari 2022 pågår en översyn av den aktuella förordningen och reglerna om ersättningsköp har ännu inte trätt i kraft.

Sanktionsavgift vid försenad betalning eller leverans

Enligt EUs förordning (EU) 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling ska en värdepapperscentral debitera respektive kreditera sina deltagare (värdepappersinstituten) sanktionsavgifter vid försenad avveckling av värdepappersaffärer.

Sanktionsavgifter som institutet mottagit från en värdepapperscentral kan institutet komma att fördelas ut till berörda kunder när och på det sätt institutet bedömer som praktiskt möjligt och lämpligt, bl.a. med iakttagande av kundens intresse, storleken på avgiften och förseningens inverkan på kunden. Institutet har därvid rätt att beakta kostnader för leveransförseningar, t.ex. för ersättningsköp, värdepapperslån eller tidigare sanktionsavgifter som institutet inte vidaredebiterat.

Som framgår i punkt 6 Avgifter och skatter m.m., samt punkt 3 Köpuppdrag och punkt 4 Säljuppdrag, har institutet rätt att vidaredebitera kunden sådana avgifter som debiterats institutet i samband med köp- och säljuppdrag avseende kundens värdepapper.

11 Annullering av order och makulering av avslut

Institutet har rätt att annullera kundens order eller makulera avslut som träffats för kundens räkning i den omfattning som ordern annullerats eller avslutet makulerats av aktuell utförandeplats. Detsamma gäller om institutet i annat fall finner annullering av order eller makulering av avslut vara nödvändig med hänsyn till att ett uppenbart fel begåtts av institutet, marknadsmotpart eller av kunden själv, om institutet skulle misstänka att kunden handlat i strid med gällande EU-förordning, lag eller annan författning eller om kunden i övrigt brutit mot god sed på värdepappersmarknaden.

Om order annullerats eller avslut makulerats, ska institutet utan oskäligt dröjsmål informera kunden om detta. Om utförandeplatsen, till följd av handelsstopp, tekniskt fel eller liknande, annullerat samtliga order som berörs kommer institutet normalt inte informera kunden.

12 Reklamation och hävning

Kunden ska bevaka att avräkningsnota eller motsvarande redovisning erhålls samt granska denna.

Kunden ska omgående underrätta institutet om eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota, att avräkningsnota eller motsvarande redovisning uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande (reklamation).

Om kunden vill häva ett utfört köp- eller säljuppdrag ska sådan begäran framföras uttryckligen till institutet i samband med att institutet underrättas om felet eller bristen. För utfört kommissionsuppdrag lämnat av en konsument i egenskap av icke-professionell kund gäller dock att begäran om hävning får framföras till institutet utan dröjsmål och att begäran om annat pris får framföras till institutet inom skälig tid efter det att kunden insåg eller borde ha insett de omständigheter som legat till grund för aktuell begäran.

Om reklamation, begäran om hävning eller begäran om annat pris inte lämnas inom tid som anges ovan förlorar kunden rätten att begära ersättning, häva utfört uppdrag eller kräva andra åtgärder från institutets sida.

13 Begränsning av institutets ansvar m.m.

Institutet är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om institutet självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av institutet, om det varit normalt aktsamt.

Institutet ansvarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk handelsplats, depåförande institut, värdepapperscentral, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som institutet med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av kunden. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Institutet ansvarar inte för skada som uppkommer för kunden eller annan med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot institutet beträffande finansiella instrument.

Institutet ansvarar inte för indirekt skada. Denna begränsning gäller dock inte om den indirekta skadan har orsakats av grov vårdslöshet. Begränsningen gäller inte heller vid uppdrag som lämnats av konsument om den indirekta skadan orsakats av institutets vårdslöshet.

Om ett ersättningsköpsförfarande enligt EUs förordning (EU) 2018/1229 om avvecklingsdisciplin har genomförts men inte resulterat i avsedd leverans är institutets ansvar begränsat till det kontantersättningsbelopp som institutet har mottagit.

Vid direkt eller indirekt skada som uppkommit vid kommissionsuppdrag i förhållande till konsument ankommer det på institutet att visa att skadan inte uppkommit på grund av institutets vårdslöshet.

Föreligger hinder för institutet, på grund av omständighet som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra köp- eller säljuppdrag avseende finansiella instrument får åtgärd uppskjutas till dess hindret har upphört. Om institutet till följd av sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning/leverans, ska varken institutet eller kunden vara skyldiga att betala ränta.

Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

14 Meddelanden5

[Avsnitt 13 bör anpassas till institutets organisation och tjänsteutbud, t.ex. om institutet har en internetbanktjänst. Vidare erinras om att det i EU-reglering finns särskilda krav på tillhandahållande av information via ”varaktigt medium”, (se artikel 4.1 (62) i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument (”MiFID II”) och förhandsavgörande C-375-15).] [Anpassas efter institutets organisation och tjänsteutbud.]

Meddelande från institutet

Institutet lämnar meddelanden till kunden via institutets internettjänst6 eller via e-post till av kunden i Depå-/Handelsavtalet angiven e-postadress eller annan e-postadress eller via annan elektronisk kommunikation som kunden meddelat institutet, när institutet bedömer att sådan kommunikation är lämplig. En icke-professionell kund kan begära att sådan information som institutet ska ge enligt 9 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, t.ex. information om institutet och dess tjänster samt kostnader förknippade med tjänsterna, tillhandahålls kostnadsfritt även på papper.

I de fall institutet lämnar information till kunden i pappersformat kan det ske med rekommenderat brev eller vanligt brev till kundens folkbokföringsadress (eller motsvarande) eller, om detta inte är möjligt, till den adress som anges i Depå-/Handelsavtalet. Kunden och institutet kan även komma överens om att meddelanden ska skickas till en annan adress.

Meddelande som skickats av institutet med rekommenderat brev eller vanligt brev ska kunden anses ha fått senast femte bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som angivits ovan.

Meddelande genom institutets internettjänst, e-post eller annan elektronisk kommunikation ska kunden anses ha fått vid avsändandet om det sänts till av kunden uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om kunden får ett sådant meddelande vid en tidpunkt som inte är institutets normala kontorstid i Sverige ska kunden anses ha fått meddelandet vid början av påföljande bankdag.

[Anpassas efter institutets organisation och tjänsteutbud.]

Meddelande till institutet

Kunden kan lämna meddelanden till institutet via institutets internet- eller telefontjänst7, genom att besöka institutet eller genom att skicka brev. Brev till institutet ska ställas till den adress som anges i handelsavtalet, såvida institutet inte begärt svar till annan adress. Kunden kan endast lämna meddelande till institutet via e-post efter särskild överenskommelse med institutet.

Meddelande från kunden ska institutet anses ha fått den bankdag meddelandet kommit fram till nämnda adress. Även i annat fall ska institutet anses ha fått meddelandet från kunden om kunden kan visa att meddelandet skickats på ett ändamålsenligt sätt. I sådant fall ska institutet anses ha fått meddelandet den bankdag kunden kan visa att institutet borde fått det.

För meddelande avseende reklamation och hävning med anledning av kommissionsuppdrag som konsument lämnat i egenskap av icke-professionell kund enligt institutets kategorisering enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, gäller att meddelande kan göras gällande om kunden kan visa att det skickats på ett ändamålsenligt sätt, även om det försenats, förvanskats eller inte kommit fram. Kunden ska dock, om denne har anledning att anta att institutet inte fått meddelandet eller att det förvanskats, skicka om meddelandet till institutet.

[Anpassas efter institutets organisation och tjänsteutbud.]

15 Ändring av villkoren och avgifter

Ändringar av dessa villkor eller institutets avgifter (enligt dessa villkor och vid var tid gällande prislista) ska ha verkan gentemot kunden två månader efter det att kunden enligt punkt 14 ska anses ha mottagit meddelandet8. [Om kunden inte godtar ändringen har kunden rätt att inom nämnda tid säga upp avtalet till upphörande utan iakttagande av angiven uppsägningstid.]

[Enligt 4 kap. 14 § lagen (2010:751) om betaltjänster måste leverantören föreslå ändringar minst två månader innan de ska börja tillämpas.]

16 Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av dessa villkor och institutets särskilda riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order ska ske enligt svensk rätt.

Bilaga Information till kund

Nedanstående information kan i tillämpliga fall antingen ingå som en integrerad del i de allmänna villkoren eller tillhandahållas på annat sätt till kund.

Passandebedömning och utförande av order på kunds initiativ

Institutet är i vissa fall skyldigt att göra en s.k. passandebedömning innan det genomför ett köpuppdrag åt kunden. Syftet med skyldigheten att göra en passandebedömning är att kontrollera att den placering kunden vill göra passar kunden utifrån dennes tidigare kunskap om och erfarenhet av det aktuella finansiella instrumentet och förhindra att kunden t.ex. köper mer riskfyllda instrument än vad den hade tänkt sig eller instrument som på annat sätt inte passar kunden. Det ligger därför i kundens intresse att ge institutet fullständiga och sanningsenliga svar på de frågor som institutet ställer. Om kunden inte lämnar de uppgifter som behövs för att institutet ska kunna göra en passandebedömning, ska institutet lämna information om att institutet då inte heller kan avgöra om tjänsten eller produkten passar kunden.

Vid utförande och/eller vidarebefordran av order på kundens initiativ avseende sådana okomplicerade instrument som anges i 9 kap. 25 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden kommer institutet regelmässigt inte bedöma om kunden har nödvändiga kunskaper eller erfarenheter för att bedöma om den aktuella tjänsten eller det finansiella instrumentet passar kunden.

Inspelning av telefonsamtal m.m.

Institutet spelar in och bevarar telefonsamtal och annan elektronisk kommunikation som kan antas leda till transaktion, exempelvis i samband med att kunden lämnar institutet uppdrag om handel eller instruktioner avseende kundens depå och anslutna konton. Kopior av inspelade samtal och bevarad elektronisk kommunikation med kunden kommer att finnas tillgängliga på begäran under en period på fem år. Kunden har rätt att på begäran få ta del av inspelade samtal och bevarad elektronisk kommunikation för vilket institutet har rätt att ta ut en skälig avgift.

Avräkningsnota

När institutet utfört ett uppdrag lämnar institutet information om utförandet genom avräkningsnota eller motsvarande redovisning.

Om uppdraget utförts genom avtal direkt med institutet anges det på avräkningsnotan eller motsvarande redovisning att uppdraget utförts i egen räkning, genom intern affär eller med institutet som kundens motpart. Om uppdraget utförts genom avtal med en annan kund hos institutet (däribland en juridisk person i institutets företagsgrupp) anges det på avräkningsnotan eller motsvarande att uppdraget utförts genom inbördes avslut eller intern affär. Vad som sägs i detta stycke gäller dock inte om uppdraget utförts inom ramen för ett handelssystem med anonym handel och i konkurrens.

Om institutet efter särskild överenskommelse med kund upprättat avräkningsnota utan att ha köpt eller sålt de finansiella instrumenten för kundens räkning anges detta förhållande på avräkningsnotan exempelvis genom angivande av att institutet endast medverkar vid utväxling av likvid och finansiella instrument.

Investerarskydd

Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har kunden, om denne i händelse av institutets konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos institutet, rätt till särskild ersättning med ett belopp som föreskrivs i lag, vilket per den 1 juli 2009 uppgår till högst 250.000 kr. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som institutet tagit emot med redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa sitt krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning.

Behandling av personuppgifter och utlämnande av uppgift till annan9

Behandling av personuppgifter

Institutet kommer att behandla kundens personuppgifter (såväl av kunden själv lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll t.ex. via offentliga register) i den utsträckning det krävs för förberedelse och administration samt fullgörande av uppdrag relaterade till avtalet och dessa allmänna villkor samt för fullgörande av institutets rättsliga skyldigheter.

Institutet får behandla kundens personuppgifter för information till kunden om regel-/villkorsändringar, finansiella instrument, produkter och tjänster m.m. med anknytning till dessa allmänna villkor. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Behandling av kundens personuppgifter kan även, om kunden inte har begärt direktreklamspärr, komma att ske hos institutet för ändamål som avser direkt marknadsföring.

Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i institutets koncern eller samarbetspartners som institutet har avtal med.

Om kunden vill få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlats av institutet ska kunden skriftligen begära detta hos institutet [infoga adress].

Kund som vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift kan vända sig till institutet på ovan angiven adress.

Utlämnande av uppgift till annan

Institutet kan, till följd av EU-förordning, svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut, mellanstatligt avtal och/eller institutets avtal med svensk/utländsk myndighet, institutets avtal med annat institut till vilket institutet vidarebefordrat kundens uppdrag, handelsregler, regelverk hos utförandeplats, värdepapperscentral eller central motpart (CCP), eller avtal/villkor för visst värdepapper, vara skyldigt att till annan lämna uppgift om kundens förhållanden på grund av uppdrag relaterat till dessa allmänna villkor. Det åligger kunden att på begäran av institutet lämna den information, inkluderande skriftliga handlingar, som institutet bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet.

Sådan information, jämte handlingar, kan även avse kundens bakomliggande kund om kundens uppdrag till institutet avsett ett uppdrag för en kunds räkning.

Institutet kan även komma att lämna ut uppgift om kundens (eller i förekommande fall kundens kunds) förhållanden på grund av uppdrag relaterat till dessa allmänna villkor till annat institut med vilket institutet ingått avtal och om det av lag, föreskrift, beslut, mellanstatligt avtal eller avtal med myndighet medför skyldighet för sådant institutet att lämna ut sådan kunduppgift eller inhämta sådan uppgift från institutet.

Legal Entity Identifier (LEI)

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för företag och andra organisationer som har introducerats på G20-ländernas initiativ. Enligt gällande EU-reglering ska juridiska personer ha en LEI-kod för att kunna göra en värdepapperstransaktion. Om sådan kod inte finns får institutet inte utföra transaktionen åt kunden.

Banker och värdepappersbolag kommer därför kräva att företag, föreningar, stiftelser samt i en del fall enskilda firmor m.fl. har en LEI för att kunna göra en värdepapperstransaktion.

För att göra derivataffärer har krav på LEI redan införts. För att göra andra värdepapperstransaktioner införs kravet från den 3 januari 2018.

Den kund som behöver skaffa en LEI kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Via denna länk hittar du godkända institutioner för det globala LEI-systemet http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf.

En avgift tas ut när man skaffar en LEI. Vid handel i derivat behöver man även betala en årlig förnyelseavgift. Hur hög avgiften är framgår av den prislista som finns hos varje leverantör.

Mer information om kravet på en LEI finns bl.a. på [institutets hemsida] och Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Instituten erinras om att informationsavsnittet bör ses över och uppdateras med anledning av dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG).