Definitioner

Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Investeringsföretaget för Kundens räkning, har öppnat hos Investeringsföretaget eller som Kunden har öppnat hos ett annat Investeringsföretag.

Avtalet: det av parterna undertecknade avtalet om Investeringssparkonto inklusive Investeringsföretagets vid var tid gällande allmänna villkor för investeringssparkonto, allmänna bestämmelser för depå, allmänna villkor för handel med finansiella instrument samt Investeringsföretagets särskilda riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order.

Betydande Ägarandelar: Finansiella Instrument som getts ut av ett företag och som innebär att innehavaren av instrumenten direkt eller indirekt äger eller på ett liknande sätt innehar andelar i företaget som motsvarar minst tio (10) procent av rösterna för samtliga andelar eller av kapitalet i företaget. Även Närståendes direkta eller indirekta innehav ska tas med i beräkningen.

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Fondandelar: andelar i en värdepappersfond eller specialfond som avses i lagen (2004:46) om värdepappersfonder och lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Godkända Investeringstillgångar: sådana av [infoga Investeringsföretagets namn] Godkända Investeringstillgångar som enligt lagen (2011:1268) om investeringssparkonto och Avtalet vid var tid får förvaras på Investeringssparkontot.

MTF-plattform: sådan marknad inom EES som avses i lagen om värdepappersmarknaden.

Investeringsföretag: värdepappersinstitut som enligt lag får ingå Avtal om Investeringssparkonto1.

Investeringstillgångar: tillgångar som enligt lagen om investeringssparkonto får förvaras på ett Investeringssparkonto, dvs. sådana Finansiella Instrument som (i) är upptagna till handel på en Reglerad Marknad eller motsvarande marknad utanför EES, (ii) handlas på en MTF-plattform eller (iii) utgör Fondandelar. Betydande Ägarandelar och Kvalificerade Andelar är inte Investeringstillgångar.

Investeringssparkonto: sådant konto som uppfyller kraven i lagen om investeringssparkonto.

Kontofrämmande Tillgång: sådant Finansiellt Instrument som inte är en Investeringstillgång.

Kvalificerade Andelar: sådana aktier och andra Finansiella Instrument i eller avseende fåmansföretag som omfattas av särskilda beskattningsregler i inkomstskattelagen (1999:1229).

Närstående: sådan person som omfattas av definitionen av närstående i inkomstskattelagen.

Reglerad Marknad: sådan marknad som avses i lagen om värdepappersmarknaden.

Dessa allmänna villkor är inte tillämpliga på fondbolag eller AIF-förvaltare eller utländska motsvarigheter som enligt 5 § ISKL får ingå Avtal om Investeringssparkonto.

1 Förvaring av tillgångar på Investeringssparkontot

1.1.1På Investeringssparkontot får Kunden förvara endast Godkända Investeringstillgångar2 samt kontanta medel, om inte annat framgår av Avtalet.

Utgångspunkten i dessa mallvillkor är att Investeringsföretagen utnyttjar möjligheten att begränsa vilka Investeringstillgångar som får förvaras på dess Investeringssparkonto (jfr prop. 2011/12:1, s. 316).

1.1.2En uppräkning av vilka Finansiella Instrument som utgör Godkända Investeringstillgångar återfinns i Investeringsföretagets förhandsinformation om Investeringssparkonto.

1.1.3Investeringsföretaget ska publicera en lista över vid var tid Godkända Investeringstillgångar på sin hemsida. På Kundens begäran ska Investeringsföretaget även tillhandahålla en aktuell lista över Godkända Investeringstillgångar direkt till Kunden.

1.1.4Det åligger Kunden att vid var tid hålla sig uppdaterad om vilka tillgångar som får förvaras på Investeringssparkontot. Ändring som innebär en begränsning av vad som utgör Godkända Investeringstillgångar ska dock meddelas Kunden i enlighet med 15.1.1.

1.1.5Ett Finansiellt Instrument är förvarat på Investeringssparkontot när Investeringsföretaget har förtecknat det på kontot.

1.1.6har upphävts.

2 Överföring av Finansiella Instrument till Investeringssparkontot

2.1 Överföring från eget konto

2.1.1Kunden får överföra endast Godkända Investeringstillgångar som Kunden själv äger till Investeringssparkontot. En sådan överföring kan ske från ett Annat Eget Konto eller från ett annat eget Investeringssparkonto. [Sker överföringen från ett Annat Eget Konto betraktas överföringen skatterättsligt som en avyttring.]

2.1.2Kunden får varken överföra Investeringstillgångar som inte är godkända av Investeringsföretaget eller Kontofrämmande Tillgångar till Investeringssparkontot.

2.2 Överföring från annan

2.2.1Godkända Investeringstillgångar får överföras till Investeringssparkontot av en annan person endast om tillgångarna överförs till kontot i samband med Kundens förvärv av tillgångarna och förvärvet har skett:

 1. på en Reglerad Marknad eller annan motsvarande marknad utanför EES eller på en MTF-plattform;

 2. på så sätt att nya Fondandelar utfärdas;

 3. från den som har emitterat tillgångarna om förvärvet grundades på tillgångar som vid förvärvet förvarades på kontot;

 4. från [Investeringsföretaget];

 5. från övertagande bolag om tillgångarna avsåg ersättning till aktieägarna vid fusion eller delning av aktiebolag och om tillgångarna förvärvades på grund av aktier som vid förvärvet förvarades på kontot;

 6. från köpande bolag om förvärvet var ett led i ett förfarande om andelsbyte och om tillgångarna förvärvades på grund av andelar som vid förvärvet förvarades på kontot;

 7. från en annan person om tillgångarna vid förvärvet förvarades på dennes Investeringssparkonto; eller

 8. genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades på Investeringssparkontot.

2.2.2Investeringstillgångar som inte är godkända av Investeringsföretaget får överföras till Investeringssparkontot av en annan person endast om tillgångarna överförs till kontot i samband med Kundens förvärv av tillgångarna och förvärvet har skett:3

 1. från övertagande bolag om tillgångarna avsåg ersättning till aktieägarna vid fusion eller delning av aktiebolag och om tillgångarna förvärvades på grund av aktier som vid förvärvet förvarades på kontot;

 2. från köpande företag om förvärvet var ett led i ett förfarande om andelsbyte och om tillgångarna förvärvades på grund av andelar som vid förvärvet förvarades på kontot; eller

 3. genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades på Investeringssparkontot.

Lagen om investeringssparkonto reglerar inte vad som ska gälla för sådana Investeringstillgångar som Investeringsföretaget inte godkänner (prop. 2011/12:1, s. 316). Det får därför anses stå Investeringsföretaget fritt att reglera detta i Avtal med Kund. Mallbestämmelsen utesluter sådana typer av förvärv som, typiskt sett, får anses ligga inom Kundens kontroll (jfr 13 § lagen om investeringssparkonto).

2.2.3Kontofrämmande Tillgångar får överföras till Investeringssparkontot av en annan person endast om tillgångarna överförs till kontot i samband med Kundens förvärv av tillgångarna och förvärvet har skett:

 1. från emittenten om tillgångarna senast den trettionde (30) dagen efter den dag då de emitterades avses bli upptagna till handel på en Reglerad Marknad eller en motsvarande marknad utanför EES eller på en MTF-plattform;

 2. från den som har emitterat tillgångarna om förvärvet avsåg teckningsrätter, fondaktierätter, säljrätter eller liknande Finansiella Instrument och om förvärvet grundades på tillgångar som vid förvärvet förvarades på kontot;

 3. från övertagande bolag om tillgångarna avsåg ersättning till aktieägarna vid en fusion eller delning av aktiebolag och om tillgångarna förvärvades på grund av aktier som vid förvärvet förvarades på kontot;

 4. från köpande företag om förvärvet var ett led i ett förfarande om andelsbyte och om tillgångarna förvärvades på grund av andelar som vid förvärvet förvarades på kontot; eller

 5. genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades på Investeringssparkontot.

2.2.4Sådana Finansiella Instrument som avses i 2.2.1 och 2.2.3 får dock inte överföras till Investeringssparkontot om förvärvet grundas på Betydande Ägarandelar, Kvalificerade Andelar eller på sådana Kontofrämmande Tillgångar som vid tidpunkten för förvärvet förvarades på Investeringssparkontot med stöd av 4.3.3.

2.2.5Betydande Ägarandelar eller Kvalificerade Andelar får inte överföras till Investeringssparkontot med tillämpning av 2.2.3 punkten 1.

3 Överföring av Finansiella Instrument från Investeringssparkontot

3.1 Överföring till eget konto

3.1.1Kunden får överföra Investeringstillgångar från Investeringssparkontot till ett annat eget Investeringssparkonto endast om tillgångarna får förvaras på det mottagande kontot.

3.1.2Kunden får inte överföra Investeringstillgångar från Investeringssparkontot till ett Annat Eget Konto.

3.1.3Kunden får överföra Kontofrämmande Tillgångar från Investeringssparkontot till ett Annat Eget Konto.

3.2 Överföring till annan

3.2.1Kunden får överföra Investeringstillgångar och Kontofrämmande Tillgångar från Investeringssparkontot till en annan person endast om Kunden genom försäljning, byte eller liknande har överlåtit tillgångarna:

 1. på en Reglerad Marknad eller annan motsvarande marknad utanför EES eller en MTF-plattform;

 2. på så sätt att Fondandelar löses in;

 3. till den som har emitterat tillgångarna;

 4. till [Investeringsföretaget];

 5. till budgivaren om överlåtelsen var ett led i ett offentligt uppköpserbjudande;

 6. till köpande bolag om överlåtelsen var ett led i ett förfarande om andelsbyte; eller

 7. till majoritetsaktieägaren i ett bolag om överlåtelsen var ett led i ett förfarande om inlösen av minoritetsaktier i samma bolag.

3.2.2Kunden får även överföra Investeringstillgångar vilka Kunden har överlåtit genom försäljning, byte eller liknande från Investeringssparkontot till en annan person om tillgångarna vid överlåtelsen direkt förs över till dennes Investeringssparkonto och om tillgångarna får förvaras på det mottagande kontot.

3.2.3Kunden får överföra Investeringstillgångar vilka Kunden har överlåtit genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt från Investeringssparkontot till en annan person endast om överföringen sker direkt till dennes Investeringssparkonto och om tillgångarna får förvaras på det mottagande kontot.

3.2.4Kunden får överföra Kontofrämmande Tillgångar vilka Kunden har överlåtit genom arv, testamente, gåva, bodelning eller liknande från Investeringssparkontot till en annan person endast om överföringen sker till ett konto som inte är ett Investeringssparkonto.

4 Tillfällig förvaring av vissa typer av Finansiella Instrument

4.1 Allmänt

4.1.1Det som framgår av avsnitten 4.2 och 4.3 utgör en uttömmande uppräkning av de situationer då Investeringstillgångar som inte är godkända av Investeringsföretaget och vissa typer av Kontofrämmande Tillgångar tillfälligt får förvaras på Investeringssparkontot.

4.1.2Om sådana tillgångar som avses i 4.2.1, 4.3.2 och 4.3.3 övergår till att bli Godkända Investeringstillgångar inom den nedan angivna tidsfristen, får de förvaras på Investeringssparkontot.

4.1.3Av avsnitt 1.1 framgår inom vilka tidsfrister och på vilket sätt som Investeringstillgångar som inte är godkända av Investeringsföretaget och/eller Kontofrämmande Tillgångar ska flyttas från Investeringssparkontot.

4.2 Investeringstillgångar som inte är godkända av Investeringsföretaget

4.2.1Investeringstillgångar som inte är godkända av Investeringsföretaget får förvaras på Investeringssparkontot till och med den [... (x)] dagen efter utgången av det kvartal då tillgångarna blev klassificerade som sådana tillgångar respektive blev förtecknade på kontot.

4.3 Vissa typer av Kontofrämmande Tillgångar4

Det står Investeringsföretaget fritt att införa snävare tidsgränser för förvaring av Kontofrämmande Tillgångar än vad som framgår av lagen om investeringssparkonto (prop. 2011/12:1, s. 316).

4.3.1Betydande Ägarandelar eller Kvalificerade Andelar som inte var sådana tillgångar när de överfördes till Investeringssparkontot eller som har överförts till kontot på det sätt som framgår av 2.2.3 punkterna 2–5, får förvaras på Investeringssparkontot till och med den [trettionde (30)] dagen efter den dag då tillgångarna först klassificerades som sådana tillgångar eller blev förtecknade på kontot. Tillgångarna ska, även om de under tidsfristen övergår till att klassificeras som andra tillgångar, flyttas ut från Investeringssparkontot senast denna dag.

4.3.2Andra Kontofrämmande Tillgångar än Betydande Ägarandelar eller Kvalificerade Andelar och som var Investeringstillgångar när de överfördes till Investeringssparkontot eller som har överförts till kontot med stöd av Kundens befintliga innehav av Finansiella Instrument på det sätt som avses i 2.2.3 punkterna 2–5, får förvaras på Investeringssparkontot till och med den [sextionde (60)] dagen efter utgången av det kvartal då tillgångarna blev klassificerade som sådana tillgångar respektive blev förtecknade på kontot.

4.3.3Andra Kontofrämmande Tillgångar än Betydande Ägarandelar eller Kvalificerade Andelar som, när de överfördes till Investeringssparkontot avsågs att tas upp till handel på det sätt som framgår av 2.2.3 punkten 1, får förvaras på Investeringssparkontot till och med den [sextionde (60)] dagen efter den dag då de emitterades.

4.4 Flytt av Investeringstillgångar som inte är godkända av Investeringsföretaget och av Kontofrämmande Tillgångar

4.4.1Kunden ska, inom de tidsfrister som anges i avsnitten 4.2 och 4.3 ovan, flytta Investeringstillgångar som inte är godkända av Investeringsföretaget och/eller Kontofrämmande Tillgångar från Investeringssparkontot. En sådan flytt kan ske antingen genom att Kunden, i enlighet med Avtalet, överför tillgångarna till ett annat förvar eller genom att Kunden överlåter tillgångarna.

4.4.2Om Kunden inte senast [...] dagar före den tidpunkt som anges i 4.2.1 har överlåtit Investeringstillgångar som Investeringsföretaget inte godkänner och som tillfälligt förvaras på Investeringssparkontot eller anvisat Investeringsföretaget till vilket annat eget Investeringssparkonto sådana tillgångar ska överföras, får Investeringsföretaget för Kundens räkning vid den tidpunkt och på det sätt som Investeringsföretaget bestämmer, avyttra hela eller delar av Kundens innehav av tillgångarna.

4.4.3Om Kunden inte senast [...] dagar före de tidpunkter som anges i 4.3.1–4.3.3 har överlåtit Kontofrämmande Tillgångar som tillfälligt förvaras på Investeringssparkontot eller anvisat Investeringsföretaget till vilket Annat Eget Konto sådana tillgångar ska överföras, får Investeringsföretaget efter eget bestämmande välja mellan att för Kundens räkning (i) överföra tillgångarna till Annat Eget Konto i Investeringsföretaget eller (ii) vid den tidpunkt och på det sätt som Investeringsföretaget bestämmer, avyttra hela eller delar av Kundens innehav av tillgångarna.

4.5 Informationsskyldighet

4.5.1Kunden ska om det kommer till dennes kännedom att (i) Investeringstillgångar som inte är godkända av Investeringsföretaget eller (ii) Kontofrämmande Tillgångar förvaras på Investeringssparkontot, så snart som möjligt informera Investeringsföretaget om detta.

4.5.2 Investeringsföretaget ska inom fem (5) dagar från det att det kommit till Investeringsföretagets kännedom att Kontofrämmande Tillgångar förvaras på Investeringssparkontot, informera Kunden om detta samt inom vilken tid tillgångarna senast måste flyttas från Investeringssparkontot.

4.5.3Vid tillämpning av 4.5.2 ska Investeringsföretaget anses ha fått kännedom om att Kontofrämmande Tillgångar förvaras på Investeringssparkontot när tjugofem (25) dagar har gått från utgången av det kvartal då de Kontofrämmande Tillgångarna först förvarades på Investeringssparkontot i egenskap av Kontofrämmande Tillgångar. Detta gäller dock inte för Betydande Ägarandelar eller Kvalificerade Andelar eller sådana Kontofrämmande Tillgångar som förvaras på kontot med stöd av 4.3.3.

5 Kontanta medel

5.1.1Kunden får sätta in kontanta medel på och ta ut kontanta medel från Investeringssparkontot.

5.1.2En annan person än Kunden får sätta in kontanta medel på Investeringssparkontot.

6 Ränta, utdelning och annan avkastning

6.1.1Ränta, utdelning och annan avkastning som är hänförlig till de tillgångar som vid var tid förvaras på Investeringssparkontot ska överföras direkt till Investeringssparkontot. För ersättning hänförlig till överlåtelse av Finansiella Instrument gäller dock vad som framgår av avsnitt 8.3.

6.1.2Kunden ansvarar för att ränta, utdelning och annan avkastning som är hänförlig till Betydande Ägarandelar, Kvalificerade Andelar eller sådana Kontofrämmande Tillgångar som förvaras på Investeringssparkontot med stöd av 4.3.3 inte överförs till Investeringssparkontot. Om Kunden inte har lämnat någon annan anvisning får Investeringsföretaget efter eget bestämmande överföra sådan ränta, utdelning och annan avkastning till ett Annat Eget Konto i Investeringsföretaget.

7 Åtaganden avseende förvarade Finansiella Instrument

7.1.1Investeringsföretagets åtaganden vad gäller de tillgångar som förvaras på Investeringssparkontot följer de av Investeringsföretaget vid var tid gällande allmänna bestämmelser för depå.

7.1.2Investeringsföretaget förbehåller sig rätten att inte genomföra de åtaganden som framgår av allmänna bestämmelser för depå, om detta skulle strida mot bestämmelserna i Avtalet eller lagen om investeringssparkonto.

8 Handel med Finansiella Instrument

8.1 Allmänt

8.1.1Vid köp och försäljning av tillgångar på Investeringssparkontot gäller, utöver vad som framgår nedan, Investeringsföretagets vid var tid gällande riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order och de villkor som vid var tid gäller för handel med visst finansiellt instrument. Med sådana villkor förstås: (i) allmänna villkor för handel med Finansiella Instrument, (ii) villkor i orderunderlag och (iii) villkor i av institutet upprättad avräkningsnota.

8.1.2Institutet ska på Kunds begäran tillhandahålla Kunden gällande riktlinjer och villkor som avses i 8.1.1 [i pappersformat eller på sin hemsida].

8.1.3Investeringsföretaget förbehåller sig rätten att inte genomföra köp- eller försäljningsuppdrag för Kundens räkning avseende Finansiella Instrument i de fall de Finansiella Instrumenten inte utgör Investeringstillgångar som är godkända av Investeringsföretaget respektive av mottagande Investeringsföretag samt i de fall uppdraget i övrigt skulle strida mot Avtalet eller lagen om investeringssparkonto.

8.2 Förvärv av Finansiella Instrument

8.2.1Kunden ska själv och i förväg kontrollera att de Finansiella Instrument som Investeringsföretaget ges i uppdrag att förvärva för Kundens räkning utgör Godkända Investeringstillgångar.

8.2.2Vid Kundens förvärv av Finansiella Instrument till Investeringssparkontot ska betalning ske med tillgångar som förvaras på Investeringssparkontot.

8.2.3Vid Kundens förvärv av Finansiella Instrument till Investeringssparkontot får betalning ske i form av Finansiella Instrument som förvaras på Investeringssparkontot (byte) endast om sådan överföring sker i enlighet med avsnitt 3.2.

8.3 Ersättning vid överlåtelse av Finansiella Instrument

8.3.1Vid Kundens överlåtelse av Finansiella Instrument som sker på det sätt som anges i 3.2.1 punkterna 1–7, ska ersättning som erhålls i form av kontanta medel överföras direkt till Investeringssparkontot.

8.3.2Vid Kundens överlåtelse av Investeringstillgångar som sker på det sätt som anges i 3.2.2, ska ersättning som erhålls i form av kontanta medel överföras direkt till Investeringssparkontot.5

Detta är en frivillig begränsning. Lagen hindrar inte att ersättning i form av kontanta medel vid sådan överlåtelse av Investeringstillgångar som avses i 22 § 8 lagen om investeringssparkonto överförs till ett Annat Eget Konto (jfr prop. 2011/12:1, s. 313).

8.3.3Vid Kundens överlåtelse av Finansiella Instrument som sker på det sätt som anges i 3.2.1 och 3.2.2, ska ersättning som erhålls i form av Investeringstillgångar överföras direkt till Investeringssparkontot.

8.3.4Vid Kundens överlåtelse av Finansiella Instrument ska ersättning som erhålls i form av Kontofrämmande Tillgångar överföras till Investeringssparkontot endast om (i) överföringen av tillgångar till Investeringssparkontot sker i enlighet med 2.2.3–2.2.5 samt om (ii) Kunden inte har anvisat ett annat förvar till vilken sådan ersättning istället ska överföras.

8.3.5Kunden ansvarar för att ersättning vid överlåtelse av Betydande Ägarandelar, Kvalificerade Andelar eller sådana Kontofrämmande Tillgångar som tillfälligt förvaras på Investeringssparkontot med stöd av 4.3.3, inte överförs till Investeringssparkontot. Sådan ersättning, i form av kontanta medel eller Finansiella Instrument, ska istället överföras till av Kunden anvisat annat förvar. Om Kunden inte har lämnat någon sådan anvisning, får Investeringsföretaget efter eget bestämmande överföra ersättningen till ett Annat Eget Konto i Investeringsföretaget.

9 Pantsättning

9.1.1För pantsättning gäller, utöver vad som framgår nedan, de av Investeringsföretaget vid var tid gällande allmänna bestämmelser för depå.

9.1.2Kunden pantsätter till Investeringsföretaget, till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande skyldigheter gentemot Investeringsföretaget i anledning av Avtalet (i) samtliga de Finansiella Instrument som vid var tid finns förtecknade på Investeringssparkontot, (ii) samtliga de Finansiella Instrument som Kunden vid var tid har förvärvat för förvaring på Investeringssparkontot samt (iii) samtliga kontanta medel som vid var tid finns insatta på Investeringssparkontot.

9.1.3Kunden får inte pantsätta Finansiella Instrument som förvaras på Investeringssparkontot som säkerhet för skyldigheter som Kunden har gentemot annan än Investeringsföretaget.

9.1.4Om Kunden inte fullgör sina skyldigheter gentemot Investeringsföretaget enligt Avtalet, t.ex. att Finansiella Instrument i samband med försäljning inte finns förvarade på Investeringssparkontot, får Investeringsföretaget ta panten i anspråk på det sätt Investeringsföretaget finner lämpligt. När Investeringsföretaget tar panten i anspråk ska det agera med omsorg och, om det är möjligt och det enligt Investeringsföretagets bedömning kan ske utan nackldel för Investeringsföretaget, i förväg underrätta Kunden om detta.

10 Överlåtelse av Investeringssparkonto

10.1.1Investeringssparkontot kan inte överlåtas.

11 Överföringar mellan Investeringssparkonton hos olika Investeringsföretag

11.1.1Vid överföringar av Investeringstillgångar mellan Investeringssparkonton hos olika Investeringsföretag åligger det Kunden att på förhand försäkra sig om att det mottagande Investeringsföretaget kan ta emot de aktuella tillgångarna.

11.1.2Kundens överföring av Investeringstillgångar till ett annat Investeringsföretag ska anses genomförd då tillgångarna har förtecknats på Investeringssparkontot hos det mottagande Investeringsföretaget.

11.1.3Vid överföringar till Investeringssparkontot från ett annat Investeringsföretag får Investeringsföretaget vägra att ta emot tillgångar för förvaring på Investeringssparkontot som inte är Godkända Investeringstillgångar.

12 Uppsägning av Investeringssparkontot

12.1.1Investeringsföretaget kan säga upp Avtalet per brev till upphörande [60 dagar] efter det att Kunden enligt 16.1.1 ska anses ha fått meddelandet.

12.1.2Kunden kan säga upp Avtalet på de sätt som framgår enligt 16.2.1 (dvs. via Investeringsföretagets internet- eller telefontjänst6, genom besök eller genom att skicka brev. Kunden kan endast lämna meddelande till Investeringsföretaget via e-post eller annan elektronisk kommunikation efter särskild överenskommelse med Investeringsföretaget.) till upphörande [30 dagar] efter det att institutet enligt 16.2.2 ska anses ha fått meddelandet.

Anpassas efter institutets organisation och tjänsteutbud.

12.1.3Oavsett vad som sagts i 12.1.2 får vardera parten skriftligen säga upp Avtalet till upphörande med omedelbar verkan om motparten väsentligen har brutit mot Avtalet eller andra instruktioner eller överenskommelser som gäller för de handels- och förvaringstjänster avseende Finansiella Instrument eller de kontotjänster som är anslutna till Investeringssparkontot.

12.1.4Avtalet upphör dock tidigast vid Investeringssparkontots avslutande enligt 12.1.5.

12.1.5Investeringssparkontot ska som huvudregel avslutas vid den tidpunkt Avtalet upphör enligt 12.1.1 och 12.1.3. Om det vid tidpunkten för uppsägning av Avtalet förvaras Finansiella Instrument och/eller kontanta medel på Investeringssparkontot eller om Finansiella Instrument har förvärvats för att förvaras på Investeringssparkontot men ännu inte har förtecknats på kontot ska Investeringssparkontot dock istället avslutas så snart samtliga tillgångar flyttats från Investeringssparkontot. Kunden ska i dessa situationer snarast (i) anvisa ett annat eget Investeringssparkonto till vilket Investeringstillgångar ska överföras, (ii) anvisa ett Annat Eget Konto till vilket Kontofrämmande Tillgångar ska överföras och/eller (iii) överlåta tillgångarna i enlighet med 3.2.

12.1.6Om Kunden inte senast [...] dagar från uppsägning enligt 12.1.1 eller senast [...] dagar från uppsägning enligt 12.1.2 eller senast [...] dagar från uppsägning enligt 12.1.37 varken har anvisat till vilket annat förvar Investeringstillgångar och/eller Kontofrämmande Tillgångar ska överföras eller överlåtit tillgångarna, får Investeringsföretaget för Kundens räkning vid tidpunkt och på sätt som Investeringsföretaget bestämmer (i) avyttra tillgångarna och därefter överföra samtliga kontanta medel från Investeringssparkontot till ett Annat Eget Konto i Investeringsföretaget och/eller (ii) överföra Kontofrämmande Tillgångar till ett Annat Eget Konto i Investeringsföretaget.

Om samma antal dagar tillämpas kan texten förenklas t.ex. ”senast [...] från uppsägning enligt punkterna 12.1.1–12.1.3”.

13 Upphörande av Investeringssparkontot på grund av lag

13.1.1Om kontot upphör som Investeringssparkonto enligt 28 § lagen om investeringssparkonto ska de tillgångar som förvaras på kontot inte längre schablonbeskattas. Investeringsföretaget ska, inom fem (5) dagar från det att Investeringsföretaget fått kännedom därom, informera Kunden om att Investeringssparkontot har upphört och att det åligger Kunden att snarast överföra samtliga tillgångar som förvaras på Investeringssparkontot till ett annat förvar eller överlåta tillgångarna.

13.1.2Om Kunden inte senast [...] dagar från det att Investeringsföretaget har informerat Kunden om Investeringssparkontots upphörande enligt 13.1.1 varken har anvisat till vilket annat förvar som tillgångarna ska överföras eller överlåtit tillgångarna, får Investeringsföretaget vidta de åtgärder som framgår av 12.1.6 och därefter avsluta kontot.

13.1.3Avtalet upphör att gälla när kontot har avslutats.

14 Skatter, avgifter och övriga kostnader

14.1 Skatt på Investeringssparkontot

14.1.1Kunden ansvarar för skatter och andra avgifter som ska betalas enligt svensk eller utländsk lag med avseende på tillgångar som förtecknas på Investeringssparkontot, t.ex. utländsk källskatt och svensk kupongskatt på utdelning.

14.1.2Investeringsföretaget ska varje år tillställa Skatteverket uppgifter om den schablonintäkt som är hänförlig till Kundens Investeringssparkonto.

14.1.3Andra Kontofrämmande Tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto än sådana Kontofrämmande Tillgångar som förvaras på investeringssparkontot med stöd av 17 § lagen om investeringssparkonto ska inte ingå i den schablonmässigt beräknade intäkten utan istället beskattas konventionellt.

14.2 Skatterättslig hemvist

14.2.1Investeringssparkontot kan innehas av Kunden oavsett om denne är obegränsat eller begränsat skattskyldig.

14.2.2Det åligger Kunden att vid var tid ha kännedom om sin skatterättsliga hemvist.

14.2.3Kunden förbinder sig att utan dröjsmål till Investeringsföretaget skriftligen anmäla förändringar i sin skatterättsliga hemvist, t.ex. vid flytt utomlands.

14.3 Avgifter

14.3.1Uppgifter om Investeringsföretagets avgifter för Investeringssparkontot samt tjänster som har samband med Investeringssparkontot framgår av Investeringsföretagets förhandsinformation om Investeringssparkonto.

14.3.2Information om vid var tid gällande avgifter för Investeringssparkontot publiceras på Investeringsföretagets hemsida. På Kundens begäran ska Investeringsföretaget även tillhandahålla uppgifter om aktuella avgifter direkt till Kunden.

14.3.3För det fall det enligt Investeringsföretagets bedömning föreligger risk för att Kundens medel på kontot kan komma att understiga beräknad men ännu inte inbetald skatt eller avgift får Investeringsföretaget på det sätt som är lämpligt sälja tillgångar på Investeringssparkontot i sådan utsträckning att nämnda risk inte längre bedöms föreligga. Investeringsföretaget får även underlåta att utföra av Kunden begärd omplacering och varje annan disposition av tillgångarna som förvaras på Investeringssparkontot i den utsträckning detta enligt Investeringsföretagets bedömning medför att nämnda risk skulle uppstå eller öka. Investeringsföretaget ska ageara med omsorg och, om så är möjligt och det enligt Investeringsföretagets bedömning kan ske utan nackdel för Investeringsföretaget, i förväg underrätta Kunden om åtgärd och/eller underlåtenhet enligt ovan.

14.4 Övriga kostnader

14.4.1Kunden ska stå för de kostnader som uppstår vid försäljning, överföring eller öppnande av annan förvaring enligt Avtalet.

15 Ändring av allmänna villkor och avgifter

15.1.1Ändringar av dessa allmänna villkor eller Investeringsföretagets avgifter (enligt Avtalet och vid var tid gällande prislista) ska ha verkan gentemot Kunden från och med sextionde (60) dagen efter det att Kunden enligt avsnitt 16 ska anses ha mottagit meddelande om ändringen.

15.1.2Om Kunden inte godtar ändringen har Kunden rätt att inom den tid som framgår i 15.1.1 omgående säga upp Avtalet.

16 Meddelanden

16.1 Meddelande från Investeringsföretaget

16.1.1Investeringsföretaget lämnar meddelanden till Kunden med rekommenderat brev eller vanligt brev till Kundens folkbokföringsadress (eller motsvarande) eller, om detta inte är möjligt, till den adress som anges i Avtalet. Kunden och Investeringsföretaget kan även komma överens om att meddelanden ska skickas till en annan adress.

16.1.2Investeringsföretaget har även rätt att lämna meddelanden till Kunden via Investeringsföretagets internettjänst8 eller via e-post till av Kunden i Avtalet angiven e-postadress eller annan e-postadress eller via annan elektronisk kommunikation som Kunden meddelat Investeringsföretaget, när Investeringsföretaget bedömer att sådan kommunikation är lämplig.

Anpassas efter institutets organisation och tjänsteutbud.

16.1.3Meddelande som skickats av institutet med rekommenderat brev eller vanligt brev ska Kunden anses ha fått senast femte bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som angivits ovan.

16.1.4Meddelande genom Investeringsföretagets internettjänst, e-post eller annan elektronisk kommunikation ska Kunden anses ha fått vid avsändandet om det sänts till av Kunden uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om Kunden får ett sådant meddelande vid en tidpunkt som inte är Investeringsföretagets normala kontorstid i Sverige ska Kunden anses ha fått meddelandet vid början av påföljande bankdag.

16.2 Meddelande till Investeringsföretaget

16.2.1Kunden kan lämna meddelanden till Investeringsföretaget via Investeringsföretagets internet- eller telefontjänst9, genom att besöka Investeringsföretaget eller genom att skicka brev. Brev till Investeringsföretaget ska ställas till den adress som anges i Avtalet, såvida Investeringsföretaget inte begärt svar till annan adress. Kunden kan endast lämna meddelande till Investeringsföretaget via e-post eller annan elektronisk kommunikation efter särskild överenskommelse med Investeringsföretaget.

Anpassas efter institutets organisation och tjänsteutbud.

16.2.2Meddelande från Kunden ska Investeringsföretaget anses ha fått den bankdag meddelandet kommit fram till nämnda adress. Även i annat fall ska Investeringsföretaget anses ha fått meddelandet från Kunden om Kunden kan visa att meddelandet skickats på ett ändamålsenligt sätt. I sådant fall ska Investeringsföretaget anses ha fått meddelandet den bankdag Kunden kan visa att Investeringsföretaget borde ha fått det.

17 Övriga villkor

Dessa mallvillkor innehåller inte bestämmelser av mer generell karaktär t.ex. avseende insättningsgaranti, behandling av personuppgifter, ansvarsbegränsning eller tvist. Det ankommer därför på varje Investeringsföretag att avgöra om det vill infoga dylika bestämmelser i de allmänna villkoren för Investeringssparkonto eller istället hänvisa till sådana generella bestämmelser som finns t.ex. i avsnitt G i allmänna bestämmelser för depå. I sistnämnda fall bör uppmärksammas att det finns bestämmelser i ISK-villkoren avseende t.ex. uppsägning.