1 Bakgrund

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (Svensk Värdepappersmarknad eller föreningen) är branschorganisationen för företag som bedriver värdepappersrörelse på den svenska värdepappersmarknaden. Bland föreningens medlemmar återfinns bland annat aktörer som är aktiva på marknaden för strukturerade placeringar. Genom sitt arbete med strukturerade placeringar vill Svensk Värdepappersmarknad verka för att öka tydligheten, jämförbarheten och förståelsen för dessa värdepapper och för att investerare, myndigheter och övriga samhällsintressenter ska känna ett högt förtroende för dem. Svensk Värdepappersmarknad har därför arbetat fram denna självreglering.

Arbetet med självregleringen initierades av Svensk Värdepappersmarknad 2008 (föreningens dåvarande namn var Svenska Fondhandlareföreningen) och i september 2009 publicerades den första versionen i form av en branschkod. Arbetet bedrevs initialt genom bifirman Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) men har sedermera inkluderats i Svensk Värdepappersmarknads övriga verksamhet. I samband med detta har självregleringen omarbetats från branschkod till rekommendation (Rekommendationen). Rekommendationen är inte formellt bindande men avsikten är att den genom bred användning ska få status som branschpraxis. Riktlinjerna i Rekommendationen gäller utöver de krav som ställs upp i lag, förordning och föreskrifter.

2 Syfte

Rekommendationen syftar till att ange riktlinjer och en gemensam minimistandard för vad som ska anses vara god branschsed vad gäller informationsgivningen i marknadsföringsmaterial för strukturerade placeringar. Aktörer som utformar marknadsföringsmaterial för sådana strukturerade placeringar som omfattas av denna Rekommendation bör följa de riktlinjer för informationsgivning som framgår av Rekommendationen. Rekommendationen är en viktig del i Svensk Värdepappersmarknads arbete med att öka tydligheten, jämförbarheten och förståelsen för strukturerade placeringar.

Rekommendationen syftar till att främja ett välinformerat och välgrundat investerande i strukturerade placeringar. Tydlig information avseende strukturerade placeringar samt förståelse bland de som säljer och investerar i produkterna behövs för att säkerställa att dessa placeringar används på ett klokt sätt som i varje läge utgår ifrån kundens bästa.

I syfte att göra de begrepp som används i marknadsföringsmaterial för strukturerade placeringar mer enhetliga har Svensk Värdepappersmarknad, utöver Rekommendationen, även tagit fram en Ordlista som därigenom utgör ett hjälpmedel för investerare så att de på ett enklare sätt ska kunna jämföra informationen mellan marknadsföringsmaterial avseende olika strukturerade placeringar. Av samma anledning har Svensk Värdepappersmarknad även tagit fram en Produktbenämning för olika typer av strukturerade placeringar så att dessa benämns på ett enhetligt sätt i marknadsföringsmaterial. Både Ordlistan och Produktbenämningen är bilagor till Rekommendationen.

3 Rekommendationens omfattning

3.1 Strukturerade placeringar

Strukturerade placeringar är ett samlingsnamn för en mängd olika typer av värdepapper. Gemensamt för dessa värdepapper är att de kan anpassas så att investerare kan erbjudas placeringar som motsvarar deras egna preferenser när det kommer till avvägningen mellan risk, avkastning och exponering. Det gör att strukturerade placeringar kan bidra till investerares portföljer med egenskaper som skiljer sig från många andra investeringar.

Exempel på strukturerade placeringar är aktieindexobligationer, autocalls och kreditbevis.

3.2 Erbjudanden

Rekommendationen avser strukturerade placeringar som riktar sig till sådana kunder som är icke-professionella investerare som avses i 9 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen (2007:528), där innehavaren erbjuds att köpa eller teckna/anmäla sig under en begränsad period, oavsett om det föreligger ett legalt prospektkrav enligt prospektförordningen1 och/eller krav på upprättande av faktablad (KID) enligt PRIIPs2. Rekommendationen omfattar även icke publika transaktioner som icke-professionella investerare erbjuds att delta i.

Erbjudanden som uteslutande riktar sig till professionella investerare omfattas inte av Rekommendationen.

Se vid var tid gällande version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG.

Se vid var tid gällande version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter).

3.3 Aktörer

De aktörer som verkar i marknaden för strukturerade placeringar är Producenter och Distributörer. En och samma aktör kan uppträda i en eller flera av dessa roller.

I denna Rekommendation betyder:

Producent: Den som uppfyller kraven för att producera en Strukturerad Placering i enlighet med MiFID II3. Att producera en Strukturerad Placering kan innefatta att skapa, utveckla, emittera och utforma den Strukturerade Placeringen.

Distributör: Den som distribuerar en Strukturerad Placering i enlighet med MiFID II. Att distribuera en Strukturerad Placering omfattar att erbjuda eller ge råd om en Strukturerad Placering.

Se vid var tid gällande version av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (omarbetning).

4 Rekommendationer avseende marknadsföringsmaterial

För varje strukturerad placering som upprättas i enlighet med Rekommendationen ska ett marknadsföringsmaterial upprättas i form av en broschyr eller motsvarande. I detta avsnitt ges riktlinjer för information i marknadsföringsmaterialet.

4.1 Marknadsföringsmaterialet ska utformas med investerarens bästa i fokus

Marknadsföringsmaterialet ska utformas med investerarens bästa i fokus och informationen i det ska därför vara utformad så att den kan förstås av en genomsnittlig icke-professionell investerare. Informationen om placeringarnas egenskaper, risker och avgifter ska vara begriplig och lättillgänglig och största möjliga tydlighet ska eftersträvas.

Marknadsföringsmaterialet ska innehålla en beskrivning av de villkor och risker som en investerare behöver känna till för att kunna fatta ett välavvägt investeringsbeslut. Om informationen inte lämnas i Marknadsföringsmaterialet ska det finnas en hänvisning i materialet till var informationen finns. Producenter och Distributörer ska dessutom, när det framstår som relevant, i Marknadsföringsmaterialet informera om den Ordlista med gemensamma begrepp som anges i punkt 4.3.

4.2 Målgrupp

Den Strukturerade Placeringens målgrupp bör presenteras i marknadsföringsmaterialet. Enligt reglerna för produktstyrning under MiFID II ska företag identifiera en målgrupp för den produkt man avser sälja. Produkten ska vara utformad för att uppfylla behoven hos den identifierade målgruppen och såväl risk som distributionsstrategi ska vara anpassad efter den.

4.3 Produktterminologi

Producenter och Distributörer som följer Rekommendationen ska, såvida inte särskilda omständigheter kräver annat, uttrycka sig i enlighet med Ordlistan och Produktbenämningen, samt hänvisa till att de finns och var de finns.

Ordlistan och Produktbenämningen finns också på Svensk Värdepappersmarknads hemsida, www.svenskvardepappersmarknad.se.

4.4 Information om placeringens egenskaper i samband med erbjudandet

Den Strukturerade Placeringens egenskaper ska beskrivas tydligt. Beskrivningen ska innehålla uppgift om vem som är Emittent och i förekommande fall, den Strukturerade Placeringens Nominella Belopp, Löptid, och hur Återbetalningsbeloppet inklusive avkastningen beräknas, om placeringen är Kapitalskyddad och i så fall till vilken grad, eller om den har en Lägsta Återbetalning. Svensk Värdepappersmarknads Produktbenämning avseende Kategori respektive Placering ska framgå tydligt i anslutning till varandra i enlighet med vid var tid gällande produktbenämning på www.svenskvardepappersmarknad.se.

4.5 Underliggande tillgångar

Underliggande Tillgångar, inklusive relevanta index, som utgör beräkningsgrund för avkastningen ska beskrivas tydligt. Om det föreligger begränsad information eller transparens avseende den underliggande tillgången ska detta anges, liksom om det föreligger begränsade historiska data över tillgångens utveckling.

4.6 Ekonomiska villkor

De slutligen bestämda ekonomiska villkoren för en Strukturerad Placering i form av till exempel Deltagandegrad, Kuponger, Genomsnittsberäkningar och Barriärer ska, i relevanta delar, redovisas tydligt.

Om placeringen säljs till Överkurs eller motsvarande ska tydlig information lämnas om vad detta innebär.

4.7 Risker

Investeraren ska uppmärksammas på de risker som är förknippade med den specifika placeringen. Följande risker ska exempelvis, i den mån de är tillämpliga, tydligt redovisas: kreditrisk och motpartsrisk, likviditetsrisk, marknadsrisk, ränterisk samt valutakursrisk. Det är av särskild vikt att investeraren tydligt informeras om den motpartsrisk denne tar på Emittenten.

4.8 Lånefinansiering

I den mån Strukturerade Placeringar marknadsförs tillsammans med lånefinansiering eller andra kringtjänster ska investeraren tydligt informeras om de sammantagna riskerna.

4.9 Avkastning kontra risk

Information om risk och avkastning ska utformas på ett tydligt sätt. Det betyder att effekten av vald avkastningskonstruktion ska redovisas separat och att beskrivningen av risk kontra avkastningspotential ska vara balanserad. Justeringar av ett index i form av inbyggda avgifter, exkluderade avkastningar eller liknande ska redovisas. Andra komponenter såsom maximal avkastning, inkorporerande av ytterligare kreditrisk eller motpartsrisk, valutakursrisk eller andra liknande risker och effekten av liknande förändringar i placeringen, ska beskrivas tydligt.

Information som baseras på historiskt utfall, simuleringar, prognoser med mera, ska i tillämpliga fall innehålla en varning om att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

4.10 Avgifter/Kostnader

I Marknadsföringsmaterialet för en Strukturerad Placering ska det finnas information om, och redovisning av, samtliga kostnader som ger en rättvisande och tydlig bild av kostnaderna. Informationen får inte strida mot den information och redovisning av de olika kostnader och avgifter som ska göras enligt PRIIPs och MiFID.

Om det finns flera olika Strukturerade Placeringar i samma Marknadsföringsmaterial ska informationen ovan anges för varje placering där de skiljer sig åt.

4.11 Andrahandsmarknad

Information ska även lämnas om att för det fall försäljning av en placering sker före Återbetalningsdagen kan marknadspriset vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet eller det Nominella Beloppet. Information ska även lämnas om att det under vissa omständigheter kan vara svårt eller omöjligt att sälja på andrahandsmarknaden.

4.12 Följsamhet med Rekommendationen

Producenter och Distributörer som följer riktlinjerna i denna Rekommendation bör i Marknadsföringsmaterialet ange huruvida informationen uppfyller de riktlinjer som anges i Rekommendationen. Om del av Rekommendationen inte kan följas, exempelvis på grund av att det inte finns historiska data för ett visst nytt index att tillgå, får Producenten eller Distributören ändå ange i Marknadsföringsmaterialet att informationen i erbjudandet uppfyller riktlinjerna. Det ska dock framgå att det på den enskilda punkten inte är möjligt att följa Rekommendationen

4.13 Fullständig information

Upplysning ska lämnas i Marknadsföringsmaterialet om att fullständig information om Emittenten och erbjudandet endast kan fås genom att ta del av Emittentens fullständiga prospekt, vanligtvis Grundprospektet och de Slutliga Villkoren. Det ska också, när så är fallet, finnas tydlig information om att det finns ett faktablad för placeringen i enlighet med PRIIPs, samt hur och varifrån detta kan erhållas.

5 Distributörer

Producent och/eller Distributör som följer Rekommendationen ska aktivt verka för att verksamheten bedrivs i enlighet med Rekommendationen. För att syftet med Rekommendationen ska kunna uppnås bör Producenten och/eller Distributören i sin tur, genom avtal eller på annat sätt, ställa tydliga krav på Distributörer, om att all relevant information enligt denna Rekommendation ska nå ut till investerare.

6 Information om villkor

Det ska tydligt framgå av kontoutdrag, värderingar och på hemsidor eller på annat för investeraren lätt åtkomligt sätt, vem som är Emittent av en Strukturerad Placering. Investerare och allmänhet ska under och efter Löptiden enkelt kunna ta del av de slutligt fastställda villkoren, så att en transparent och seriös granskning av olika erbjudanden kan utföras. Efter löptidens slut ska slutligt Återbetalningsbelopp hållas tillgängligt på begäran i minst fem år efter Återbetalningsdagen.

7 Andrahandsmarknad

Producenten av en Strukturerad Placering, eller någon annan som är satt i Producentens ställe, bör under placeringens Löptid, förutsatt normala marknadsförhållanden, kontinuerligt ställa köpkurser på andrahandsmarknaden. Om undantag från nyss nämnda prisställande görs ska investeraren tydligt informeras om detta.

Bilaga Ordlista för strukturerade placeringar

Svensk Värdepappersmarknads ordlista med begrepp och definitioner avseende strukturerade placeringar

1. Bakgrund

Denna ordlista utgör ett hjälpmedel för att investerare på ett enklare sätt ska kunna jämföra informationen i olika Producenters och Distributörers Marknadsföringsmaterial avseende Strukturerade Placeringar. Investeraren uppmanas att granska de begrepp och definitioner som återfinns i Marknadsföringsmaterialet för den specifika Strukturerade Placeringen.

2. Begrepp och definitioner

Begrepp

Definition

Barriär

En nivå i den Underliggande Tillgångens värde där den Strukturerade Placeringens avkastningsberäkning förändras. Kan också benämnas inlösenbarriär, kupongbarriär och riskbarriär.

Betalningsdag

Se ”Likviddag”.

Bevis

En Strukturerad Placering där Emittenten inte har åtagit sig att återbetala minst Nominellt Belopp på Återbetalningsdagen. En del av det investerade beloppet kan dock ha en Lägsta Återbetalning. Synonym: “Certifikat”.

Certifikat

Se ”Bevis”.

Deltagandegrad

Anger hur stor del av utvecklingen i den eller de Underliggande Tillgångarna som investeraren får ta del av vid beräkning av Återbetalningsbeloppet.

Distributör

Den som distribuerar Strukturerade Placeringar. Att distribuera en Strukturerad Placering omfattar att erbjuda eller ge råd om en Strukturerad Placering.

Emissionsdag

Den dag som den Strukturerade Placeringen ges ut och som normalt sett är den dag som placeringen registreras som ett värdepapper i relevant clearingsystem.

Emissionskurs

Det pris i procent av Nominellt belopp som investeraren betalar för placeringen (exklusive courtage). Exempelvis är Emissionskursen för en Kapitalskyddad Placering med 10 procent Överkurs 110 procent av Nominellt Belopp. Emissionskursen kan även uttryckas i kronor. Synonym: ”Teckningskurs”.

Emittent

Den som är utgivare av en Strukturerad Placering, upprättar prospekt samt därmed vanligtvis är betalningsskyldig enligt den Strukturerade Placeringens Slutliga Villkor.

Genomsnittsberäkning

Startkursen eller Slutkursen för den eller de Underliggande Tillgångarna beräknas som ett genomsnitt av kurserna vid ett antal förutbestämda tillfällen.

Graden av kapitalskydd

Anger hur stor andel av Emissionskursen som Emittenten har åtagit sig att återbetala på Återbetalningsdagen. Ska alltid anges i procent, men kan därutöver även anges i kronor.

Grundprospekt

Den handling som upprättats enligt lag och som tillsammans med Slutliga Villkor innehåller information som bedöms nödvändig för att en investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning av Emittenten och den Strukturerade Placeringen. Se även ”Slutliga Villkor”.

Kapitalskyddad Placering

En Strukturerad Placering där Emittenten har åtagit sig att återbetala hela eller delar av Emissionskursen på Återbetalningsdagen. För Kapitalskyddade Placeringar ska Graden av Kapitalskydd anges i åtminstone procent. Se även "Graden av Kapitalskydd".

Kategori

Avser Svensk Värdepappersmarknads Produktbenämning för Kategori enligt den vid var tid gällande sammanställningen på hemsidan www.svenskvardepappersmarknad.se.

Kupong

En ränta eller annan avkastning som kan utbetalas vid flera tillfällen under Löptiden. Kupongen kan beräknas på olika sätt.

Kursrörlighet

Svängningar i kursen på Underliggande Tillgångar. Synonym: ”Volatilitet”.

Likviddag

Den dag då betalning för den Strukturerade Placeringen ska erläggas av investeraren. Synonym: ”Betalningsdag”.

Lägsta Återbetalning

Det lägsta belopp i kronor eller procent av Nominellt Belopp som en Emittent åtagit sig att återbetala i ett Bevis/Certifikat.

Löptid

Används för att ange perioden mellan Emissionsdag och Återbetalningsdag.

Marknadsföringsmaterial

För varje Strukturerad Placering ska ett Marknadsföringsmaterial upprättas i form av en broschyr eller motsvarande som beskriver placeringens egenskaper och risker.

Medproducent

Den som producerar en Strukturerad Placering tillsammans med en producent genom att utföra en eller några av de aktiviteter som innefattas i att producera en Strukturerad Placering i enlighet med MiFID II.

Mätperiod

Begreppet används för att ange den tidsperiod som tillämpas vid Genomsnittsberäkning av Startkurs eller Slutkurs.

Nominellt Belopp

Det belopp som en Strukturerad Placering är utställd på.

Placering

Avser Svensk Värdepappersmarknads Produktbenämning för Placering enligt den vid var tid gällande sammanställningen på hemsidan www.svenskvardepappersmarknad.se.

Producent

Den som uppfyller kraven för att producera en Strukturerad Placering i enlighet med MiFID II. Att producera en Strukturerad Placering kan innefatta att skapa, utveckla, emittera och utforma den Strukturerade Placeringen.

Referenstillgång

Se ”Underliggande Tillgång”.

Slutdag

Den eller de dagar då Slutkurs fastställs, alternativt sista dagen i en period då Genomsnittsberäkning tillämpas.

Slutkurs

Den eller de Underliggande Tillgångarnas värde på respektive Slutdag, alternativt genomsnittlig kurs i det fall Genomsnittsberäkning tillämpas.

Slutliga Villkor

Dokument som innehåller de specifika villkoren för en Strukturerad Placering. Se även ”Grundprospekt”.

Startdag

Den eller de dagar då Startkurs fastställs, alternativt den första dagen i en period då Genomsnittsberäkning tillämpas.

Startkurs

Den eller de Underliggande Tillgångarnas värde på respektive Startdag, alternativt genomsnittlig kurs i det fall Genomsnittsberäkning tillämpas.

Strukturerade Placeringar

Samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen i en eller flera Underliggande Tillgångar, exempelvis aktier, valutor eller råvaror.

Teckningskurs

Se ”Emissionskurs”.

Teoretiskt Slutvärde

Ett beräknat värde som en Strukturerad Placering skulle få på Återbetalningsdagen, givet den eller de Underliggande Tillgångarnas värde idag.

Tilläggsbelopp

Det belopp i en Strukturerad Placering som läggs till eller dras ifrån Nominellt Belopp vid betalning på Återbetalningsdagen. Observera att Tilläggsbeloppet kan vara negativt för Bevis/Certifikat vilket medför att Återbetalningsbeloppet kan bli lägre än Nominellt Belopp.

Underliggande Tillgång

Den eller de tillgångar som refereras till vid beräkning av Återbetalningsbelopp för den Strukturerade Placeringen. Synonym: ”Referenstillgång”.

Volatilitet

Se ”Kursrörlighet”.

Återbetalningsbelopp

Det belopp som investeraren är berättigad att erhålla på Återbetalningsdagen.

Återbetalningsdag

Den dag som Emittenten ska betala ut Återbetalningsbeloppet till investeraren.

Överkurs

Det belopp som erläggs av investeraren utöver det Nominella Beloppet. Överkurs uttrycks ofta som en procentsats relaterad till Nominellt Belopp.