SVENSKA KYRKANS BESTÄMMELSER

SvKB 2015:2 Redovisning av kollekter

Kollektansvarig

1 §Kyrkoherden är ansvarig för att kollekter redovisas på det sätt som föreskrivs i dessa bestämmelser.

Kyrkoherden får uppdra åt annan lämplig person att vara kollektansvarig.

2 §Den som är kollektansvarig beslutar hur sammanräkningen av den upptagna kollekten ska gå till. Minst två personer ska delta vid sammanräkningen.

Kollektsumman ska efter sammanräkningen registreras i Svenska kyrkans Kollekt- och betalsystem.

3 §Den som är kollektansvarig ska se till att upptagen kollekt redovisas enligt bestämmelserna i 4 och 6 §§.

Registrering och attest av kollekter

4 §Fastställda riks- och stiftskollekter samt församlingskollekter ska efter sammanräkningen utan dröjsmål registreras i Svenska kyrkans Kollekt- och betalsystem. De ska registreras av församlingen eller, om församlingen ingår i ett pastorat, pastoratet.

För att möjliggöra utbetalning till avsedd mottagare ska kollektmedlen inom fem arbetsdagar efter registreringen attesteras av församlingen eller pastoratet.

Överföring av riks- och stiftkollekter till kollektmottagaren

5 §De attesterade kollektmedlen överförs till respektive kollektmottagare genom debitering av församlingens eller pastoratets konto i kyrkkontot.

Församlingskollekter

6 §En församlingskollekt som har tagits upp till något annat ändamål än den egna församlingens verksamhet ska så snart som möjligt på lämpligt sätt överföras till mottagaren.

Kollekter i redovisningen

7 §Samtliga kollekter ska enligt bokföringslagens (1999:1078) bestämmelser tas upp i församlingens eller, om församlingen ingår i ett pastorat, pastoratets redovisning.

Förbud mot register över kollektgivare

8 §Register över kollektgivare får inte föras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2015:2

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2016. Genom beslutet upphävs kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2005:2) om redovisning av kollekter.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...