Kollektansvarig

1 §Kyrkoherden är ansvarig för att kollekter redovisas på det sätt som föreskrivs i dessa bestämmelser.

Kyrkoherden får uppdra åt annan lämplig person att vara kollektansvarig.

2 §Den som är kollektansvarig beslutar hur sammanräkningen av den upptagna kollekten ska gå till. Minst två personer ska delta vid sammanräkningen.

Kollektsumman ska efter sammanräkningen registreras i Svenska kyrkans Kollekt- och betalsystem.

3 §Den som är kollektansvarig ska se till att upptagen kollekt redovisas enligt bestämmelserna i 4 och 6 §§.

Registrering och attest av kollekter

4 §Fastställda riks- och stiftskollekter samt församlingskollekter ska efter sammanräkningen utan dröjsmål registreras i Svenska kyrkans Kollekt- och betalsystem. De ska registreras av församlingen eller, om församlingen ingår i ett pastorat, pastoratet.

För att möjliggöra utbetalning till avsedd mottagare ska kollektmedlen inom fem arbetsdagar efter registreringen attesteras av församlingen eller pastoratet.

Överföring av riks- och stiftkollekter till kollektmottagaren

5 §De attesterade kollektmedlen överförs till respektive kollektmottagare genom debitering av församlingens eller pastoratets konto i kyrkkontot.

Församlingskollekter

6 §En församlingskollekt som har tagits upp till något annat ändamål än den egna församlingens verksamhet ska så snart som möjligt på lämpligt sätt överföras till mottagaren.

Kollekter i redovisningen

7 §Samtliga kollekter ska enligt bokföringslagens (1999:1078) bestämmelser tas upp i församlingens eller, om församlingen ingår i ett pastorat, pastoratets redovisning.

Förbud mot register över kollektgivare

8 §Register över kollektgivare får inte föras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2015:2

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2016. Genom beslutet upphävs kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2005:2) om redovisning av kollekter.