Tredje AP-fonden är en engagerad och ansvarsfull ägare som bedriver kapitalförvaltning med grundsynen att investeringar i välskötta bolag över tid förväntas ge högre avkastning och en lägre risk.

1. Bakgrund

Styrelsen för Tredje AP-fonden (AP3) är ytterst ansvarig för att fondmedlen förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande i enlighet med Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder och andra bestämmelser som reglerar fondens verksamhet. AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på sådant sätt att de blir till största möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension.

AP3 ska vara en engagerad och ansvarsfull ägare som bedriver kapitalförvaltning med grundsynen att investeringar i välskötta bolag över tid förväntas ge högre avkastning och en lägre risk. Policyn anger övergripande riktlinjer för AP3s arbete med ägarstyrning och hållbarhetsfaktorer i förvaltningen. AP3 ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på målet om hög avkastning.

2. Syfte och mål

Policyn syftar till att beskriva det övergripande ramverket för AP3s arbete med hållbarhet och ägarstyrning som skall bidra till det övergripande avkastningsmålet. Policyn innehåller ett antal grundläggande principer för bolagsstyrning och hur fonden förhåller sig till bolagens sociala och miljömässiga ansvarstagande. Policyn ingår i fondens verksamhetsplan och fastslår mål för fondens agerande, vilka medel som ska användas för att uppnå målen, regler för fondens beslutsfattande i ägarfrågor samt allmänna riktlinjer för fondens agerande i ägarfrågor.

Policyn för ansvarsfulla investeringar ska ge en förståelse för AP3s sammanhang, fondens uppdrag och värdegrund, vilka målsättningar fonden har för hållbarhet och ägarstyrning, och varför, samt hur arbetet bedrivs och vad det kan förväntas resultera i. Den ska genom de ställningstaganden som styrelsen beslutar vara styrande för förvaltningsorganisationens hållbarhets- och ägarstyrningsarbete samt vara en guide för externa intressenter.

3. Roller och ansvar

Ställningstaganden inom ansvarsfulla investeringar på fondnivå beslutas av styrelsen och ska beskrivas i detta dokument. Fondens VD har det övergripande ansvaret för att policyn verkställs, men har möjlighet att delegera handläggandet av arbetet inom fonden. Ägarfrågor av särskild betydelse behandlas i samråd med fondens styrelse. Det löpande arbetet inom ägarstyrningsområdet hanteras av fondens Hållbarhets- och ägarstyrningsgrupp.

4. Ansvarsfulla investeringar

4.1 Allmänna principer

AP3s arbete med ansvarsfulla investeringar ska syfta till att öka värdet på investeringarna genom att vara en engagerad och professionell investerare och ägare. Dialog ska vara en central del av AP3s arbete inom samtliga tillgångsslag, såväl för internt förvaltade tillgångar som när fonden samarbetar med externa förvaltare. Dialog ska föras i proaktivt syfte för att stötta att bolag hanterar hållbarhetsfrågor som fonden lägger vikt vid eller söker mer transparens kring i syfte att stärka AP3s analys av risker och möjligheter. Dialog ska också vara ett viktigt verktyg för att följa upp fall där bolag avviker från fondens förväntningar kopplade till hållbarhet.

AP3 ska föra dialog på egen hand, men ska också kunna agera tillsammans med andra investerare vid behov och möjlighet då gemensamt agerande ökar möjligheten att nå framgång.

AP3 ska vara en engagerad aktieägare som röstar vid bolagsstämmor och som i de svenska noterade bolag där ägarandelen så motiverar, ska delta i valberedningsarbetet.

4.2 Intressekonflikt

I vissa situationer kan ägarrollen komma i konflikt med rollen som kapitalförvaltare. Det gäller exempelvis då fondens medarbetare riskerar att få tillgång till insiderinformation, vilket kan innebära begränsningar i fondens möjlighet att köpa eller sälja en viss aktie. Fonden ska ha strikta rutiner för att hantera sådana situationer.

4.3 Förutsättningar

AP3 ska verka över långa tidshorisonter och integrerar hållbarhetsfaktorer i förvaltningen eftersom en hållbar utveckling utgör en förutsättning för fondens uppdrag att generera en hög avkastning över tid. AP3 ska vara en global investerare och ska som kapitalägare kunna bidra till att påverka samhällsutvecklingen i en hållbar riktning.

Styrande principer för AP3s arbete med hållbarhet och ägarstyrning:

 • AP3s arbete ska ta sin utgångspunkt i AP3s grundförutsättningar och AP-fondernas gemensamma värdegrund.

 • Arbetet ska vara värdeskapande för inkomstpensionssystemet och bidra till en hållbar samhällsutveckling inom ramen för uppdraget.

 • AP3 ska stödja och arbeta med att implementera de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar, PRI – Principles for Responsible Investment.

 • AP3 ska driva förändring genom ägarengagemang i bolagen, för omställning och styrning mot det övergripande målet om värdeskapande hållbarhetsarbete och bolagsstyrning.

 • AP3s ställningstaganden, prioriteringar och målsättningar samt uppföljning/utvärdering av dessa ska kommuniceras och redovisas internt och externt på ett tydligt sätt.

Som svensk myndighet ska AP3 vägledas av de internationella konventioner och överenskommelser som Sverige har undertecknat och ställt sig bakom. Kortfattat omfattar dessa områden miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och inhumana vapen.

Bolagsstyrningskoder finns i många länder och de är viktiga ur förtroendesynpunkt för både aktiemarknaden och för bolagen, men de utgör också ett hjälpmedel i fondens ägarstyrningsarbete. Även om det finns många fördelar med koder som belyser vad som är god praxis på lokala marknader, måste ägarstyrningsarbetet utgå från vad som är bäst för det enskilda bolaget.

AP3 ska använda sina resurser så effektivt som möjligt. Det innebär att arbetet ska bedrivas där störst nytta för fondens investeringar och för samhällsutvecklingen i stort kan förväntas uppnås. AP3 ska fokusera arbetet inom valda områden och samarbeta med andra stora kapitalägare.

Hållbarhets- och ägarstyrningsarbetet ska vara fokuserat på insatser som bedöms ha störst möjligheter att göra skillnad. Utformningen av arbetet ska anpassas till att området är brett och att det präglas av konstant utveckling och förändring. En viktig del i arbetet ska vara att kommunicera fondens ställningstaganden, prioriteringar och målsättningar, samt redovisa vilka resultat som uppnås och hur fonden ska arbeta med uppföljning och utvärdering.

AP3s främsta verktyg att påverka utvecklingen i en hållbar riktning i samhället och styrning mot ett värdeskapande hållbarhetsarbete ska ske genom ägarengagemang i bolagen.

AP3s ambition ska vara att uppfylla sitt uppdrag som ansvarsfull ägare genom aktiv ägarstyrning. Det innebär att fonden ska kunna investera i bolag och sektorer med betydande hållbarhetsutmaningar. Det innebär dock inte att AP3 kan eller vill vara investerad i alla bolag, särskilt gäller det bolag vars verksamhet inte är hållbar eller inte alls utvecklas i en hållbar riktning. Fonden ska ha tydliga utvärderingskriterier för bolag verksamma i sektorer med stora hållbarhetsutmaningar samt för exkludering av bolag.

AP3 ska förutsätta att de bolag som fonden investerar i följer nationell lagstiftning i de länder där verksamhet bedrivs. Det är bolagsstyrelsens ansvar att se till att det finns adekvata processer och kontroller för att försäkra sig att så sker.

Fonden ska löpande genomlysa innehavsportföljen för att identifiera bolag som kan kopplas till allvarliga och/eller systematiska problem eller konventionsbrott.

4.4 Ställningstaganden

Ställningstaganden på fondnivå beslutas av styrelsen. De ska till sin karaktär vara övergripande och vägledande, främja globala hållbarhetsmål samt adressera väsentliga miljö-, sociala och ägarstyrningsfrågor. Styrelsens ställningstaganden utgör grunden för fondens fokusområden, vilka är utvalda utifrån omfattande materiell påverkan på investeringarna och på områden där AP3 har stor möjlighet att bidra till en positiv samhällsutveckling, så kallad dubbel materialitet.

4.4.1 Ställningstagande i frågor som rör miljö och klimat

AP3 ska som ansvarsfull ägare och investerare bidra till att motverka klimatförändringarna samt begränsa dess effekter i överensstämmelse med Parisavtalet. AP3s portfölj ska ge nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045 i enlighet med svenska statens klimatmål samt klimatscenarier för 1,5°C global uppvärmning.

AP3 ska som ansvarsfull ägare och investerare beakta hur fondens investeringar påverkar materiella portfölj- och samhällsrisker kopplade till biologisk mångfald och ekosystem. AP3 har ambitionen att portföljen ska bidra till bevarande och positiv utveckling för biologisk mångfald senast år 2030.

4.4.2 Ställningstagande i sociala hållbarhetsfrågor

AP3 ska som ansvarsfull ägare och investerare verka för att mänskliga rättigheter särskilt kopplade till bolagens verksamheter respekteras, upprätthålls och stärks där det finns behov.

4.4.3 Ställningstagande i bolagsstyrningsfrågor

AP3 ska genom aktiv ägarstyrning verka för att de bolag fonden investerar i är välskötta och har en god styrning. Bolag som har god styrning kan förväntas hantera de stora samhällsutmaningarna på ett ansvarsfullt sätt, är stabila över tid och bidrar till en ekonomisk utveckling som är långsiktigt hållbar. En framgångsrik integrering av hållbarhetsfaktorer i ett bolags affärsverksamhet medför ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Välskötta bolag kan förväntas ge en högre riskjusterad avkastning över tid.

AP3 ska verka för att bolagen fonden är investerad i lever upp till förväntningar avseende bolagsstyrning, vilket omfattar fondens syn på:

 • Aktieägarnas rättigheter och skyldigheter

 • Bolagens kapitalstruktur

 • Bolagens styrelser

 • Revision och intern kontroll

 • Ersättning till ledande befattningshavare

 • Hållbarhet och affärsetik

 • Informationsgivning

Fonden ska ha interna rutiner, riktlinjer och handlingsplaner för att implementera fokusområdena i investerings- och ägarstyrningsprocesser.

5. Uppföljning och rapportering

Styrelsen ska löpande informeras om hur arbetet bedrivs och utvecklas.

Rapportering

Innehåll

Frekvens

Hållbarhetsrapport

Uppföljning handlingsplaner, måluppfyllnad

Årligen

Bolagsstyrningsrapport

Resultat av röstning och valberedningsarbete

Årligen