2021-04-06

EU-domstolen underkänner svenska jämkningsregler vid frivillig skattskyldighet

Det aktuella målet gällde moms på investeringar i en fastighet och kommenteras i senaste numret av SkatteNytt av Ulrika Hansson (Fastighetsägarna Sverige).

Målet gällde ett bolag som förvärvat en fastighet 2012 och var frivilligt skattskyldig för uthyrning av lokaler. Även den tidigare ägaren till fastigheten hade varit frivilligt skattskyldig och hade yrkat avdrag för ingående moms på kostnader för ombyggnad. När fastigheten såldes till bolaget, utfärdades en handling av säljaren med uppgifter om den ingående momsen vid ombyggnaden. Bolaget fortsatte att hyra ut lokalerna med skatteplikt, men sålde 2013 fastigheten vidare till två privatpersoner som inte skulle använda fastigheten för skattepliktiga transaktioner. Den frivilliga skattskyldigheten upphörde och därigenom uppstod ett krav på justering av den tidigare avdragna momsen hänförlig till den ombyggnation som den tidigare ägaren genomfört.

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut om jämkning och fick bifall i kammarrätten. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade prövningstillstånd och ställde två frågor till EU-domstolen om hur den svenska momslagen ska tolkas: dels vid en sedvanlig fastighetsförsäljning, dels om försäljningen skulle göras inom ramen för en verksamhetsöverlåtelse.

EU-domstolen underkänner de svenska momsreglerna om övertagande av skyldigheten att jämka ingående mervärdesskatt i samband med överlåtelse av en fastighet som omfattats av frivillig skattskyldighet i 8 a kap. 12 § ML. EU-domstolen anser inte att reglerna är förenliga med det krav som framgår av artikel 184 i mervärdesskattedirektivet, nämligen att det vid justering av ett avdrag för ingående mervärdesskatt är den person som har gjort avdraget som också är betalningsskyldig för de belopp som ska betalas in. HFD:s fråga rörande verksamhetsöverlåtelse besvarades inte av EU-domstolen. Domstolen pekar på att domstolens uppgift är att bidra till rättskipningen i medlemsstaterna och inte att lämna rådgivande yttranden i allmänna och hypotetiska frågor.

Artikelförfattaren menar bland annat att domen sannolikt kommer att leda till lagstiftningsåtgärder. I det rättsläge som har uppstått finns inget rättsligt stöd för att kräva att köparen jämkar hos säljaren tidigare avdragen mervärdesskatt. Det finns inget lagstöd för att kräva att säljaren jämkar sin egen avdragna ingående mervärdesskatt på grund av köparens ändrade användning av investeringsvaran. På så vis uppstår en neutralitetsbrist i lagstiftningen genom att det blir mera gynnsamt att ändra användningen av en fastighet från mervärdesskattepliktig till mervärdesskattefri om investeringarna gjorts av en tidigare ägare, än om fastighetsägaren själv gjort investeringarna.

Läs artikeln i sin helhet i SkatteNytt nr. 4