2021-11-30

FAR-kommenterade ärenden från Revisorsinspektionen

FAR anser att RI varit för hårda i sin bedömning i ett av de ärenden som avgjordes i oktober. Totalt har FAR kommenterat sex nya ärenden.

Ärendet som FAR invänder mot handlar om granskning av värdet på en apportemission i ett noterat bolag. Revisorn hade vid sin bedömning av värdet på apportemissionen (aktier) använt sig av det värde som var redovisat i bolagets omodifierade revisionsberättelse vid det senaste bokslutet. RI gjorde bedömningen att revisorn inte gjort tillräckligt för att granska apportegendomens värde och tilldelade därför revisorn en varning.

FAR anser att RI är hårda i sin bedömning där värdet på eget kapital (substansvärde) i ett bolags årsredovisning med omodifierad revisionsberättelse inte är tillräckligt bevis för att konstatera att det verkliga värdet på apportegendomen inte understiger det redovisade värdet.

Detta och de fem övriga FAR-kommenterade ärendena finns att ta del av i FAR Online.

Här kan du läsa samtliga sex ärenden.
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.