2021-05-31

Lättnader i FI-kraven för tjänstepensionsföretag

Tjänstepensionsföretag ska behandlas mer likt livförsäkringsföretag som regleras enligt Solvens II och får därför ett lägre kapitalkrav vid investering i bostadskrediter.

Baserat på att bostadskrediter historiskt genererat mycket låga kreditförluster anser FI att det ska finnas ett särskilt kapitalkrav för dessa krediter.

I samband med detta har även tjänstepensionsföretag exkluderats från FI:s allmänna råd om händelser av väsentlig betydelse. Istället för att ändra i det befintliga allmänna rådet har FI dock valt att publicera ett nytt, FFFS 2021:2 som gäller från och med den första juni. Utöver borttagandet av tjänstepensionsföretag från kretsen av företag som träffas av råden har inga ändringar gjorts.

FI:s föreskrifter för tjänstepensionsföretag