2023-01-10

RI: FAR-kommenterade ärenden från december

FAR har kommenterat fem av de sju disciplinärenden som avgjordes vid RI:s senaste sammanträde.

Totalt avgjordes sju disciplinärenden och två förhandsbesked. Revisorsinspektionen delade ut fem varningar och två erinringar. De två förhandsbeskeden besvarades jakande. Fyra av de FAR-kommenterade ärendena berör fall där en varning delats ut och i det femte ärendet erhöll revisorn en erinran.

Ett av de kommenterade ärendena som resulterade i en varning är rätt omfattade och handlar om ändamålsenliga och tillräckliga revisionsbevis. I ärendet behandlas tre olika frågeställningar: övriga fordringar mot en samarbetspartner, huruvida brott mot förvärvslåneförbud föreligger och hantering av osäkerhet kring fortsatt drift. I sin kommentar till ärendet hänvisar FAR vidare till en fördjupningsartikel i tidningen Balans från 2017 (se länk till höger) som i viss mån berör frågorna i det aktuella ärendet.

Ett annat fall som resulterade i en varning handlade om granskning av intäkter och penningtvätt. Revisorn hade inte i tillräcklig grad granskat komplexa transaktionsströmmar vid transaktioner med andra länder. FAR betonar vikten av att en revisor löpande beaktar reglerna om penningtvätt för att snabbt identifiera om behov finns av fördjupad uppföljning av kundkännedom.

Utöver de tidigare nämnda ärendena behandlades även denna gång ett ärende rörande omställningsstöd, vilket resulterade i en varning. Revisorn verkar i det aktuella fallet inte ha använt sig av de exempel FAR tagit fram för uppdragsbrev och rapportering vid granskning av omställningsstöd. Fallet visar på vikten av att revisorn vet vilka verktyg som finns till hands och hur dessa ska användas.

Här kan du läsa de senaste avgörandena från Revisorsinspektionen.
Kurser inom

Revision

Vi har grundläggande och kvalificerade revisionskurser anpassat för olika branscher och behov.

Se FAR:s kurser inom revision
Hej och välkommen! Här söker du på allt inom ekonomiska regler