Aktiemarknadsnämndens uttalande 2001:2

(2001-02-16)

Fråga om innehavare av aktier med identiska villkor kan erbjudas olika vederlag i samband med ett offentligt uppköpserbjudande (Artema Medical AB)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 februari 2001 en framställning från ArosMaizels på uppdrag av det amerikanska bolaget Cardiac Science Inc. (Cardiac).

Bakgrund

I sin framställning till nämnden har Cardiac sammanfattningsvis anfört följande.

Cardiac lämnade den 10 januari 2001 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i det svenska företaget Artema Medical AB (Artema), som är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Antal aktieägare i Artema är ungefär 4.300 varav ungefär 1.100 innehar upp till maximalt 200 aktier vardera.

Aktiemarknadsnämnden har tidigare (uttalande 2001:1) behandlat frågan om erbjudandets utformning. Denna innebär att köpeskillingen skall erläggas i form av aktier i Cardiac, vilka är noterade på den amerikanska Nasdaq-börsen. Cardiac erbjuder aktieägarna i Artema 0,29170 nyemitterade aktier i Cardiac för varje aktie i Artema vid en aktiekurs om upp till 4,50 USD för Cardiac-aktien resp. 0,21878 aktier för varje aktie i Artema vid en aktiekurs om 6,00 USD eller högre för Cardiac-aktien. Utbytesförhållandet interpoleras vid aktiekurser i intervallet 4,50–6,00 USD per Cardiac Science-aktie. Det slutliga utbytesförhållandet fastställs som genomsnittet av senaste betalkurs för Cardiac-aktien under en mätperiod om 10 dagar innan anmälningsperioden börjar. Fastställda villkor meddelas i annons och genom brev till aktieägarna.

Budvärdet uppgick till 12,96 SEK per Artema-aktie per den 10 januari 2001, motsvarande en budpremie om 117 procent.

Vid aktiebytet uppstår bråkdelar (fraktioner) av aktier, där varje fraktion har ringa värde för aktieägaren. Cardiac överväger nu hur sådana fraktioner skall hanteras. En kollektiv försäljning av fraktioner och utbetalning av likviden till berörda aktieägare i proportion till tidigare innehav skulle innebär en betydande administrativ insats för utbetalning av endast smärre belopp till berörda aktieägare.

Cardiac överväger att erbjuda innehavare av maximalt 200 Artema-aktier kontant betalning motsvarande värdet av erbjudandet. Var och en av aktieägarna skulle erhålla maximalt 2.500 SEK. Förfarandet skulle reducera antalet aktieägare med ungefär 1.100, vilket Cardiac finner angeläget eftersom någon notering av Cardiac-aktien inte planeras i Sverige. Den som inte önskar kontant betalning erhåller Cardiac-aktier enligt erbjudandet och därtill värdet av fraktionen kontant.

För innehavare av fler än 200 Artema-aktier skulle fraktioner avrundas uppåt till närmaste hel aktie. En sådan extra ersättning uppgår enligt framställningen till maximalt två procent.

Cardiac har ställt frågan om det planerade förfarandet är förenligt med reglerna i Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv och med god sed på aktiemarknaden.

Överväganden

Enligt punkt II. 5. i Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv skall alla innehavare av aktier med identiska villkor erbjudas ett identiskt vederlag per aktie. Föreligger särskilda skäl med avseende på vissa aktieägare, kan dock vederlag i annan form, men med samma värde, erbjudas dem.

Av kommentaren till punkten framgår att tungt vägande praktiska skäl kan motivera ett undantag från huvudregeln. Enligt kommentaren kan det t.ex. för bolag med ett mycket stort antal aktieägare vara befogat att erbjuda kontant ersättning för smärre aktieposter, trots att vederlag i annan form utgår i övriga fall.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt rekommendationen medge undantag från bestämmelserna i rekommendationen och ge besked om hur denna skall tolkas. Aktiemarknadsnämnden konstaterade i uttalandet 2000:1 på framställning av Castellum att ett kontanterbjudande normalt ger största möjliga frihet för de säljande aktieägarna. Detta framhålls f.ö. bland annat i kommentaren till den bestämmelse i rekommendationen (punkt III.3.) som föreskriver att ett offentligt erbjudande till följd av budplikt alltid måste innehålla ett kontantalternativ. Aktiemarknadsnämnden utgick i det sammanhanget från att prissättningen av kontanterbjudandet är korrekt i förhållande till värdet av aktieerbjudandet.

Nämnden finner att den föreslagna gränsen om 200 aktier under vilken kontant ersättning skall lämnas är förenlig med rekommendationen. Även med avseende på den föreslagna avrundningen till närmaste antal aktier för innehavare av mer än 200 aktier kan tillräckligt vägande praktiska skäl anses föreligga. Nämnden finner att även denna åtgärd är förenlig med rekommendationen.

Enligt nämndens mening står det planerade förfarandet även i övrigt i överensstämmelse med god sed på aktiemarknaden.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...