Fråga om innehavare av aktier med identiska villkor kan erbjudas olika vederlag i samband med ett offentligt uppköpserbjudande (Artema Medical AB)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 februari 2001 en framställning från ArosMaizels på uppdrag av det amerikanska bolaget Cardiac Science Inc. (Cardiac).

Bakgrund

I sin framställning till nämnden har Cardiac sammanfattningsvis anfört följande.

Cardiac lämnade den 10 januari 2001 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i det svenska företaget Artema Medical AB (Artema), som är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Antal aktieägare i Artema är ungefär 4.300 varav ungefär 1.100 innehar upp till maximalt 200 aktier vardera.

Aktiemarknadsnämnden har tidigare (uttalande 2001:1) behandlat frågan om erbjudandets utformning. Denna innebär att köpeskillingen skall erläggas i form av aktier i Cardiac, vilka är noterade på den amerikanska Nasdaq-börsen. Cardiac erbjuder aktieägarna i Artema 0,29170 nyemitterade aktier i Cardiac för varje aktie i Artema vid en aktiekurs om upp till 4,50 USD för Cardiac-aktien resp. 0,21878 aktier för varje aktie i Artema vid en aktiekurs om 6,00 USD eller högre för Cardiac-aktien. Utbytesförhållandet interpoleras vid aktiekurser i intervallet 4,50–6,00 USD per Cardiac Science-aktie. Det slutliga utbytesförhållandet fastställs som genomsnittet av senaste betalkurs för Cardiac-aktien under en mätperiod om 10 dagar innan anmälningsperioden börjar. Fastställda villkor meddelas i annons och genom brev till aktieägarna.

Budvärdet uppgick till 12,96 SEK per Artema-aktie per den 10 januari 2001, motsvarande en budpremie om 117 procent.

Vid aktiebytet uppstår bråkdelar (fraktioner) av aktier, där varje fraktion har ringa värde för aktieägaren. Cardiac överväger nu hur sådana fraktioner skall hanteras. En kollektiv försäljning av fraktioner och utbetalning av likviden till berörda aktieägare i proportion till tidigare innehav skulle innebär en betydande administrativ insats för utbetalning av endast smärre belopp till berörda aktieägare.

Cardiac överväger att erbjuda innehavare av maximalt 200 Artema-aktier kontant betalning motsvarande värdet av erbjudandet. Var och en av aktieägarna skulle erhålla maximalt 2.500 SEK. Förfarandet skulle reducera antalet aktieägare med ungefär 1.100, vilket Cardiac finner angeläget eftersom någon notering av Cardiac-aktien inte planeras i Sverige. Den som inte önskar kontant betalning erhåller Cardiac-aktier enligt erbjudandet och därtill värdet av fraktionen kontant.

För innehavare av fler än 200 Artema-aktier skulle fraktioner avrundas uppåt till närmaste hel aktie. En sådan extra ersättning uppgår enligt framställningen till maximalt två procent.

Cardiac har ställt frågan om det planerade förfarandet är förenligt med reglerna i Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv och med god sed på aktiemarknaden.

Överväganden

Enligt punkt II. 5. i Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv skall alla innehavare av aktier med identiska villkor erbjudas ett identiskt vederlag per aktie. Föreligger särskilda skäl med avseende på vissa aktieägare, kan dock vederlag i annan form, men med samma värde, erbjudas dem.

Av kommentaren till punkten framgår att tungt vägande praktiska skäl kan motivera ett undantag från huvudregeln. Enligt kommentaren kan det t.ex. för bolag med ett mycket stort antal aktieägare vara befogat att erbjuda kontant ersättning för smärre aktieposter, trots att vederlag i annan form utgår i övriga fall.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt rekommendationen medge undantag från bestämmelserna i rekommendationen och ge besked om hur denna skall tolkas. Aktiemarknadsnämnden konstaterade i uttalandet 2000:1 på framställning av Castellum att ett kontanterbjudande normalt ger största möjliga frihet för de säljande aktieägarna. Detta framhålls f.ö. bland annat i kommentaren till den bestämmelse i rekommendationen (punkt III.3.) som föreskriver att ett offentligt erbjudande till följd av budplikt alltid måste innehålla ett kontantalternativ. Aktiemarknadsnämnden utgick i det sammanhanget från att prissättningen av kontanterbjudandet är korrekt i förhållande till värdet av aktieerbjudandet.

Nämnden finner att den föreslagna gränsen om 200 aktier under vilken kontant ersättning skall lämnas är förenlig med rekommendationen. Även med avseende på den föreslagna avrundningen till närmaste antal aktier för innehavare av mer än 200 aktier kan tillräckligt vägande praktiska skäl anses föreligga. Nämnden finner att även denna åtgärd är förenlig med rekommendationen.

Enligt nämndens mening står det planerade förfarandet även i övrigt i överensstämmelse med god sed på aktiemarknaden.