Dispens från budplikt (Central Asia Gold)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 10 december 2008 en framställning från Bertil Holdings Limited. Framställningen rör undantag från budplikt.

Framställningen

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

Central Asia Gold AB (”CAG”) är ett gruvbolag noterat vid Nordic Growth Market NGM. Den 3 november 2008 offentliggjordes genom pressmeddelande att CAG föreslås gå samman med det ryska gruvbolaget LLC New Mining Company (”NMC”) som ett led i en rekonstruktion av CAG. Samgåendet ska ske genom att CAG förvärvar NMC med betalning i form av dels 3.000.000.000 CAG-aktier, dels teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av 500.000.000 CAG-aktier. Efter samgåendet skulle NMCs huvudägare, som äger cirka 74,9 procent av NMC, komma att äga 2.247.000.000 av dessa aktier, vilket motsvarar 63,65 procent av aktierna i CAG. Därtill skulle denne huvudägare av de ovan angivna teckningsoptionerna äga optioner berättigande till nyteckning av ytterligare 374.500.000 CAG-aktier vilket, tillsammans med de 2.247.000.000 aktierna, skulle motsvara cirka 65,0 procent av aktierna i CAG (beräknat efter full utspädning av genom utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner). NMCs andra huvudägare, Andrey Kondratjukin, med vilken huvudägaren inte är närstående enligt 3 kap. 5 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, skulle efter samgåendet inneha resterande del av de 3.000.000.000 aktierna och 500.000.000 teckningsoptionerna.

Huvudägare till NCM var vid tidpunkten för transaktionsavtalets ingående och pressmeddelandets avgivande bolaget New Geoprojects Limited (”NGP”) som kontrolleras av den i Ryssland bosatte amerikanen Preston Haskell. I transaktionsavtalet tas emellertid höjd för en pågående omstrukturering vilken skulle kunna innebära att NGP ersätts med ett annat bolag med motsvarande ägarbild som NGP. Det står idag klart att en sådan omorganisation kommer att göras, och att det bolag som kommer att träda i NGPs ställe högst sannolikt är det cypriotiska bolaget Bertil Holdings Limited (”BHL”).

CAG har under andra halvåret 2008 befunnit sig i betydande ekonomiska svårigheter, vilka under senhösten blivit alltmer allvarliga. Den 8 oktober 2008 offentliggjorde CAG en pressrelease med information om en översyn av bolagets strategi mot bakgrund av pågående finansmarknadskris. Som diskuterades i pressreleasen resulterade denna översyn i beslut om minskning av koncernens guldproduktion, kostnadsnedskärningar, särskild information om strukturella problem i två av dotterbolagen etc. Samtidigt har den pågående krisen i det ryska banksystemet omöjliggjort för ryska företag, däribland för CAGs ryska dotterbolag, att ta upp nya krediter. I pressreleasen gjorde CAGs styrelse bedömningen att bolagets likvida medel inte utan ytterligare kapitalanskaffningar skulle räcka till årsskiftet 2008/2009.

Det var mot bakgrund av den ovan angivna, för CAG mycket allvarliga, situationen som CAG inledde en dialog med ägarna till NMC om en rekonstruktion av CAG i form av ett samgående med NMC. Under det att diskussionerna pågick förvärrades CAGs finansiella utsikter ytterligare, och bedömningen gjordes att det saknades något reellt alternativ till samgåendet med NMC om CAGs överlevnad skulle kunna säkerställas.

Preston Haskell, genom BHL, är en långsiktig och tydlig huvudägare i CAG som kommer att ta ansvar för bolagets verksamhet och dess långsiktiga finansiering. Haskell/BHL kommer att sträva efter att CAGs noterade aktie skall vara attraktiv för handel och med en ökad ”freefloat”. I arbetet med att realisera denna strävan avses BHL/Preston Haskells relativa ägande komma att minska genom att CAG genomför apportemissioner eller andra riktade emissioner till tredje man, men även via försäljningar från BHL av aktier eller teckningsoptioner. BHLs huvudägare Preston Haskell har garanterat CAGs kapitalbehov under år 2009 om 100–125 MSEK, med avsikt att detta skall tillgodoses genom att CAG genomför en av Preston Haskell garanterad företrädesrättsemission.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden meddelar dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma för BHL genom deltagande i CAGs apportemission och utnyttjande de ovan angivna teckningsoptionerna berättigande till teckning av aktier i CAG.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från bestämmelserna i 3 kap. En sådan ansökan kan göras av en aktieägare i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 1 § andra stycket eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

I det nu aktuella fallet kan BHL genom den valda tekniken för samgående mellan CAG, som befinner sig i ekonomisk kris, och NMC uppnå ett aktieinnehav som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i CAG. Enligt 3 kap. 1 § första stycket 2 LUA utlöser ett sådant innehav en skyldighet att inom fyra veckor lämna offentliga uppköpserbjudanden avseende resterande aktier i bolaget (budplikt).

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som antingen utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom eller är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. Se prop. 2005/06:140 s. 112.

Aktiemarknadsnämnden har i flera fall beviljat dispens från budplikt som uppkommit till följd av en emission av aktier som utgör vederlag vid köp av bolag eller varit ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. På motsvarande grunder föreligger enligt nämndens mening även i det nu aktuella fallet förutsättningar för att bevilja sådan dispens, under förutsättning att affären har ett sådant stöd bland aktieägarna i CAG att emissionen beslutas med kvalificerad stämmomajoritet, utan beaktande av aktier och röster tillhörande BHL.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Bertil Holdings Limited undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma vid deltagande i den i framställningen beskrivna emissionen i Central Asia Gold och utnyttjande av de i framställningen beskrivna teckningsoptionerna i bolaget. Undantaget förenas med villkoren att aktieägarna i samband med bolagsstämman i Central Asia Gold informeras om hur stor röstandel som Bertil Holdings Limited skulle kunna få genom samgåendet och att stämmans beslut, med bortseende från Bertil Holdings Limiteds eventuella röster och aktier, stöds av aktieägare representerande två tredjedelar av avgivna röster och på stämman företrädda aktier. Om dessa villkor inte är uppfyllda föreligger budplikt. Budplikt utlöses också om Bertil Holdings Limited genom senare aktieförvärv ökar sin röstandel i Central Asia Gold.