Balans nr 10 2000

Noteringar: FAR arbetar vidare mot utvidgad förening

I juni 1999 fick ledamöterna i FAR och SRS debattera ett diskussionsunderlag som utarbetats av en arbetsgrupp (Projekt Z) som hade tillsatts av de båda organisationerna. Den föreslog att en ny, enhetlig förening för revisionsbyråbranschen skulle bildas. Föreningen skulle vara gemensam för auktoriserade revisorer, godkända revisorer och andra högt kvalificerade specialister vid revisionsbyråerna.

FAR-ledamöternas reaktioner var övervägande positiva, men SRS’ tjänstemannadelegat i arbetsgruppen hade reserverat sig mot delar av förslaget, och SRS-styrelsen gick på hans linje. Trots att olika kompromisser diskuterades långt in i september gick förslaget inte att genomföra. Svaret på frågan varför Projekt Z misslyckades beror nog på vem man frågar. I vart fall är det numera historia.

FARs styrelse menar i vart fall fortfarande att de grundläggande idéerna bakom förslaget är riktiga. Styrelsen avser därför att föreslå årsstämman den 24 november 2000 att ändra stadgarna så att målet kan uppnås, men nu inom ramen för FAR. Det slutliga förslaget fastställs av styrelsen den 21 oktober och sänds ut till ledamöterna direkt efter det. Ett utkast har då funnits tillgängligt på FARs hemsida i ungefär en månads tid, och styrelsen kan beakta de reaktioner på utkastet som har kommit in. Utkastet har bestått av bakgrundsteckning, sammanfattning av förslaget och fullständig stadgetext. Självklart finns det slutliga förslaget till årsstämman också tillgängligt för alla intresserade på hemsidan, www.far.se, men nu kan det bara påverkas genom inlägg på stämman.

De flesta minns bakgrunden till att en reform av föreningsstrukturen kändes viktig. Yrkesrevisorernas förutsättningar har förändrats under ett par årtionden genom de snabba förändringarna i den nationella och internationella omvärlden.

Mot den bakgrunden känns det rätt att se över den organisationsstruktur branschen haft under en tid då förutsättningarna var helt andra.

Auktoriserade och godkända revisorer var förr i stor utsträckning verksamma vid byråer med olika marknader. Utbildnings- och oberoendekraven för godkända revisorer låg långt under dem för auktoriserade revisorer, och godkända revisorer kunde inte vara delägare i byråer som ägdes av auktoriserade revisorer.

Ändrade förutsättningar

Dessa förutsättningar föreligger inte längre. Utbildningskraven för godkända revisorer har höjts och det föreligger förslag om att revisorer som godkänts enligt den nya ordningen skall få samma behörighet som auktoriserade revisorer. De auktoriserade och godkända revisorernas marknad har alltmer kommit att sammanfalla. På marknaden för ägarledda företag arbetar auktoriserade och godkända revisorer i stor utsträckning tillsammans. På den publika marknaden är visserligen fortfarande auktoriserade revisorer i absolut majoritet men man kan här vänta sig en ökad utjämning.

Redan den traditionella revisorsuppgiften kräver specialist- och expertkunskap som en enskild revisor inte har på egen hand, och specialister av många olika slag verkar idag i ”revisionsbyråbranschen”. Det kan gälla inom skatt, IT, organisation, corporate finance, ekonomistyrning, redovisning, miljö och, senast i raden av discipliner, allmän affärsjuridik. Specialister kommer att spela en ännu viktigare roll i revisionsuppdragen i takt med att revisionsmetodiken utvecklas mot ett mer riskorienterat angreppssätt, som kräver kunskaper inom områden som inte tillhör revisorns traditionella kärnkompetens.

Nyheterna

De viktigaste nyheterna i det förslag som styrelsen nu lägger fram är följande.

 • Till ledamöter i FAR kan antas representanter för alla de kompetensområden som tillsammans utgör ”revisionsbyråbranschen”, dvs. både revisorer och andra specialister. Ett stämmovalt examensråd fastställer invalskraven för de olika kategorierna. I motsats till förslaget från Projekt Z blir det ingen indelning i sektioner, utan alla är ledamöter direkt i FAR.

 • De geografiska kretsarna ges däremot större vikt och blir ett organ i FAR – de nuvarande kretsarna är inrättade genom styrelsebeslut.

 • En disciplinnämnd inrättas, eftersom Revisorsnämndens tillsynsansvar i framtiden inte kommer att täcka hela området för FAR-ledamöternas yrkesutövning. (Dels kommer icke-revisorer med, dels har Revisionsbolagsutredningen föreslagit att Revisorsnämndens tillsynsområde skall snävas in även vad gäller revisorerna.)

 • Årsstämman ges rätt att besluta om arvode för vissa föreningsorgan.

 • Föreningens namn blir FAR. Det ger en historisk kontinuitet som tar tillvara det förtroende och det ekonomiska värde som ligger i det nuvarande namnet. ”FAR” skall i fortsättningen inte ses som en förkortning utan som ett fullständigt namn.

 • FAR fortlever som organisation, och det finns ingen anledning att räkna med några andra genomgripande förändringar av verksamhetens inriktning än sådana som följer av den breddade ledamotskretsen. Det betyder att FAR kommer att arbeta för att skapa intresse för revisionsbyråbranschen hos den yngre generationen, att skapa förståelse hos omvärlden, att skapa normer för yrkesutövningen och att lämna service till ledamöterna.

Förslaget kommer att behandlas i en första läsning vid årsstämman. Om beslutet där inte föranleder något annat avser styrelsen att inkalla en extra stämma tidigt under 2001 för att de nya stadgarna skall kunna träda i kraft så tidigt som möjligt. Enligt de föreslagna ikraftträdandebestämmelserna kan styrelsen därefter sammankalla ytterligare en extra stämma som då får rätt att förrätta kompletteringsval till styrelsen och de andra FAR-organen. Vid den stämman kan ledamöter som tillhör de nya kategorierna t.ex. väljas in i styrelsen.

Björn Markland

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...