I juni 1999 fick ledamöterna i FAR och SRS debattera ett diskussionsunderlag som utarbetats av en arbetsgrupp (Projekt Z) som hade tillsatts av de båda organisationerna. Den föreslog att en ny, enhetlig förening för revisionsbyråbranschen skulle bildas. Föreningen skulle vara gemensam för auktoriserade revisorer, godkända revisorer och andra högt kvalificerade specialister vid revisionsbyråerna.

FAR-ledamöternas reaktioner var övervägande positiva, men SRS’ tjänstemannadelegat i arbetsgruppen hade reserverat sig mot delar av förslaget, och SRS-styrelsen gick på hans linje. Trots att olika kompromisser diskuterades långt in i september gick förslaget inte att genomföra. Svaret på frågan varför Projekt Z misslyckades beror nog på vem man frågar. I vart fall är det numera historia.

FARs styrelse menar i vart fall fortfarande att de grundläggande idéerna bakom förslaget är riktiga. Styrelsen avser därför att föreslå årsstämman den 24 november 2000 att ändra stadgarna så att målet kan uppnås, men nu inom ramen för FAR. Det slutliga förslaget fastställs av styrelsen den 21 oktober och sänds ut till ledamöterna direkt efter det. Ett utkast har då funnits tillgängligt på FARs hemsida i ungefär en månads tid, och styrelsen kan beakta de reaktioner på utkastet som har kommit in. Utkastet har bestått av bakgrundsteckning, sammanfattning av förslaget och fullständig stadgetext. Självklart finns det slutliga förslaget till årsstämman också tillgängligt för alla intresserade på hemsidan, www.far.se, men nu kan det bara påverkas genom inlägg på stämman.

De flesta minns bakgrunden till att en reform av föreningsstrukturen kändes viktig. Yrkesrevisorernas förutsättningar har förändrats under ett par årtionden genom de snabba förändringarna i den nationella och internationella omvärlden.

Mot den bakgrunden känns det rätt att se över den organisationsstruktur branschen haft under en tid då förutsättningarna var helt andra.

Auktoriserade och godkända revisorer var förr i stor utsträckning verksamma vid byråer med olika marknader. Utbildnings- och oberoendekraven för godkända revisorer låg långt under dem för auktoriserade revisorer, och godkända revisorer kunde inte vara delägare i byråer som ägdes av auktoriserade revisorer.

Ändrade förutsättningar

Dessa förutsättningar föreligger inte längre. Utbildningskraven för godkända revisorer har höjts och det föreligger förslag om att revisorer som godkänts enligt den nya ordningen skall få samma behörighet som auktoriserade revisorer. De auktoriserade och godkända revisorernas marknad har alltmer kommit att sammanfalla. På marknaden för ägarledda företag arbetar auktoriserade och godkända revisorer i stor utsträckning tillsammans. På den publika marknaden är visserligen fortfarande auktoriserade revisorer i absolut majoritet men man kan här vänta sig en ökad utjämning.

Redan den traditionella revisorsuppgiften kräver specialist- och expertkunskap som en enskild revisor inte har på egen hand, och specialister av många olika slag verkar idag i ”revisionsbyråbranschen”. Det kan gälla inom skatt, IT, organisation, corporate finance, ekonomistyrning, redovisning, miljö och, senast i raden av discipliner, allmän affärsjuridik. Specialister kommer att spela en ännu viktigare roll i revisionsuppdragen i takt med att revisionsmetodiken utvecklas mot ett mer riskorienterat angreppssätt, som kräver kunskaper inom områden som inte tillhör revisorns traditionella kärnkompetens.

Nyheterna

De viktigaste nyheterna i det förslag som styrelsen nu lägger fram är följande.

  • Till ledamöter i FAR kan antas representanter för alla de kompetensområden som tillsammans utgör ”revisionsbyråbranschen”, dvs. både revisorer och andra specialister. Ett stämmovalt examensråd fastställer invalskraven för de olika kategorierna. I motsats till förslaget från Projekt Z blir det ingen indelning i sektioner, utan alla är ledamöter direkt i FAR.

  • De geografiska kretsarna ges däremot större vikt och blir ett organ i FAR – de nuvarande kretsarna är inrättade genom styrelsebeslut.

  • En disciplinnämnd inrättas, eftersom Revisorsnämndens tillsynsansvar i framtiden inte kommer att täcka hela området för FAR-ledamöternas yrkesutövning. (Dels kommer icke-revisorer med, dels har Revisionsbolagsutredningen föreslagit att Revisorsnämndens tillsynsområde skall snävas in även vad gäller revisorerna.)

  • Årsstämman ges rätt att besluta om arvode för vissa föreningsorgan.

  • Föreningens namn blir FAR. Det ger en historisk kontinuitet som tar tillvara det förtroende och det ekonomiska värde som ligger i det nuvarande namnet. ”FAR” skall i fortsättningen inte ses som en förkortning utan som ett fullständigt namn.

  • FAR fortlever som organisation, och det finns ingen anledning att räkna med några andra genomgripande förändringar av verksamhetens inriktning än sådana som följer av den breddade ledamotskretsen. Det betyder att FAR kommer att arbeta för att skapa intresse för revisionsbyråbranschen hos den yngre generationen, att skapa förståelse hos omvärlden, att skapa normer för yrkesutövningen och att lämna service till ledamöterna.

Förslaget kommer att behandlas i en första läsning vid årsstämman. Om beslutet där inte föranleder något annat avser styrelsen att inkalla en extra stämma tidigt under 2001 för att de nya stadgarna skall kunna träda i kraft så tidigt som möjligt. Enligt de föreslagna ikraftträdandebestämmelserna kan styrelsen därefter sammankalla ytterligare en extra stämma som då får rätt att förrätta kompletteringsval till styrelsen och de andra FAR-organen. Vid den stämman kan ledamöter som tillhör de nya kategorierna t.ex. väljas in i styrelsen.

Björn Markland