Innehåll

Balans nr 6–7 2000

Nyheter: Justitieministern hänvisade till den kommande propositionen

Justitieminister Laila Freivalds kunde i sitt svar på Patrik Norinders fråga inte ge någon kommentar till det enskilda fallet. Och hon hänvisade vidare till det pågående arbetet med revisionsbolagsutredningens betänkande (se separat notis).

I svaret meddelade Laila Freivalds bland annat:

Jag kan naturligtvis inte uttala mig om Revisorsnämndens bedömning i det aktuella fallet. Nämndens förhandsbesked är för övrigt överklagat till till Länsrätten i Stockholms län.

Den fråga som Patrik Norinder har uppmärksammat ger mig dock anledning att rent allmänt framhålla följande.

Det är en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv att den ekonomiska information som företagen offentliggör är tillförlitlig och åtnjuter omvärldens förtroende. Det måste därför finnas ett regelverk som säkerställer att revisorerna, både faktiskt och synbart för allmänheten, är opartiska och självständiga i sin revisionsutövning. Alltför ingående affärsrelationer med den som är föremål för revision kan uppenbarligen utgöra ett hot mot revisorns självständighet.

Samtidigt är det givetvis angeläget att revisorernas kompetens kan tas till vara. Men avvägningen mellan detta intresse och intresset av att revisorns självständighet kan upprätthållas är mycket grannlaga och jag vill därför för dagen inte ta ställning till vad som bör gälla för framtiden.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...