Justitieminister Laila Freivalds kunde i sitt svar på Patrik Norinders fråga inte ge någon kommentar till det enskilda fallet. Och hon hänvisade vidare till det pågående arbetet med revisionsbolagsutredningens betänkande (se separat notis).

I svaret meddelade Laila Freivalds bland annat:

Jag kan naturligtvis inte uttala mig om Revisorsnämndens bedömning i det aktuella fallet. Nämndens förhandsbesked är för övrigt överklagat till till Länsrätten i Stockholms län.

Den fråga som Patrik Norinder har uppmärksammat ger mig dock anledning att rent allmänt framhålla följande.

Det är en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv att den ekonomiska information som företagen offentliggör är tillförlitlig och åtnjuter omvärldens förtroende. Det måste därför finnas ett regelverk som säkerställer att revisorerna, både faktiskt och synbart för allmänheten, är opartiska och självständiga i sin revisionsutövning. Alltför ingående affärsrelationer med den som är föremål för revision kan uppenbarligen utgöra ett hot mot revisorns självständighet.

Samtidigt är det givetvis angeläget att revisorernas kompetens kan tas till vara. Men avvägningen mellan detta intresse och intresset av att revisorns självständighet kan upprätthållas är mycket grannlaga och jag vill därför för dagen inte ta ställning till vad som bör gälla för framtiden.