Vägledning för revisorer som arbetar med mindre och medelstora företag

IFAC har gett ut en publikation som syftar till att vara ett praktiskt verktyg för revisorn i arbetet med mindre och medelstora företag (s.k. SME). Vägledningen skall bidra till att sätta fokus på företagets allmänna situation, styrkor och möjligheter till förbättringar. Vägledningen finns i två delar, Setting Strategic Directions in Small & Medium Enterprises: A Guide for Professional Accounting Advisors och SME Guide with Supporting Templates och mer information om den finns på IFAC:s hemsida.

Utkast till internationell revisionsstandard om revisorns ansvar att beakta oegentligheter och fel

IFAC har publicerat ett utkast till standard The Auditor’s Responsibility to Consider Fraud and Error som är en uppdatering och utvidgning av nuvarande standard på området, ISA 240 och punkt 6 i ISA 200. Utkastet är utformat för att klargöra den roll som revisorn, företagsledningen och styrelsen (”those charged with governance of an entity””) har när det gäller oegentligheter och fel som påverkar årsredovisningen. Utkastet finns tillgängligt på IFAC:s hemsida.

Skattefrågor vid Internethandel

En ökning av handeln via internet innebär att olika skattefrågor i samband därmed aktualiseras. IFAC behandlar sådana skattefrågor i nyligen utgivet dokument Internet Tax: An Overview for Business Taxpayers. För ytterligare information se IFAC:s hemsida.

Utkast till uttalanden i frågor som rör IT-miljö

Fyra uttalanden i frågor som rör IT-miljö har blivit föremål för översyn av IFAC och publiceras nu i utkastform. Det gäller Exposure Drafts CIS Environments-Stand-Alone Microcomputers (reviderad IAPS 1001), CIS Environments-Online Computer Systems (reviderad IAPS 1002), CIS Environments-Database Systems (reviderad IAPS 1003) och CIS Environments-Computer-Assisted Audit Techniques (CAATS) (reviderad IAPS 1009).

Dessa utkast liksom de andra ovannämnda dokumenten finns alltså tillgängliga på IFAC:s hemsida. Adressen dit är:

http://www.ifac.org

Lars-Gunnar Larsson