Det har varit ett intensivt arbetsår för etikkommittén, berättade dess ordförande Anders Holm. Kommittén, som under året bytte namn från regelkommittén till etikkommittén, har fått ta ställning till nya lagar och till förändringar som gererats av nya FAR.

– Nu under hösten har vi börjat gå på knä lite och därför var det väldigt skönt att genomförandegruppen tillkom.

Den gruppen ska, som Balans berättade i förra numret, arbeta med implementeringen av analysmodellen i organisationen.

– Inför det här arbetet hade vi naturligtvis behov av att stämma av med representanter för de nya grupper som är på väg in i FAR. Därför har vi under året adjungerat en jurist och en skatteexpert till kommitténs arbete, sa Holm.

Man har också funderat kring frågor om representativitet vad gäller män/kvinnor, stora och små byråer och geografisk placering.

Så presenterade Anders Holm nyherterna i kommitténs arbetsordning:

  • Tydligare bevakningsansvar

  • Tillämpningen av FARs yrkesetiska regler

  • Föreslå ändringar i dessa regler

  • Sakkunnigrollen

  • Information om arbetet

– Dessutom har den internationella kontakten varit viktigt för oss liksom för revisionskommittén, framhöll Holm och pekade på att man haft samrådsmöte om MDP-frågan i Oslo tillsammans med den norska systerorganisationen och att man också haft flera kontakter med ICAEW (den engelska revisorsorganisationen) som har större vana av att hantera analysmodellen.

En utförligare beskrivning av det stora arbetet med analysmodellen i Sverige behandlades sedan i en separat programpunkt.

Bengt Holmquist och Åsa Johansson