Balans nr 2 2001

Aktuell Information

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, www.far.se

Till Bokföringsnämnden

Förslag till allmänna råd och vägledning om löpande bokföring

Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Bokföringsnämndens (BFN) förslag till allmänna råd och vägledning om löpande bokföring. FAR får med anledning härav anföra följande.

1. Bokföring utomlands

Föreliggande allmänna råd och vägledning utvecklar bestämmelserna i bokföringslagens 5 kap. 1–5 §§. I utkast till BFN 2000:5 har behandlats bokföringslagens bestämmelser om verifikationer och arkivering. FAR ställer sig frågande till att en BFNAR om löpande bokföring helt förbigår företeelsen bokföring utomlands, i synnerhet som nämnda tidigare utkast främst behandlar problematiken kring utomlands placerade maskinläsbara medier. Även en referens till RSVs bestämmelser om bokföring utomlands känns adekvat.

2. Detaljer i de allmänna råden och vägledningen

2.1 Begreppet arbetsdag

I vägledningens sid. 16 exemplifieras kravet på bokföring av kontanta in- och utbetalningar senast påföljande arbetsdag med att öppethållande av butik under söndagen medför krav att lördagens transaktioner skall bokföras senast söndagen. FAR ställer sig frågande till ett sådant absolut krav. Öppethållande under söndagen av en butik innebär inte nödvändigtvis att såväl butikspersonal som administrativ personal (som normalt sköter bokföringen) arbetar under söndagen och att införa ett krav på att inkalla även administrativ personal förefaller vara att skjuta över målet.

2.2 Exempelsamlingen

I Exempel 5, punkt e anges att utrangeringar avförs ur anläggningsregistret i samband med årsredovisningens upprättande. Enligt FARs uppfattning sker detta lämpligen löpande i samband med att en utrangering bokförs.

Exemplen 8 och 9 beskriver tekniker som kan komma att förändras i relativt rask takt, vilket kan innebära att BFN påtar sig ett ansvar för en fortlöpande uppdatering av exempelsamlingen.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Till Justitiedepartementet

Revisors yttrande om apportegendom m.m.

Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Revisors yttrande om apportegendom m.m. (Ju2000/3112). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker förslaget.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...