Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, www.far.se

Till Bokföringsnämnden

Förslag till allmänna råd och vägledning om löpande bokföring

Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Bokföringsnämndens (BFN) förslag till allmänna råd och vägledning om löpande bokföring. FAR får med anledning härav anföra följande.

1. Bokföring utomlands

Föreliggande allmänna råd och vägledning utvecklar bestämmelserna i bokföringslagens 5 kap. 1–5 §§. I utkast till BFN 2000:5 har behandlats bokföringslagens bestämmelser om verifikationer och arkivering. FAR ställer sig frågande till att en BFNAR om löpande bokföring helt förbigår företeelsen bokföring utomlands, i synnerhet som nämnda tidigare utkast främst behandlar problematiken kring utomlands placerade maskinläsbara medier. Även en referens till RSVs bestämmelser om bokföring utomlands känns adekvat.

2. Detaljer i de allmänna råden och vägledningen

2.1 Begreppet arbetsdag

I vägledningens sid. 16 exemplifieras kravet på bokföring av kontanta in- och utbetalningar senast påföljande arbetsdag med att öppethållande av butik under söndagen medför krav att lördagens transaktioner skall bokföras senast söndagen. FAR ställer sig frågande till ett sådant absolut krav. Öppethållande under söndagen av en butik innebär inte nödvändigtvis att såväl butikspersonal som administrativ personal (som normalt sköter bokföringen) arbetar under söndagen och att införa ett krav på att inkalla även administrativ personal förefaller vara att skjuta över målet.

2.2 Exempelsamlingen

I Exempel 5, punkt e anges att utrangeringar avförs ur anläggningsregistret i samband med årsredovisningens upprättande. Enligt FARs uppfattning sker detta lämpligen löpande i samband med att en utrangering bokförs.

Exemplen 8 och 9 beskriver tekniker som kan komma att förändras i relativt rask takt, vilket kan innebära att BFN påtar sig ett ansvar för en fortlöpande uppdatering av exempelsamlingen.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Till Justitiedepartementet

Revisors yttrande om apportegendom m.m.

Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Revisors yttrande om apportegendom m.m. (Ju2000/3112). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker förslaget.