Balans läsare har kunnat följa arbetet med att översätta de nya internationella revisionsstandarderna (ISA) till svenska dito (RevS).

Vi har berättat om hur FARs revisionskommitté arbetat med projektet och även fortlöpande publicerat de färdiga resultaten. (I det här numret berättar Björn Markland på sidan 11 om arbetet med att försöka få ISA accepterade som global standard.)

Förslaget till ny svensk revisionsstandard sändes ut på remiss i våras och revisionskommittén har behandlat de inkomna svaren, bl.a. på sitt årliga s.k. LSP-möte, som i år hölls i Duved.

Bland dem som svarat finns Aktiespararna, Ekobrottsmyndigheten, PRV Bolag, Riksskatteverket, Svenska Bankföreningen, Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet, Svenska Revisorsamfundet (SRS) och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF).

Bokföringsnämnden, Justitiedepertementet och Finansanalytikerna har också svarat, men avstått från att yttra sig. Av revisionsbyråerna har Ernst & Young och Lindebergs inkommit med svar, liksom några enskilda FAR-ledamöter på olika byråer.

Flera instanser ser positivt på förslaget och uttalar sitt stöd för de nya reglerna, även om man kan ha detaljsynpunkter.

Det är ett imponerande arbete som genomförts, med ett värdefullt resultat till gagn för fortsatt hög nivå i genomförandet och utvecklingen av företagsrevision i Sverige”, menar t.ex. Kommunförbundet/Landstingsförbundet i sitt gemensamma svar.

Några remissinstanser söker också finna stöd för en utveckling av revisionsanknutna frågor inom det egna intresseområde i de nya reglerna.

Det finns bland svaren också några invändningar och frågor, en del behandlar revisionen i små och ägarledda företag. Här arbetar revisionskommittén vidare. Balans återkommer med en redovisning av slutresultat av remissbehandlingen i ett senare nummer.

Den nya svenska revisionsstandarden kommer också att vara en av punkterna på årets FAR-dag i Stockholm den 23 november.

Bengt Holmquist