1998 startades vad som kallats ”FARs största projekt genom tiderna” – att översätta ISA till svenska samt viss anpassning till svenska förhållanden.

– Efter samråd med styrelsen har vi sammanställt också de delar som är relevanta men som inte finns med i ISA, berättade Åke Danielsson, ordförande i FARs revisionskommitté.

Nu är det klart och arbete pågår med en projektlansering av Revisionsstandard i Sverige, RS. Håkan Thörnholm fick uppdraget att arbeta med lanseringen av FARs styrelse på senhösten 2001. Vid styrelsemötet i oktober 2002 tillsattes en arbetsgrupp för det fortsatta arbetet. En arbetsgrupp som skulle lämna en första rapport till styrelsen i december.

RS förtydligar Revisionsprocessen, med fler och mer detaljerade regler.

– Det innebär en ökad arbetsbelastning för den som tolkat Revisionsprocessen ”snävt”. Vi måste höja vår lägstanivå.

Gunilla Werner Carlsson berättade att det också pågår ett arbete med att anpassa ISA:arna till den offentliga sektorn.

Håkan Thörnholm och Åke Danielsson pratade också om hur RS uppfattas av de olika intressenterna, t.ex. branschen genom FAR och SRS:

– RS är ett argument för ständiga förbättringar/anpassningar.

IREV och FAR FÖRLAG är andra intressenter. Förlaget har skyndsamt tagit fram en bok med RS samt kompletterande text.

– Vi har tryckt en stor upplaga av boken, sa FAR FÖRLAGs VD Margareta Damberg. Och vi ser till att alla som arbetar med revision blir uppmärksammade.

Öistein Nordengen, IREVs VD, berättade att man tittat på hur RS påverkar IREVs utbildningar nästa år.

– Vi kommer att ha diskussionsforum på ett par platser under våren och fortsätta med seminarier under hösten.

Övriga intressenter som berördes var klienter, Revisorsnämnden, politiker/lagstiftare, massmedia samt allmänhet.

Genom en gemensam satsning från hela branschen ska RS lanseras.

– Äntligen, skulle man kunna säga, enligt Håkan Thörnholm.

Projektet har som arbetsnamn ”Revisionsåret” och ska inte bara innehålla RS utan också en SME-satsning, nya kvalitetskontrollsystemet och övergången till IAS för börsbolag. I lanseringen ska nyttan med revision och samhälle framhållas. Dessutom ska budskapet vara att revisor är ett attraktivt framtidsyrke som kräver de skarpaste hjärnorna.

Av

Bengt Holmquist och Åsa Johansson