Vad är ”pengar”? frågar Stefan Engström i en artikel som bjuder på intressant helgläsning. Han berättar om ”den svenska kronans svaga ställning en julinatt i norra Polen” och bjuder på en historisk exposé över penninghushållningens tillkomst och utveckling. Visste du exempelvis att Kung Kroisus, vars svenska form Krösus lever kvar än idag som beteckning på en mycket rik person, regerade i Lydien år 560–547.

I och med att noterade företag med början 2005 ska upprätta koncernredovisning i enlighet med IAS/IFRS har förutsättningarna dramatiskt ändrats inom redovisningsområdet. Årsredovisningslagen ändras och både Redovisningsrådet och Bokföringsnämnden har givit ut nya rekommendationer. Normgivningskartan är komplex men vilka regler som gäller och varför benas ut av Catharina Pramhäll, Bokföringsnämnden samt Sören Wikerfelt på If Skadeförsäkring.

”Professionell skepticism” var det begrepp som nämndes gång på gång då FARs Revisionskommitté samlats till ett samtal kring den reviderade versionen av ISA 240 (International Standards of Auditing). Den standard som har sitt ursprung i den internationella standarden om revisorns ansvar att beakta oegentligheter vid revision av årsredovisningen.