Den danska regeringen har presenterat ett nytt lagförslag som bland annat innebär slopad revisionsplikt i de minsta bolagen.

Enligt förslaget ska företag som inte överskrider fler än två av följande tre gränsvärden undantas från revisionsplikt: en balansomslutning på tre miljoner kronor, en nettoomsättning på sex miljoner kronor, i genomsnitt 25 heltidsanställda.

I lagförslaget finns en klausul som säger att det föreslagna avskaffandet av revisionsplikten ska tas upp för utvärdering i folketinget 2009–2010. Tanken är att man då ska diskutera om det är försvarbart att gå vidare och stegvis avskaffa revisionsplikten för de resterande företagen i regnskabsklasse B, det vill säga bolag som två räkenskapsår i följd inte överstiger fler än två av följande tre gränsvärden: en balansomslutning på 29 miljoner, en nettoomsättning på 58 miljoner kronor, i genomsnitt 50 heltidsanställda.

I linje med EU

Gränsvärdena för regnskabsklasse B är i linje med kriterierna för undantag från revisionsplikt enligt EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv.

Den danska regeringen har som målsättning att minska företagens administrativa bördor med 25 procent fram till 2010 och förslaget om slopad revisionsplikt är en del i det arbetet.

I början av året presenterade Ehrvervs- og Selskabsstyrelsen (Handels- och bolagsverket) en rapport om revisionsplikten i mindre bolag. I den konstateras bland annat att Danmarks runt 130 000 små företag (anparts- och aktieselskaber i Regnskabsklasse B) årligen betalar runt 1,7 miljarder kronor för revision.

En summa som antas öka med 300–500 miljoner i och med de nya revisionsstandarderna.