Uttalandet föreslås träda i kraft den 1 januari 2006, men får tillämpas för räkenskapsår som påbörjas före den 31 december 2005. Uttalandet ska inte tillämpas av de företag som tillämpar RR 32 Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av det allmänna rådet kan innebära byte av redovisningsprincip. De principer som anges i RR 5 Byte av redovisningsprincip ska i sådana fall tillämpas.

Under senare år har det blivit vanligt att ett löfte om direktpension till en ledande befattningshavare säkerställs genom en företagsägd kapitalförsäkring. Företaget äger vanligtvis kapitalförsäkringen och utfallet av försäkringen har utlovats i pension till den anställde. Utkastet till uttalandet från BFN behandlar hur företaget ska redovisa den företagsägda kapitalförsäkringen, pensionsåtagandet och den tillkommande löneskatten.

Enligt utkastet till uttalande ska kapitalförsäkringen redovisas som en finansiell tillgång och pensionsåttagandet som en avsättning. Om särskild löneskatt uppstår i samband med att pensionen betalas ut ska företaget även göra en avsättning för framtida särskild löneskatt. I de fall kapitalförsäkringen är pantsatt till förmån för den pensionsberättigade ska den tas upp som en ställd säkerhet.

För information om fastställande av utkastet se BFN:s hemsida <www.bfn.se>.