Det är ingen enkel match att lämna yrket som auktoriserad eller godkänd revisor och sedan komma tillbaka. – En godkänd eller auktoriserad revisor kan begära att godkännandet eller auktorisationen ska upphöra. Revisorn kan (enligt 2 § RN:s föreskrifter RNFS 2001:3) vara borta i högst fem år och få sitt godkännande eller sin auktorisation tillbaka utan att genomgå revisorsexamen (för godkännande) respektive revisorsexamen och högre revisorsexamen (för auktorisation), förklarar Nils-Göran Nyberg hos Revisorsnämnden.

Den tidigare godkände eller auktoriserade revisorn måste dock i sin ansökan styrka att han eller hon arbetat med revision i minst 1 500 timmar de senaste fem åren. Detta gäller revisorer som auktoriserats eller godkänts innan man var tvungen att ta revisorsexamen respektive högre revisorsexamen. Har man examen kan man åter bli godkänd eller auktoriserad revisor utan att göra om examen även efter längre tids bortavaro. Man måste dock alltid styrka att man arbetat med revision i minst 1 500 timmar de senaste fem åren.

Är det många som hoppar av?

– Vi ser att det finns en mindre grupp som tar examen och sedan direkt blir exempelvis ekonomichefer. Ett större antal arbetar ett antal år som revisorer och lämnar sedan branschen. Men ganska många av dem som lämnat yrket kommer tillbaka, förklarar Nils-Göran Nyberg.

Godkännande och auktorisation av revisorer samt registrering ... meddelas av Revisorsnämnden för fem år i taget. För att inneha godkännande eller auktorisation måste man vara yrkesverksam som revisor. I och med 1995 års revisorslagstiftning infördes regler om att den som för första gången ansöker om godkännande/auktorisation som revisor skall ha avlagt revisors- respektive högre revisorsexamen. Från och med år 2003 krävs att samtliga sökande genomgått examen.

Antal auktoriserade och godkända revisorer 1 januari 2004:

4 245

Antalet under året auktoriserade och godkända:

214

Antalet utträden under året:

239

Antalet auktoriserade och godkända revisorer vid årets slut:

4 220

Källa: Revisorsnämnden

Elisabeth Precht