Balans nr 5 2006

Revisionsplikten avskaffas för små danska företag

Men många väntas även i fortsättningen anlita revisorn

Aktiebolag och andelsbolag i Danmark ska oavsett storlek publicera en årsredovisning. Såväl den offentliga sektorns fordringsägare som vanliga fordringsägare har fått årsredovisningens trovärdighet bekräftad genom revisionsberättelsen, och revisorn har också betraktats som ett skydd mot ekonomisk brottslighet. Nu ändras detta skriver Anders Bisgaard auktoriserad revisor i Danmark. De minsta bolagen kan spara in kostnaderna för revisionsberättelsen. 90 % av bolagen väntas dock, enligt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, även i fortsättningen anlita revisorn för biträde med att bokföra, utarbeta årsredovisningen och deklarera. Antalet kunder till revisorerna ändras inte väsentligt, men nu ställs det krav på revisorn att sälja in bestyrkandetjänsten.

Den danska venstre- och Konservative-regeringen vill minska näringslivets administrativa kostnader med 25 %. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har givit ut en rapport som visar att det finns stora möjligheter till besparingar genom att avskaffa kravet på revision. Rapportens mätningar är baserade på den så kallade AMVAB-modellen, som är en metod att mäta administrativa bördor.

I rapporten beräknades kostnaderna för revision. Fördelarna räknades också upp men de åsattes inga värden. Rapporten har blivit starkt kritiserad – den diskussionen ska inte upprepas här, men det kan konstateras att den som vill övertyga revisorer med hjälp av siffror får räkna med att få siffrorna granskade!

Balans-
omslutning,
mil). DKK

Netto-
omsättning,
milj. DDK

Antal
anställda

Etapp 1 – Genomförd lindring av revisionsplikten

  1,5

 3

12

Etapp 2 – Föreslagen lindring av revisionsplikten (folketingsåret 2009/10)

29

58

50

Figur 1. Ett danskt aktiebolag eller andelsbolag är inte underkastat krav på lagstadgad revision om det under två på varandra följande räkenskapsår inte överskrider två av de tre storleksgränserna ovan.

Revisionsplikten avskaffas i de minsta bolagen

Att revisionsplikten lindras innebär att den helt bortfaller för de minsta bolagen, som framgår av figur 1. Man talar om en kontrollerad reduktion, där etapp 1 genomförs genast. Innan etapp 2 genomförs ska följderna av revisionspliktens slopande utvärderas. Det är i första hand effekten på den ekonomiska brottsligheten som ska undersökas.

Revisionsplikten ersätts inte av något krav på översiktlig granskning eller annan kontroll av årsredovisningen. Om en revisor faktiskt har avgivit en rapport om en årsredovisning, ska denna dock finnas med i den publicerade årsredovisningen. Dansk lag kräver att en revisor avger en rapport om han eller hon har biträtt med upprättandet av en årsredovisning. Rapporten kan, utöver revision, avse översiktliggranskning (ISRE 2400) eller sammanställning av ekonomisk information/redovisningsuppdrag (ISRS 4410). Monopolet för statsautoriserede och registrerede revisorer att avge sådana rapporter bibehålls.

Gången i ett bolag som vill välja bort revision framgår av figur 2.

 1. Bolagsstämmobeslut (eller, om bolaget är nybildat, en punkt i stiftelseurkunden)

 2. Beslutet anmäls till Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

 3. I en reviderad årsredovisning upplyses att bolagsstämman för framtiden har valt bort revision

 4. I följande, oreviderade årsredovisningar bekräftar företagsledningen varje år att förutsättningarna för att avstå från revision föreligger.

Figur 2. Gången vid bortval av revision.

Konsekvensändringar i bolagslagarna

Strävan efter administrativa lättnader har också lett till att en rad redovisningskrav i samband med fusion, delning, likvidation m.m. har avskaffats. Därmed bortfaller också kravet på yttrande av bolagets revisor om dessa redovisningar.

Dessutom avskaffas kravet på revisorsyttrande om t.ex. nedsättning av aktiekapitalet.

Som en följd av att årsredovisningen för de minsta bolagen inte längre behöver revideras, bortfaller motsvarande krav på revision av en rad andra redovisningar från dessa bolag. Det rör sig om öppningsbalanser för nybildade bolag och s.k. mellanbalanser vid extraordinarie utdelning, fusion, delning m.m.

Alla bolag ska dock fortfarande inhämta värderingsuttalanden vid stiftande, fusion och delning samt vissa andra yttranden vid ändring av aktiekapitalet eller andelskapitalet, oavsett om bolaget är underkastat lagstadgad revision eller ej. Detta innebär en rad utmaningar för värderingsmän och revisorer i de minsta bolagen, eftersom de inte längre kan stödja sig på reviderade bokslut -och för bolagen kan den möjliga besparingen bli en illusion!

Ekonomisk brottslighet

Revisorns närvaro i bolagen har en preventiv effekt mot ekonomisk brottslighet, och därför har det förekommit en viss naturlig oro för att reducera revisionsplikten. Den lindrade revisionsplikten innehåller därför två skärpningar.

För det första kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ålägga ett bolag revision i 1–3 år om bolaget eller ägaren av ett enmansbolag bryter mot bolags-, skatte- eller redovisningslagstiftningen.

För det andra utvidgas handlingsplikten för en revisor som har grundad misstanke om grövre ekonomisk brottslighet från företagsledningens sida. I Danmark ska en revisor inom fjorton dagar underrätta den övriga företagsledningen om sin misstanke och överväga att rapportera sin misstanke till myndigheterna. Denna handlingsplikt gäller i fortsättningen inte bara i revisionsuppdrag utan vid alla slags uppdrag.

Vad kommer företagen att välja?

Rapporten från Erhvervs- og Selskabsstyrelsen visar att 40 % av bolagen kommer att fortsätta att låta sig revideras, medan många kommer att efterfråga en annan form av kontroll – förmodligen översiktlig granskning.

Det kan också komma att tas hänsyn till bolagets intressenter. I ett bolags självdeklaration ska det i fortsättningen anges om revisorn har avgivit någon rapport över årsredovisningen respektive deklarationen – och i så fall vilket slags rapport som avgivits. Dessa upplysningar kommer att beaktas när myndigheterna väljer ut föremålen för sin kontroll.

Penninginstituten har också givit tillkänna att en revisorsrapport påverkar möjligheten att få kredit, och även räntan och andra lånevillkor. Bolagen bör därför vara uppmärksamma på den vikt deras årsredovisning har i kommunikationen med omvärlden – och överväga om trovärdigheten i den kommunikationen bör ökas genom en revisorsrapport.

Effekten på revisorsbranschen

Den omedelbara effekten av lindringen av revisionsplikten anses inte vara särskilt stor med de ändringar som nu har vidtagits. Effekten väntas bli betydligt större när och om etapp 2 genomförs – allt beroende på om bolagen kommer att behålla eller välja bort revisorsrapportering om deras årsredovisning.

Särskilt det eventuella genomförandet av etapp 2 kan medföra en viss omstrukturering och polarisering av branschen, så att revisionen samlas hos de större revisionsbyråerna medan de mindre byråerna inriktar sig på biträde i redovisningsfrågor. Och här kan man befara konkurrens från icke-revisorer.

AMVAB betyder Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedenes Administrative Byrder. Det är en metod som används av den danska regeringen för att mäta vad olika lagregleringar innebär för företagens omställningskostnader och löpande kostnader i form av utgifter och tidsspillan. Mer information: www.amvab.dk

Andelsbolag, danska anpartsselskab, är en företagsform som inte medför personligt betalningsansvar för ägarna men är mindre detaljreglerad än aktiebolag, aktieselskab.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen är en myndighet inom Økonomi- og Erhvervsministeriet i vars ansvar ingår bl.a. redovisning och revision.

ISRE 2400 motsvarar SÖG 2400 i Sverige.

Anders Bisgaard, Statsautoriseret revisor i HLB Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisions aktieselskab och vice ordförande i den revisionstekniska kommittén i Föreningen af statsautoriserede revisorer, FSR.

Artikeln är översatt av Björn Markland Nordiska revisorsförbundet

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...