Men många väntas även i fortsättningen anlita revisorn

Aktiebolag och andelsbolag i Danmark ska oavsett storlek publicera en årsredovisning. Såväl den offentliga sektorns fordringsägare som vanliga fordringsägare har fått årsredovisningens trovärdighet bekräftad genom revisionsberättelsen, och revisorn har också betraktats som ett skydd mot ekonomisk brottslighet. Nu ändras detta skriver Anders Bisgaard auktoriserad revisor i Danmark. De minsta bolagen kan spara in kostnaderna för revisionsberättelsen. 90 % av bolagen väntas dock, enligt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, även i fortsättningen anlita revisorn för biträde med att bokföra, utarbeta årsredovisningen och deklarera. Antalet kunder till revisorerna ändras inte väsentligt, men nu ställs det krav på revisorn att sälja in bestyrkandetjänsten.

Den danska venstre- och Konservative-regeringen vill minska näringslivets administrativa kostnader med 25 %. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har givit ut en rapport som visar att det finns stora möjligheter till besparingar genom att avskaffa kravet på revision. Rapportens mätningar är baserade på den så kallade AMVAB-modellen, som är en metod att mäta administrativa bördor.

I rapporten beräknades kostnaderna för revision. Fördelarna räknades också upp men de åsattes inga värden. Rapporten har blivit starkt kritiserad – den diskussionen ska inte upprepas här, men det kan konstateras att den som vill övertyga revisorer med hjälp av siffror får räkna med att få siffrorna granskade!

Balans-
omslutning,
mil). DKK

Netto-
omsättning,
milj. DDK

Antal
anställda

Etapp 1 – Genomförd lindring av revisionsplikten

  1,5

 3

12

Etapp 2 – Föreslagen lindring av revisionsplikten (folketingsåret 2009/10)

29

58

50

Figur 1. Ett danskt aktiebolag eller andelsbolag är inte underkastat krav på lagstadgad revision om det under två på varandra följande räkenskapsår inte överskrider två av de tre storleksgränserna ovan.

Revisionsplikten avskaffas i de minsta bolagen

Att revisionsplikten lindras innebär att den helt bortfaller för de minsta bolagen, som framgår av figur 1. Man talar om en kontrollerad reduktion, där etapp 1 genomförs genast. Innan etapp 2 genomförs ska följderna av revisionspliktens slopande utvärderas. Det är i första hand effekten på den ekonomiska brottsligheten som ska undersökas.

Revisionsplikten ersätts inte av något krav på översiktlig granskning eller annan kontroll av årsredovisningen. Om en revisor faktiskt har avgivit en rapport om en årsredovisning, ska denna dock finnas med i den publicerade årsredovisningen. Dansk lag kräver att en revisor avger en rapport om han eller hon har biträtt med upprättandet av en årsredovisning. Rapporten kan, utöver revision, avse översiktliggranskning (ISRE 2400) eller sammanställning av ekonomisk information/redovisningsuppdrag (ISRS 4410). Monopolet för statsautoriserede och registrerede revisorer att avge sådana rapporter bibehålls.

Gången i ett bolag som vill välja bort revision framgår av figur 2.

  1. Bolagsstämmobeslut (eller, om bolaget är nybildat, en punkt i stiftelseurkunden)

  2. Beslutet anmäls till Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

  3. I en reviderad årsredovisning upplyses att bolagsstämman för framtiden har valt bort revision

  4. I följande, oreviderade årsredovisningar bekräftar företagsledningen varje år att förutsättningarna för att avstå från revision föreligger.

Figur 2. Gången vid bortval av revision.

Konsekvensändringar i bolagslagarna

Strävan efter administrativa lättnader har också lett till att en rad redovisningskrav i samband med fusion, delning, likvidation m.m. har avskaffats. Därmed bortfaller också kravet på yttrande av bolagets revisor om dessa redovisningar.

Dessutom avskaffas kravet på revisorsyttrande om t.ex. nedsättning av aktiekapitalet.

Som en följd av att årsredovisningen för de minsta bolagen inte längre behöver revideras, bortfaller motsvarande krav på revision av en rad andra redovisningar från dessa bolag. Det rör sig om öppningsbalanser för nybildade bolag och s.k. mellanbalanser vid extraordinarie utdelning, fusion, delning m.m.

Alla bolag ska dock fortfarande inhämta värderingsuttalanden vid stiftande, fusion och delning samt vissa andra yttranden vid ändring av aktiekapitalet eller andelskapitalet, oavsett om bolaget är underkastat lagstadgad revision eller ej. Detta innebär en rad utmaningar för värderingsmän och revisorer i de minsta bolagen, eftersom de inte längre kan stödja sig på reviderade bokslut -och för bolagen kan den möjliga besparingen bli en illusion!

Ekonomisk brottslighet

Revisorns närvaro i bolagen har en preventiv effekt mot ekonomisk brottslighet, och därför har det förekommit en viss naturlig oro för att reducera revisionsplikten. Den lindrade revisionsplikten innehåller därför två skärpningar.

För det första kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ålägga ett bolag revision i 1–3 år om bolaget eller ägaren av ett enmansbolag bryter mot bolags-, skatte- eller redovisningslagstiftningen.

För det andra utvidgas handlingsplikten för en revisor som har grundad misstanke om grövre ekonomisk brottslighet från företagsledningens sida. I Danmark ska en revisor inom fjorton dagar underrätta den övriga företagsledningen om sin misstanke och överväga att rapportera sin misstanke till myndigheterna. Denna handlingsplikt gäller i fortsättningen inte bara i revisionsuppdrag utan vid alla slags uppdrag.

Vad kommer företagen att välja?

Rapporten från Erhvervs- og Selskabsstyrelsen visar att 40 % av bolagen kommer att fortsätta att låta sig revideras, medan många kommer att efterfråga en annan form av kontroll – förmodligen översiktlig granskning.

Det kan också komma att tas hänsyn till bolagets intressenter. I ett bolags självdeklaration ska det i fortsättningen anges om revisorn har avgivit någon rapport över årsredovisningen respektive deklarationen – och i så fall vilket slags rapport som avgivits. Dessa upplysningar kommer att beaktas när myndigheterna väljer ut föremålen för sin kontroll.

Penninginstituten har också givit tillkänna att en revisorsrapport påverkar möjligheten att få kredit, och även räntan och andra lånevillkor. Bolagen bör därför vara uppmärksamma på den vikt deras årsredovisning har i kommunikationen med omvärlden – och överväga om trovärdigheten i den kommunikationen bör ökas genom en revisorsrapport.

Effekten på revisorsbranschen

Den omedelbara effekten av lindringen av revisionsplikten anses inte vara särskilt stor med de ändringar som nu har vidtagits. Effekten väntas bli betydligt större när och om etapp 2 genomförs – allt beroende på om bolagen kommer att behålla eller välja bort revisorsrapportering om deras årsredovisning.

Särskilt det eventuella genomförandet av etapp 2 kan medföra en viss omstrukturering och polarisering av branschen, så att revisionen samlas hos de större revisionsbyråerna medan de mindre byråerna inriktar sig på biträde i redovisningsfrågor. Och här kan man befara konkurrens från icke-revisorer.

AMVAB betyder Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedenes Administrative Byrder. Det är en metod som används av den danska regeringen för att mäta vad olika lagregleringar innebär för företagens omställningskostnader och löpande kostnader i form av utgifter och tidsspillan. Mer information: www.amvab.dk

Andelsbolag, danska anpartsselskab, är en företagsform som inte medför personligt betalningsansvar för ägarna men är mindre detaljreglerad än aktiebolag, aktieselskab.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen är en myndighet inom Økonomi- og Erhvervsministeriet i vars ansvar ingår bl.a. redovisning och revision.

ISRE 2400 motsvarar SÖG 2400 i Sverige.

Anders Bisgaard, Statsautoriseret revisor i HLB Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisions aktieselskab och vice ordförande i den revisionstekniska kommittén i Föreningen af statsautoriserede revisorer, FSR.

Artikeln är översatt av Björn Markland Nordiska revisorsförbundet