Sommarnumret av Balans 2006 innehåller flera artiklar som ger handfasta råd hur regelverk ska användas. En av dessa är skriven av Lars-Gunnar Larsson och Göran Raspe. Ämnet är utformningen av revisionsberättelser i företag med kontantförsäljning. En slutsats de drar är att åskådliggörande stycken som finns i RS är inte avsedda att användas bokstavligt.

Matnyttiga är också de tre artiklar om tillämpningen av IFRS (International Financial Reporting Standards) som skrivits av medarbetare hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers. De beskriver övergången och nyheter vad gäller exempelvis redovisning och värdering. Författarna har gått igenom det första årets redovisningar som gjorts i enlighet med IFRS. De konstaterar att företagen kommit en god bit på vägen, vad gäller att uppfylla IFRS-kraven, men att en hel del återstår att göra.

Bengt Skough godkänd revisor från Kristianstad, tar hand om Småföretagarfrågor i den nya sammanslagna revisorsorganisationen. Han är intervjuad och berättar om sina framtidsplaner. Lars Träff och Per-Olof Andersson (ordförande i FAR respektive SRS) återger vad de tänkte då samgåendet var ett faktum. Samtidigt berättar sex anställda vid FAR- och SRS-byråer vad de förväntar sig av den nya organisationen.

Författaren och journalisten Cecilia Hagen är gästkrönikör i sommarens Balans. Hon menar att de två kvinnor som hjälper henne med redovisning och revision borgar för att det Hagenska livet inte är ”ett ångestfyllt trasselkaos”. Med detta hjärtevärmande beröm till branschens anställda önskar Balans redaktion alla läsare en riktigt trevlig sommar!