Tack vare EU-förordningen om gränsöverskridande betalningar behöver konsumenter i euroområdet inte betala mer för att ta ut euro från uttagsautomater eller göra kortbetalningar i euro över gränserna än vad de skulle betala för samma tjänster i det egna landet. Målet är att förverkliga detta inom alla betalningsområden och inom hela EU genom att senast 2010 skapa ett gemensamt betalningsområde, Single Euro Payment Area (SEPA). Ett väl fungerande betalningssystem är av avgörande betydelse för en effektivt fungerande inre marknad. Det skulle göra det möjligt för medborgare och företag i hela EU att göra elektroniska betalningar över gränserna med kreditkort, betalkort, elektronisk banköverföring, direktdebitering eller varje annan betalningsform precis lika enkelt, billigt och säkert som med en betalning inom landet. Enligt EU-kommissionen beräknas SEPA leda till besparingar på mellan 50 och 100 miljarder euro per år.

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till direktiv om betalningstjänster som planeras träda i kraft 2009. Syftet med direktivet är dels att se till att det gemensamma betalningsområdet fungerar väl genom att avskaffa rättsliga hinder i form av nationell lagstiftning, dels att effektivisera betalningsförmedlingen inom EU. Förslaget omfattar regler för bl.a. överföringstider för en betalning, hur avgifter får tas ut och vem som ansvarar för att en betalning kommer fram. Den nya lagstiftningen ska också öka konkurrensen på marknaden genom att ge andra institut än banker, så kallade betalinstitut, möjlighet att verka i hela EU.

I en utredning om banktjänster, som genomfördes av EU-kommissionen tidigare i år, avslöjas en rad konkurrensproblem på marknaderna för betalkort, betalningssystem och produkter till privatkunder och mindre företag. Den europeiska betalkortsbranschen är omfattande och inbegriper konsumentbetalningar för sammanlagt 1350 miljarder euro per år. Dessa betalningar genererar uppskattningsvis 25 miljarder euro per år i bankavgifter för EU-företagen. EU-kommissionens utredning pekar på flera problem: Starkt koncentrerade marknader i många medlemsstater, stora skillnader i handelns kortavgifter över hela EU, stora skillnader i förmedlingsavgifter mellan banker över hela EU, hög och konstant lönsamhet som antyder att bankerna i vissa medlemsstater har en betydande marknadsmakt, regler och praxis som försvagar konkurrensen på detaljhandelsnivå samt skillnader i tekniska standarder i EU.

Resultatet belyser vikten av att inrätta ett gemensamt europeiskt betalningsområde. Fram till 2010 kommer den tekniska och kommersiella infrastrukturen byggas upp. Arbetet kommer först att omfatta euroområdet och därefter alla valutor i EU, samt Norge och Island.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.failenius@se.pwc.com.