Det satsas väldigt mycket på att förenkla för de små och medelstora företagen inom EU för tillfället. I Sverige pågår det ett antal utredningar som alla i något avseende styrs av förenklingsprocesserna som drivs av EU-kommissionen. Det sätts stor framtidstro till SME-företagen när många av de europeiska storföretagen förlägger allt mer av sina produktioner i länder med låga tillverkningskostnader. För att underlätta konkurrensvillkoren för de europeiska SME-företagen ska regelverken både harmoniseras och förenklas vilket inte alltid går hand i hand.

EU har som mål att minska kostnaderna för de administrativa bördorna för unionens företag med 25 procent fram till 2012. Sverige har samma mål men har (av politiska skäl?) satt tidsgränsen till 2010. Det är inom denna process som bland annat gränsvärdena för revisionsplikten ses över för de små och medelstora företagen.

I det politiska perspektivet framhålls den lagstadgade revisionen som en av de administrativa bördorna, men är den det egentligen? Är inte revisionen i mångt och mycket en konsekvens av just administrativa bördor? För att näringsliv och samhälle ska fungera på ett tillfredsställande sätt förutsätts dess parter följa ”spelreglerna”. Dessa består bland annat av mer eller mindre komplicerade civil- och skatterättsliga regelverk samt myndighetspålagor som ofta är förenade med tidsödande byråkrati.

Jag tror inte att det är många företagare som säger mot mig när jag påstår att det är här som de verkliga administrativa bördorna uppenbarar sig.

Mycket talar tyvärr för att effekterna av de pågående förenklingsprocesserna får genomslagskraft först på Ute längre sikt. Det råder till exempel viss turbulens inom redovisningsområdet till följd av att förenklingsprocesserna inte är synkroniserade. Detta kommer att leda till att när man väl tagit till sig de nya reglerna för till exempel K1, kommer dessa att behöva ändras till följd av någon annan förenklingsprocess till exempel samRoB.

En sak är säker, företagarna kommer att behöva specialisthjälp för att ta till sig förenklingarna. De förestående förändringarna i revisionsplikten öppnar stora möjligheter att tillgodose en större del kundernas önskemål än tidigare. Visst, branschen blir allt mer konkurrensutsatt, men genom att exempelvis utveckla ledarskapsrollen i befintliga kundrelationerna och öka förståelsen för kundernas direkta och indirekta behov kan tjänsteutbudet ”skräddarsys” efter kundens behov.

Processen med att ställa om från en traditionell, till en mer proaktiv och kundfokuserad yrkesroll kommer att kräva en större kontinuitet i kundkontakterna än tidigare vilket kan vara tidskrävande. Förmågan att avsätta tid till detta kommer att bli en av de viktigaste framgångsfaktorerna inom branschen.

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se