Bolagsverket är förberett för övergången till frivillig revision för upp till 270000 bolag.

Beslutet om frivillig revision blev en opt out-lösning, det vill säga att bolagen aktivt måste välja att inte ha revision. Hur påverkas Bolagsverket?

Det hade troligtvis blivit en större arbetsbörda med den andra varianten [opt in) där alla revisorer hade blivit av med sina uppdrag över en natt. Den här lösningen är bra, dels för att en stor del av bolagen sannolikt kommer att behålla revisorn, dels för att det är bättre att bolagen gör ett medvetet val, säger Bolagsverkets chefsjurist Per Nordström.

Kommer ni att bevaka vilka bolag som omfattas?

Vi kommer inte att ha aktiv bevakning i någon större omfattning. Men man kan anta att det kommer påtryckningar från kreditupplysningsinstitut, banker eller affärspartners om dessa upptäcker ett bolag utan revisor, trots att bolaget överstiger gränsvärdena.

Vilka sanktionsmöjligheter finns?

Om vi inte inom den normala sjumånadersfristen får in årsredovisning samt revisionsberättelse, från ett bolag som överstiger gränsvärdena, blir det i första hand en förseningsavgift. I ett andra steg har vi möjlighet att utfärda ett likvidationsföreläggande. I vissa fall kan vi använda oss av vite.

Rakel Lennartsson

Gränsvärden:

Lagstadgad revision krävs för aktiebolag som överstiger minst två av följande tre gränsvärden: 3 miljoner kronor i omsättning, 1,5 miljon kronor i balansomslutning och 3 anställda.