INKOMSTDEKLARATION 3 – FÖR DEKLARATION 2019

Ideella föreningar, stiftelser m.fl.

Balansräkning

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Fältkod

Rad Ink 3

Benämning

Konton i BAS 2018

8720

5.1

Immateriella anläggningstillgångar

10xx

8721

5.2

Byggnader och markanläggningar

11xx (exkl. 1130)

8722

5.3

Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av

1130, 1291

8723

5.4

Maskiner och inventarier

121x–128x

8724

5.5

Finansiella anläggningstillgångar

13xx

8725

5.6

Övriga anläggningstillgångar

129x (exkl. 1291)

Omsättningstillgångar

Fältkod

Rad Ink 3

Benämning

Konton i BAS 2018

8726

5.7

Varulager

14xx

8727

5.8

Kundfordringar

15xx

8728

5.9

Övriga fordringar

16xx, 18xx

8729

5.10

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

17xx

8730

5.11

Kassa och bank

19xx

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Fältkod

Rad Ink 3

Benämning

Konton i BAS 2018

8735

5.12

Eget kapital

206x–207x

Obeskattade reserver

Fältkod

Rad Ink 3

Benämning

Konton i BAS 2018

8736

5.13

Periodiseringsfonder

211x–213x

8737

5.14

Övriga obeskattade reserver

215x–219x

Avsättningar

Fältkod

Rad Ink 3

Benämning

Konton i BAS 2018

8738

5.15

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

221x, 223x

8739

5.16

Övriga avsättningar

222x, 224x–229x

Skulder

Fältkod

Rad Ink 3

Benämning

Konton i BAS 2018

8740

5.17

Låneskulder

23xx, 241x–243x, 245x, 248x–249x

8741

5.18

Skatteskulder

25xx

8742

5.19

Leverantörsskulder

244x, 246x–247x

8743

5.20

Övriga skulder

26xx–28xx

8744

5.21

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

29xx

Resultaträkning

Fältkod

Rad Ink 3

Benämning

Konton i BAS 2018

8650

6.1

Medlemsavgifter

1

8651

6.2

Serviceavgifter

1

8652

6.3

Gåvor och bidrag

1

8653

6.4

Nettoomsättning

30xx–38xx

8654

6.5

Övriga intäkter

39xx

8750

6.6

Varor och legoarbeten

40xx–49xx

8751

6.7

Övriga externa kostnader

50xx–69xx

8752

6.8

Personalkostnader

70xx–76xx

8753

6.9

Av- och nedskrivningar

77xx–78xx

8754

6.10

Övriga rörelsekostnader

79xx

8655

6.11

Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (+)

801x–803x, 811x–813x

8755

6.11

Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (–)

802x–803x, 812x–813x

8656

6.12

Resultat vid avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar (+)

821x–826x, 829x

8756

6.12

Resultat vid avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar (−)

822x–824x, 829x

8657

6.13

Övriga finansiella intäkter t.ex. ränteintäkter och utdelningar

83xx (exkl. 837x–838x)

8757

6.14

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

807x–808x, 817x–818x, 827x–828x, 837x–838x

8758

6.15

Räntekostnader och liknande resultatposter

84xx

8658

6.16

Extraordinära intäkter

Kontot borttaget

8759

6.17

Extraordinära kostnader

Kontot borttaget

8659

6.18

Återföring av periodiseringsfond

8810, 8819

8760

6.19

Avsättning till periodiseringsfond

8810, 8811

8660

6.20

Övriga bokslutsdispositioner t.ex. mottagna koncernbidrag (+)

882x, 885x, 8860, 8865–8869, 8880, 8882, 8886, 889x

8761

6.20

Övriga bokslutsdispositioner t.ex. mottagna koncernbidrag (–)

883x, 885x, 8860, 8861–8864, 8880, 8881, 8892, 8885, 889x

8762

6.21

Skatter

89xx (exkl. 899x)

8665

6.22

Resultat enligt redovisning

899x

BAS-kontoplanen innehåller inga standardiserade konton för medlemsavgifter, erhållna gåvor eller erhållna bidrag relaterade till den ideella verksamheten. De konton som ska kopplas till fältkod 8650, 8651 och 8652 måste företaget självt lägga in i kontoplanen.

BAS-kontoplanen innehåller inga standardiserade konton för medlemsavgifter, erhållna gåvor eller erhållna bidrag relaterade till den ideella verksamheten. De konton som ska kopplas till fältkod 8650, 8651 och 8652 måste företaget självt lägga in i kontoplanen.

BAS-kontoplanen innehåller inga standardiserade konton för medlemsavgifter, erhållna gåvor eller erhållna bidrag relaterade till den ideella verksamheten. De konton som ska kopplas till fältkod 8650, 8651 och 8652 måste företaget självt lägga in i kontoplanen.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...