Balansräkning

Anläggningstillgångar

Fältkod

Rad Ink 3

Benämning

Konton i BAS 2023

8720

5.1

Immateriella anläggningstillgångar

10xx

8721

5.2

Byggnader och markanläggningar

11xx (exkl. 1130)

8722

5.3

Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av

1130, 1291

8723

5.4

Maskiner och inventarier

121x–128x

8724

5.5

Finansiella anläggningstillgångar

13xx

8725

5.6

Övriga anläggningstillgångar

129x (exkl. 1291)

Omsättningstillgångar

Fältkod

Rad Ink 3

Benämning

Konton i BAS 2023

8726

5.7

Varulager

14xx

8727

5.8

Kundfordringar

15xx

8728

5.9

Övriga fordringar

16xx, 18xx

8729

5.10

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

17xx

8730

5.11

Kassa och bank

19xx

Eget kapital

Fältkod

Rad Ink 3

Benämning

Konton i BAS 2023

8735

5.12

Eget kapital

206x–207x

Obeskattade reserver

Fältkod

Rad Ink 3

Benämning

Konton i BAS 2023

8736

5.13

Periodiseringsfonder

211x–213x

8737

5.14

Övriga obeskattade reserver

215x–219x

Avsättningar

Fältkod

Rad Ink 3

Benämning

Konton i BAS 2023

8738

5.15

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

221x, 223x

8739

5.16

Övriga avsättningar

222x, 224x–229x

Skulder

Fältkod

Rad Ink 3

Benämning

Konton i BAS 2023

8740

5.17

Låneskulder

23xx, 241x–243x, 245x, 248x–249x

8741

5.18

Skatteskulder

25xx

8742

5.19

Leverantörsskulder

244x, 246x–247x

8743

5.20

Övriga skulder

26xx–28xx

8744

5.21

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

29xx

Resultaträkning

Fältkod

Rad Ink 3

Benämning

Konton i BAS 2023

8650

6.1

Medlemsavgifter

1

8651

6.2

Serviceavgifter

1

8652

6.3

Gåvor och bidrag

1

8653

6.4

Nettoomsättning

30xx–38xx

8654

6.5

Övriga intäkter

39xx

8750

6.6

Varor och legoarbeten

40xx–49xx

8751

6.7

Övriga externa kostnader

50xx–69xx

8752

6.8

Personalkostnader

70xx–76xx

8753

6.9

Av- och nedskrivningar

77xx–78xx

8754

6.10

Övriga rörelsekostnader

79xx

8655

6.11

Resultat från andelar i koncern-, intresse- och gemensamt styrda företag (+)

801x–803x, 811x–813x

8755

6.11

Resultat från andelar i koncern-, intresse- och gemensamt styrda företag (–)

801x–803x, 811x–813x

8656

6.12

Resultat vid avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar (+)

821x–826x, 829x

8756

6.12

Resultat vid avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar (−)

821x–826x, 829x

8657

6.13

Övriga finansiella intäkter t.ex. ränteintäkter och utdelningar

83xx (exkl. 837x–838x)

8757

6.14

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

807x–808x, 817x–818x, 827x–828x, 837x–838x

8758

6.15

Räntekostnader och liknande resultatposter

84xx

8659

6.16

Återföring av periodiseringsfond

8810, 8819

8760

6.17

Avsättning till periodiseringsfond

8810, 8811

8660

6.18

Övriga bokslutsdispositioner t.ex. mottagna koncernbidrag (+)

882x, 885x, 8860, 8865–8869, 8880, 8882, 8886, 889x

8761

6.18

Övriga bokslutsdispositioner t.ex. mottagna koncernbidrag (–)

883x, 885x, 8860, 8861–8864, 8880, 8881, 8892, 8885, 889x

8762

6.19

Skatter

89xx (exkl. 899x)

8665

6.20

Resultat enligt redovisning

899x

BAS-kontoplanen innehåller inga standardiserade konton för medlemsavgifter, erhållna gåvor eller erhållna bidrag relaterade till den ideella verksamheten. De konton som ska kopplas till fältkod 8650, 8651 och 8652 måste företaget självt lägga in i kontoplanen.

BAS-kontoplanen innehåller inga standardiserade konton för medlemsavgifter, erhållna gåvor eller erhållna bidrag relaterade till den ideella verksamheten. De konton som ska kopplas till fältkod 8650, 8651 och 8652 måste företaget självt lägga in i kontoplanen.

BAS-kontoplanen innehåller inga standardiserade konton för medlemsavgifter, erhållna gåvor eller erhållna bidrag relaterade till den ideella verksamheten. De konton som ska kopplas till fältkod 8650, 8651 och 8652 måste företaget självt lägga in i kontoplanen.