Balansräkning/räkenskapsschema

Anläggningstillgångar

Fältkod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2023

7200

B1

Immateriella anläggningstillgångar

10xx

7210

B2

Byggnader och markanläggningar

1100–1129, 1150–1179, 1190–1199

7211

B3

Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av

113x–114x, 118x, 1291

7212

B4

Maskiner och inventarier

1200–1290, 1292–1299

7213

B5

Övriga anläggningstillgångar

13xx

Omsättningstillgångar

Fältkod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2023

7240

B6

Varulager

14xx

7250

B7

Kundfordringar

15xx

7260

B8

Övriga fordringar

16xx–18xx

7280

B9

Kassa och bank

19xx

Eget kapital

Fältkod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2023

7300

B10

Eget kapital

201x, 205x

Obeskattade reserver

Fältkod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2023

7320

B11

Obeskattade reserver

21xx

Avsättningar

Fältkod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2023

7330

B12

Avsättningar

22xx

Skulder

Fältkod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2023

7380

B13

Låneskulder

23xx, 241x, 248x

7381

B14

Skatteskulder

Inget redovisas här

7382

B15

Leverantörsskulder

2440–2449, 2460–2479

7383

B16

Övriga skulder

2420–2439, 2450–2459, 2490–2499, 26xx–29xx

Resultaträkning/räkenskapsschema

Intäkter

Fältkod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2023

7400

R1

Försäljning och utfört arbete samt
övriga momspliktiga intäkter

30xx–37xx, 39xx

7401

R2

Momsfria intäkter

30xx–37xx, 39xx

7402

R3

Bil- och bostadsförmån m.m.

7403

R4

Ränteintäkter m.m.

38xx, 801x, 802x(+), 803x(+), 811x, 812x(+), 813x(+), 820x, 821x, 822x(+), 823x(+), 824x(+), 825x, 826x, 829x(+), 830x, 831x, 832x(+), 833x(+), 834x, 835x(+), 836x, 839x, 843x(+), 844x, 845x(+), 849x(+), 881x(+), 886x(+), 888x(+), 889x(+)

Kostnader

Fältkod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2023

7500

R5

Varor och legoarbeten

40xx–49xx

7501

R6

Övriga externa kostnader

50xx–69xx

7502

R7

Anställd personal

70xx–76xx

7503

R8

Räntekostnader m.m.

774x, 779x, 79xx, 802x(–),
803x(–), 807x, 808x, 812x(–), 813x(–), 817x, 818x, 822x(–), 823x, 824x(–), 827x, 828x,
829x(–), 832x(–), 833x(–),
835x(–), 837x, 838x, 840x, 841x, 842x, 843x(–), 845x(–), 846x, 848x, 849x(–), 881x(–), 886x(–), 888x(–), 889x(–), 89xx (exkl. 899x)

Avskrivningar

Fältkod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2023

7504

R9

Avskrivningar och nedskrivningar byggnader och markanläggningar

772x, 777x, 782x, 784x, 885x

7505

R10

Avskrivningar och nedskrivningar ­maskiner och inventarier och
immateriella tillgångar

771x, 773x, 776x, 778x, 781x, 783x, 885x

Årets resultat

Fältkod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2023

7440

R11

Bokfört resultat

899x

Kommentarer

När samma kontonummer förekommer på olika rader i schemat ovan måste kopplingen till rad i deklarationen baseras på vad som i det enskilda företaget bokförts på kontot.

(+) Ett plustecken inom parentes efter kontonumret betyder att om saldot på kontot är en intäkt så förs beloppet till den aktuella raden.

(–) Ett minustecken inom parentes efter kontonumret betyder att om saldot på kontot är en kostnad så förs beloppet till den aktuella raden.