FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

FFFS 2019:7 Produktingripande i fråga om kontrakt som avser prisskillnader (CFD-kontrakt)

1 kap. Föreskrifternas tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter gäller för företag som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2 kap. Definitioner

1 §I föreskrifterna ska termer och uttryck ha samma betydelse som i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Därutöver ska termer och uttryck ha följande betydelse:

 • CFD-kontrakt: kontrakt som avser prisskillnader och är ett annat derivat än en option, future eller swap, eller ett räntesäkringsavtal som, oavsett om det handlas på en handelsplats eller inte, syftar till att ge innehavaren en lång eller kort exponering mot variationer i ett pris, en nivå eller ett värde på en underliggande tillgång och som måste avvecklas kontant eller som kan avvecklas kontant på en av parternas begäran av ett annat skäl än fallissemang eller någon annan händelse som leder till att kontraktet upphör,

 • initial säkerhetsmarginal: en betalning för att ingå ett CFD-kontrakt, exklusive kommissioner, transaktionsavgifter och andra åtföljande kostnader,

 • marginalavslutningsskydd: avslutande av en eller flera av en kunds öppna CFD-positioner på de villkor som är mest fördelaktiga för kunden enligt 9 kap. 1 och 31 §§ lagen om värdepappersmarknaden när summan av medlen på ett CFD-handels– konto och det orealiserade nettoresultatet för samtliga öppna CFD-positioner som är kopplade till det kontot minskar till mindre än hälften av skyddet för den initiala säkerhetsmarginalen för samtliga på kontot öppna CFD-positioner,

 • negativt saldoskydd: en begränsning av en kunds totala skuld för samtliga CFD-kontrakt på ett CFD-handelskonto upp till medlen på kontot,

 • riskvarning: skriftlig information som varnar en kund för riskerna förknippade med CFD-kontrakt, och som är utformad enligt bestämmelserna i 4 kap.,

 • skydd för initial säkerhetsmarginal: den initiala säkerhetsmarginalen som fastställs enligt bilaga 1,

 • uteslutna icke-monetära förmåner: andra icke-monetära förmåner än informations- eller undersökningsverktyg som har samband med CFD-kontrakt.

3 kap. Förbud mot marknadsföring, distribution och försäljning

Förbud

1 §Ett företag får inte marknadsföra, distribuera eller sälja CFD-kontrakt till ickeprofessionella kunder.

Undantag från förbudet i vissa fall

2 §Det som anges i 1 § gäller inte om ett företag ser till att

 1. kunden betalar in ett skydd för den initiala säkerhetsmarginalen i samband med att den tecknar ett CFD-kontrakt,

 2. kunden får ett marginalavslutningsskydd,

 3. kunden får ett negativt saldoskydd,

 4. kunden inte får en direkt eller indirekt betalning, en monetär eller en utesluten icke-monetär förmån i samband med marknadsföring, distribution eller försäljning av ett CFD-kontrakt, utan endast får den realiserade vinst som faller ut till följd av kontraktet, och

 5. meddelanden som företaget direkt eller indirekt skickar till icke-professionella kunder eller information som företaget offentliggör till icke-professionella kunder för att marknadsföra, distribuera eller sälja ett CFD-kontrakt, innehåller en riskvarning som är utformad enligt 4 kap. 1–7 §§.

4 kap. Riskvarningar

Utformning av en riskvarning

1 §Ett företag ska, när det skickar ett meddelande eller offentliggör information enligt 3 kap. 2 §, se till att riskvarningen tydligt framgår av texten.

Riskvarningen

 • får inte ha mindre textstorlek än den övriga texten i meddelandet eller informationen som offentliggörs, och

 • ska vara på samma språk som den övriga texten i meddelandet eller informationen.

2 §Om ett företag under de senaste tolv månaderna (beräkningsperiod) har tillhandahållit ett öppet CFD-kontrakt som är kopplat till en icke-professionell kunds CFD-handelskonto, ska riskvarningen innehålla specifik information om den procentuella andel av företagets icke-professionella kunder som har förlorat pengar på CFD-kontrakt.

Beräkning av procentuell andel kunder som har gjort förluster

3 §Ett företag ska beräkna en procentuell andel av icke-professionella kunder som har förlorat pengar på CFD-kontrakt enligt följande:

 1. en icke-professionell kund ska anses ha förlorat pengar på sitt CFD-handelskonto om summan av alla realiserade och icke-realiserade nettovinster på CFD-kontrakt som är kopplade till handelskontot under beräkningsperioden är negativ,

 2. företaget ska inkludera alla kostnader som har ett samband med ett CFD-kontrakt som en kostnad vid beräkningen,

 3. företaget ska undanta följande poster i beräkningen:

  • ett CFD-handelskonto som inte hade en öppen position under beräkningsperioden,

  • vinster och förluster från andra produkter än CFD-kontrakt som är kopplade till CFD-handelskontot, och

  • insättningar eller uttag av medel från CFD-handelskontot.

4 §Ett företag ska göra en beräkning enligt 3 § var tredje månad och den ska omfatta de föregående 12 månaderna fram till dagen för beräkningen.

Företagsspecifika riskvarningar

5 §Ett företag som under beräkningsperioden har tillhandahållit ett öppet CFD-kontrakt kopplat till en icke-professionell kunds CFD-handelskonto, ska när den utfärdar en riskvarning säkerställa att riskvarningen utformas enligt

 1. avsnitt A i bilaga 2, om meddelandet eller den offentliggjorda informationen lämnas på ett varaktigt medium eller en webbplats,

 2. avsnitt B i bilaga 2, om meddelandet eller den offentliggjorda informationen lämnas på ett annat medium än ett varaktigt medium eller en webbplats, eller

 3. avsnitt C i bilaga 2, om standardvillkoren hos en extern marknadsföringsleverantör medger färre tecken än vad som framgår av riskvarningarna i avsnitt A respektive avsnitt B i bilaga 2.

Standardiserade riskvarningar

6 §Ett företag som under beräkningsperioden inte har tillhandahållit ett öppet CFD-kontrakt kopplat till en icke-professionell kunds CFD-handelskonto, ska när det utfärdar en riskvarning säkerställa att riskvarningen utformas enligt

 1. avsnitt D i bilaga 2 om meddelandet eller den offentliggjorda informationen lämnas på ett varaktigt medium eller en webbplats,

 2. avsnitt E i bilaga 2 om meddelandet eller den offentliggjorda informationen lämnas på ett annat medium än ett varaktigt medium eller en webbplats, eller

 3. avsnitt F i bilaga 2 om standardvillkoren hos en extern marknadsföringsleverantör medger färre tecken än vad som framgår av riskvarningarna i avsnitt D respektive E i bilaga 2.

Användning av en förkortad riskvarning

7 §Om ett företag använder en förkortad riskvarning enligt 5 § 3 eller 6 § 3 ska meddelandet eller den offentliggjorda informationen innehålla en direktlänk till en webbsida som innehåller riskvarningen i det format som anges i 5 § 1 eller 6 § 1.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:7

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2019.

Bilaga 1 Procentandelar för den initiala säkerhetsmarginalen per typ av underliggande tillgång

 1. 3,33 procent av det nominella värdet på ett CFD-kontrakt när det underliggande valutaparet är sammansatt av två av följande valutor:

  • US-dollar,

  • euro,

  • japanska yen,

  • brittiska pund,

  • kanadensiska dollar, eller

  • schweiziska franc.

 2. 5 procent av det nominella värdet på ett CFD-kontrakt när det underliggande indexet, det underliggande valutaparet eller den underliggande råvaran är:

  1. något av följande aktieindex:

   • Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100),

   • Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40),

   • Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX 30),

   • Dow Jones Industrial Average (DJIA),

   • Standard & Poors 500 (S&P 500),

   • NASDAQ Composite Index (NASDAQ),

   • NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100),

   • Nikkei Index (Nikkei 225),

   • Standard & Poors/Australian Securities Exchange 200 (ASX 200),

   • EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50),

  2. ett valutapar som omfattar minst en valuta som inte anges i punkt 1, eller

  3. guld.

 3. 10 procent av det nominella värdet på CFD-kontraktet när den underliggande råvaran eller det underliggande aktieindexet är en annan råvara eller ett annat aktieindex än det som anges under punkten 2.

 4. 50 procent av det nominella värdet på CFD-kontraktet när den underliggande tillgången är en kryptovaluta.

 5. 20 procent av det nominella värdet på CFD-kontraktet när den underliggande tillgången är

  • en aktie, eller

  • en tillgång som inte anges under någon av punkterna i denna bilaga.

Bilaga 2 Riskvarningar

A. Företagsspecifik riskvarning enligt 4 kap. 5 § 1

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.

[infoga procentandel per företag] procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.

Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

B. Förkortad företagsspecifik riskvarning enligt 4 kap. 5 § 2

[infoga procentandel per företag] procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.

Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

C. Teckenbegränsad företagsspecifik riskvarning enligt 4 kap. 5 § 3

[infoga procentandel per företag] procent av CFD-konton tillhörande ickeprofessionella kunder förlorar pengar.

D. Standardiserad riskvarning enligt 4 kap. 6 § 1

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.

Mellan 74 och 89 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel.

Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

E. Förkortad standardiserad riskvarning enligt 4 kap. 6 § 2

Mellan 74 och 89 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel.

Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

F. Teckenbegränsad standardiserad riskvarning enligt 4 kap. 6 § 3

Mellan 74–89 procent av CFD-konton som tillhör icke-professionella kunder förlorar pengar.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...