1 kap. Föreskrifternas tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter gäller för företag som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2 kap. Definitioner

1 §I föreskrifterna ska termer och uttryck ha samma betydelse som i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Därutöver ska termer och uttryck ha följande betydelse:

 • CFD-kontrakt: kontrakt som avser prisskillnader och är ett annat derivat än en option, future eller swap, eller ett räntesäkringsavtal som, oavsett om det handlas på en handelsplats eller inte, syftar till att ge innehavaren en lång eller kort exponering mot variationer i ett pris, en nivå eller ett värde på en underliggande tillgång och som måste avvecklas kontant eller som kan avvecklas kontant på en av parternas begäran av ett annat skäl än fallissemang eller någon annan händelse som leder till att kontraktet upphör,

 • initial säkerhetsmarginal: en betalning för att ingå ett CFD-kontrakt, exklusive kommissioner, transaktionsavgifter och andra åtföljande kostnader,

 • marginalavslutningsskydd: avslutande av en eller flera av en kunds öppna CFD-positioner på de villkor som är mest fördelaktiga för kunden enligt 9 kap. 1 och 31 §§ lagen om värdepappersmarknaden när summan av medlen på ett CFD-handels– konto och det orealiserade nettoresultatet för samtliga öppna CFD-positioner som är kopplade till det kontot minskar till mindre än hälften av skyddet för den initiala säkerhetsmarginalen för samtliga på kontot öppna CFD-positioner,

 • negativt saldoskydd: en begränsning av en kunds totala skuld för samtliga CFD-kontrakt på ett CFD-handelskonto upp till medlen på kontot,

 • riskvarning: skriftlig information som varnar en kund för riskerna förknippade med CFD-kontrakt, och som är utformad enligt bestämmelserna i 4 kap.,

 • skydd för initial säkerhetsmarginal: den initiala säkerhetsmarginalen som fastställs enligt bilaga 1,

 • uteslutna icke-monetära förmåner: andra icke-monetära förmåner än informations- eller undersökningsverktyg som har samband med CFD-kontrakt.

3 kap. Förbud mot marknadsföring, distribution och försäljning

Förbud

1 §Ett företag får inte marknadsföra, distribuera eller sälja CFD-kontrakt till ickeprofessionella kunder.

Undantag från förbudet i vissa fall

2 §Det som anges i 1 § gäller inte om ett företag ser till att

 1. kunden betalar in ett skydd för den initiala säkerhetsmarginalen i samband med att den tecknar ett CFD-kontrakt,

 2. kunden får ett marginalavslutningsskydd,

 3. kunden får ett negativt saldoskydd,

 4. kunden inte får en direkt eller indirekt betalning, en monetär eller en utesluten icke-monetär förmån i samband med marknadsföring, distribution eller försäljning av ett CFD-kontrakt, utan endast får den realiserade vinst som faller ut till följd av kontraktet, och

 5. meddelanden som företaget direkt eller indirekt skickar till icke-professionella kunder eller information som företaget offentliggör till icke-professionella kunder för att marknadsföra, distribuera eller sälja ett CFD-kontrakt, innehåller en riskvarning som är utformad enligt 4 kap. 1–7 §§.

4 kap. Riskvarningar

Utformning av en riskvarning

1 §Ett företag ska, när det skickar ett meddelande eller offentliggör information enligt 3 kap. 2 §, se till att riskvarningen tydligt framgår av texten.

Riskvarningen

 • får inte ha mindre textstorlek än den övriga texten i meddelandet eller informationen som offentliggörs, och

 • ska vara på samma språk som den övriga texten i meddelandet eller informationen.

2 §Om ett företag under de senaste tolv månaderna (beräkningsperiod) har tillhandahållit ett öppet CFD-kontrakt som är kopplat till en icke-professionell kunds CFD-handelskonto, ska riskvarningen innehålla specifik information om den procentuella andel av företagets icke-professionella kunder som har förlorat pengar på CFD-kontrakt.

Beräkning av procentuell andel kunder som har gjort förluster

3 §Ett företag ska beräkna en procentuell andel av icke-professionella kunder som har förlorat pengar på CFD-kontrakt enligt följande:

 1. en icke-professionell kund ska anses ha förlorat pengar på sitt CFD-handelskonto om summan av alla realiserade och icke-realiserade nettovinster på CFD-kontrakt som är kopplade till handelskontot under beräkningsperioden är negativ,

 2. företaget ska inkludera alla kostnader som har ett samband med ett CFD-kontrakt som en kostnad vid beräkningen,

 3. företaget ska undanta följande poster i beräkningen:

  • ett CFD-handelskonto som inte hade en öppen position under beräkningsperioden,

  • vinster och förluster från andra produkter än CFD-kontrakt som är kopplade till CFD-handelskontot, och

  • insättningar eller uttag av medel från CFD-handelskontot.

4 §Ett företag ska göra en beräkning enligt 3 § var tredje månad och den ska omfatta de föregående 12 månaderna fram till dagen för beräkningen.

Företagsspecifika riskvarningar

5 §Ett företag som under beräkningsperioden har tillhandahållit ett öppet CFD-kontrakt kopplat till en icke-professionell kunds CFD-handelskonto, ska när den utfärdar en riskvarning säkerställa att riskvarningen utformas enligt

 1. avsnitt A i bilaga 2, om meddelandet eller den offentliggjorda informationen lämnas på ett varaktigt medium eller en webbplats,

 2. avsnitt B i bilaga 2, om meddelandet eller den offentliggjorda informationen lämnas på ett annat medium än ett varaktigt medium eller en webbplats, eller

 3. avsnitt C i bilaga 2, om standardvillkoren hos en extern marknadsföringsleverantör medger färre tecken än vad som framgår av riskvarningarna i avsnitt A respektive avsnitt B i bilaga 2.

Standardiserade riskvarningar

6 §Ett företag som under beräkningsperioden inte har tillhandahållit ett öppet CFD-kontrakt kopplat till en icke-professionell kunds CFD-handelskonto, ska när det utfärdar en riskvarning säkerställa att riskvarningen utformas enligt

 1. avsnitt D i bilaga 2 om meddelandet eller den offentliggjorda informationen lämnas på ett varaktigt medium eller en webbplats,

 2. avsnitt E i bilaga 2 om meddelandet eller den offentliggjorda informationen lämnas på ett annat medium än ett varaktigt medium eller en webbplats, eller

 3. avsnitt F i bilaga 2 om standardvillkoren hos en extern marknadsföringsleverantör medger färre tecken än vad som framgår av riskvarningarna i avsnitt D respektive E i bilaga 2.

Användning av en förkortad riskvarning

7 §Om ett företag använder en förkortad riskvarning enligt 5 § 3 eller 6 § 3 ska meddelandet eller den offentliggjorda informationen innehålla en direktlänk till en webbsida som innehåller riskvarningen i det format som anges i 5 § 1 eller 6 § 1.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:7

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2019.

Bilaga 1 Procentandelar för den initiala säkerhetsmarginalen per typ av underliggande tillgång

 1. 3,33 procent av det nominella värdet på ett CFD-kontrakt när det underliggande valutaparet är sammansatt av två av följande valutor:

  • US-dollar,

  • euro,

  • japanska yen,

  • brittiska pund,

  • kanadensiska dollar, eller

  • schweiziska franc.

 2. 5 procent av det nominella värdet på ett CFD-kontrakt när det underliggande indexet, det underliggande valutaparet eller den underliggande råvaran är:

  1. något av följande aktieindex:

   • Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100),

   • Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40),

   • Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX 30),

   • Dow Jones Industrial Average (DJIA),

   • Standard & Poors 500 (S&P 500),

   • NASDAQ Composite Index (NASDAQ),

   • NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100),

   • Nikkei Index (Nikkei 225),

   • Standard & Poors/Australian Securities Exchange 200 (ASX 200),

   • EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50),

  2. ett valutapar som omfattar minst en valuta som inte anges i punkt 1, eller

  3. guld.

 3. 10 procent av det nominella värdet på CFD-kontraktet när den underliggande råvaran eller det underliggande aktieindexet är en annan råvara eller ett annat aktieindex än det som anges under punkten 2.

 4. 50 procent av det nominella värdet på CFD-kontraktet när den underliggande tillgången är en kryptovaluta.

 5. 20 procent av det nominella värdet på CFD-kontraktet när den underliggande tillgången är

  • en aktie, eller

  • en tillgång som inte anges under någon av punkterna i denna bilaga.

Bilaga 2 Riskvarningar

A. Företagsspecifik riskvarning enligt 4 kap. 5 § 1

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.

[infoga procentandel per företag] procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.

Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

B. Förkortad företagsspecifik riskvarning enligt 4 kap. 5 § 2

[infoga procentandel per företag] procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.

Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

C. Teckenbegränsad företagsspecifik riskvarning enligt 4 kap. 5 § 3

[infoga procentandel per företag] procent av CFD-konton tillhörande ickeprofessionella kunder förlorar pengar.

D. Standardiserad riskvarning enligt 4 kap. 6 § 1

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.

Mellan 74 och 89 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel.

Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

E. Förkortad standardiserad riskvarning enligt 4 kap. 6 § 2

Mellan 74 och 89 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel.

Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

F. Teckenbegränsad standardiserad riskvarning enligt 4 kap. 6 § 3

Mellan 74–89 procent av CFD-konton som tillhör icke-professionella kunder förlorar pengar.