Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2014-1434

(2015-05-08)

Revisorsnämnden meddelar revisionsbolaget varning.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i avgörandet.

1 Bakgrund

Revisorsnämnden (RN) har av Skatteverket uppmärksammats på att det registrerade revisionsbolaget Y AB vid tre tillfällen under år 2014 har haft underskott på skattekontot som fått till följd att betalningsanmaningar har skickats till revisionsbolaget. Underskottet uppgick vid avstämning den 6 september 2014 till 404 tkr.

Uppgifterna har föranlett RN att hämta in utskrifter från Skatteverket av revisionsbolagets samtliga transaktioner på skattekontot mellan den 1 januari 2012 och den 17 april 2015. Av kontoutdraget framgår att inbetalningar till skattekontot gjordes för sent med större belopp vid sex betalningstillfällen under år 2014 (samtliga datum nedan avser år 2014). Vid tre tillfällen, i februari, i juni respektive i juli, var förseningen ett fåtal dagar. Det belopp som skulle betalats i augusti, 607 tkr, betalades vid tre tillfällen under de två första veckorna i september. Beloppet som skulle betalas i september, 684 tkr, betalades 14 dagar för sent. Beloppet som skulle betalas i oktober, 646 tkr, betalades vid tre tillfällen under perioden 15 oktober–12 november. I november gjordes inbetalningen med 436 tkr på förfallodagen varvid saldot på skattekontot därefter redovisades med noll kronor.

Med anledning av gjorda iakttagelser öppnade RN detta disciplinärende.

2 Revisionsbolagets yttranden

Revisionsbolaget har, genom sin styrelseledamot, uppgett följande. Revisionsbolaget, som har ca 20 anställda, ingår i en koncern med ca 70 anställda.

Revisionsbolaget har inte tidigare ådragit sig anmärkningar avseende brister i hanteringen av skatteinbetalningar.

Revisionsbolaget blev genom RNs skrivelse uppmärksammad på de konkreta problem som förelåg avseende betalningsrutinerna. Den personal som hanterar revisionsbolagets betalningar hade inte samordnat sina åtgärder på ett sådant sätt att den likviditet som revisionsbolaget hade att tillgå användes på ett fullgott sätt. Under sensommaren hade de två ekonomer som arbetade med ekonomiadministrationen i koncernen semester samtidigt. Betalningsrutinerna för de skattedeklarationer som revisionsbolaget avgett avseende augusti månads källskatt och arbetsgivaravgifter hade därför inte följts. Revisionsbolaget hade tillräcklig likviditet för att kunna hantera revisionsbolagets betalningar. Den 11 november betalades skatter och avgifter för oktober tillsammans med på skattekontot ej tidigare reglerade belopp. Även för december betalades deklarerade belopp i rätt tid.

Rutiner för samordning av skattedeklarationer och betalningar till Skatteverket har setts över i samband med att revisionsbolaget uppmärksammades på de brister som förelåg. Under november förbättrades rutinerna och även uppföljningen från styrelsens sida skärptes. Styrelsen tar numera löpande del av att samtliga betalningar fullgörs i rätt tid.

3 RNs bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) får varning eller erinran ges den som åsidosätter sina skyldigheter som revisor. Om omständigheterna är synnerligen försvårande får auktorisationen eller godkännandet upphävas. I 34 § första stycket samma lag sägs att föreskrifterna i 32 § även gäller för registrerade revisionsbolag.

I ett förarbetsuttalande till 32 § andra stycket revisorslagen sägs att bestämmelsen normalt enbart blir tillämplig inom ramen för revisionsverksamhet1, men att den även aktualiseras om en revisor, vid eller genom utövande av annan verksamhet, har överträtt revisorslagens bestämmelser. Vidare sägs att även andra överträdelser av god revisorssed utanför revisionsverksamheten kan föranleda att en revisor blir föremål för disciplinära åtgärder enligt den aktuella bestämmelsen.2

Av god revisorssed följer ett allmänt krav på revisorer att bedriva sin yrkesutövning under ordnade former och att sträva efter sunda ekonomiska förhållanden.3

Revisionsbolaget har under år 2014 försummat sina ekonomiska angelägenheter vid ett flertal tillfällen genom att inte betala skatter och avgifter med väsentliga belopp i rätt tid. Mot den ovan angivna bakgrunden finner RN att bolaget därigenom har åsidosatt sina skyldigheter som registrerat revisionsbolag. Revisionsbolaget ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Vid bestämmandet av denna åtgärd beaktar RN följande.

Det förhållandet att ett registrerat revisionsbolag inte sköter hanteringen av skatter och avgifter är allvarligt. Försummelserna är dock i detta fall inte av den art eller omfattning att omständigheterna ska ses som synnerligen försvårande. Vid denna bedömning beaktar RN revisionsbolagets uppgifter om att bolagets tidigare betalningsförsummelser berodde på brister i betalningsrutinerna hos revisionsbolaget, att revisionsbolaget i dag har förbättrat sina rutiner och att styrelsens uppföljning av att rutinerna följs har skärpts. Risken för felaktigheter av det slag som tidigare har förekommit framstår därför som liten. Omständigheterna är mot den bakgrunden inte sådana att de aktualiserar ett upphävande av revisionsbolagets registrering. I stället bör revisionsbolaget meddelas varning.

Med stöd av 32 § andra stycket och 34 § första stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN revisionsbolaget varning.

Begreppet definieras i 2 § 8 revisorslagen.

Prop. 2000/01:146 s. 111.

Se FARs rekommendation EtikR 1 Yrkesetiska regler – regel 1.

FARs kommentar

Registrerat revisionsbolag fick behålla registrering trots underskott på skattekontot

Vare sig ett revisionsföretag är registrerat eller inte är det av stor vikt att den interna kontrollen på företaget fungerar och att inga eftersläpningar av skatteinbetalningar förekommer. Det kan noteras att RN tidigare i liknande ärenden har upphävt registreringen för bolaget eller inte beviljat fortsatt registrering. Det är dock svårt att på grundval av detta beslut uttala sig om valet av påföljd är ett tecken på en mildare bedömning från RNs sida.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...