Revisorsnämnden meddelar revisionsbolaget varning.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i avgörandet.

1 Bakgrund

Revisorsnämnden (RN) har av Skatteverket uppmärksammats på att det registrerade revisionsbolaget Y AB vid tre tillfällen under år 2014 har haft underskott på skattekontot som fått till följd att betalningsanmaningar har skickats till revisionsbolaget. Underskottet uppgick vid avstämning den 6 september 2014 till 404 tkr.

Uppgifterna har föranlett RN att hämta in utskrifter från Skatteverket av revisionsbolagets samtliga transaktioner på skattekontot mellan den 1 januari 2012 och den 17 april 2015. Av kontoutdraget framgår att inbetalningar till skattekontot gjordes för sent med större belopp vid sex betalningstillfällen under år 2014 (samtliga datum nedan avser år 2014). Vid tre tillfällen, i februari, i juni respektive i juli, var förseningen ett fåtal dagar. Det belopp som skulle betalats i augusti, 607 tkr, betalades vid tre tillfällen under de två första veckorna i september. Beloppet som skulle betalas i september, 684 tkr, betalades 14 dagar för sent. Beloppet som skulle betalas i oktober, 646 tkr, betalades vid tre tillfällen under perioden 15 oktober–12 november. I november gjordes inbetalningen med 436 tkr på förfallodagen varvid saldot på skattekontot därefter redovisades med noll kronor.

Med anledning av gjorda iakttagelser öppnade RN detta disciplinärende.

2 Revisionsbolagets yttranden

Revisionsbolaget har, genom sin styrelseledamot, uppgett följande. Revisionsbolaget, som har ca 20 anställda, ingår i en koncern med ca 70 anställda.

Revisionsbolaget har inte tidigare ådragit sig anmärkningar avseende brister i hanteringen av skatteinbetalningar.

Revisionsbolaget blev genom RNs skrivelse uppmärksammad på de konkreta problem som förelåg avseende betalningsrutinerna. Den personal som hanterar revisionsbolagets betalningar hade inte samordnat sina åtgärder på ett sådant sätt att den likviditet som revisionsbolaget hade att tillgå användes på ett fullgott sätt. Under sensommaren hade de två ekonomer som arbetade med ekonomiadministrationen i koncernen semester samtidigt. Betalningsrutinerna för de skattedeklarationer som revisionsbolaget avgett avseende augusti månads källskatt och arbetsgivaravgifter hade därför inte följts. Revisionsbolaget hade tillräcklig likviditet för att kunna hantera revisionsbolagets betalningar. Den 11 november betalades skatter och avgifter för oktober tillsammans med på skattekontot ej tidigare reglerade belopp. Även för december betalades deklarerade belopp i rätt tid.

Rutiner för samordning av skattedeklarationer och betalningar till Skatteverket har setts över i samband med att revisionsbolaget uppmärksammades på de brister som förelåg. Under november förbättrades rutinerna och även uppföljningen från styrelsens sida skärptes. Styrelsen tar numera löpande del av att samtliga betalningar fullgörs i rätt tid.

3 RNs bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) får varning eller erinran ges den som åsidosätter sina skyldigheter som revisor. Om omständigheterna är synnerligen försvårande får auktorisationen eller godkännandet upphävas. I 34 § första stycket samma lag sägs att föreskrifterna i 32 § även gäller för registrerade revisionsbolag.

I ett förarbetsuttalande till 32 § andra stycket revisorslagen sägs att bestämmelsen normalt enbart blir tillämplig inom ramen för revisionsverksamhet1, men att den även aktualiseras om en revisor, vid eller genom utövande av annan verksamhet, har överträtt revisorslagens bestämmelser. Vidare sägs att även andra överträdelser av god revisorssed utanför revisionsverksamheten kan föranleda att en revisor blir föremål för disciplinära åtgärder enligt den aktuella bestämmelsen.2

Av god revisorssed följer ett allmänt krav på revisorer att bedriva sin yrkesutövning under ordnade former och att sträva efter sunda ekonomiska förhållanden.3

Revisionsbolaget har under år 2014 försummat sina ekonomiska angelägenheter vid ett flertal tillfällen genom att inte betala skatter och avgifter med väsentliga belopp i rätt tid. Mot den ovan angivna bakgrunden finner RN att bolaget därigenom har åsidosatt sina skyldigheter som registrerat revisionsbolag. Revisionsbolaget ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Vid bestämmandet av denna åtgärd beaktar RN följande.

Det förhållandet att ett registrerat revisionsbolag inte sköter hanteringen av skatter och avgifter är allvarligt. Försummelserna är dock i detta fall inte av den art eller omfattning att omständigheterna ska ses som synnerligen försvårande. Vid denna bedömning beaktar RN revisionsbolagets uppgifter om att bolagets tidigare betalningsförsummelser berodde på brister i betalningsrutinerna hos revisionsbolaget, att revisionsbolaget i dag har förbättrat sina rutiner och att styrelsens uppföljning av att rutinerna följs har skärpts. Risken för felaktigheter av det slag som tidigare har förekommit framstår därför som liten. Omständigheterna är mot den bakgrunden inte sådana att de aktualiserar ett upphävande av revisionsbolagets registrering. I stället bör revisionsbolaget meddelas varning.

Med stöd av 32 § andra stycket och 34 § första stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN revisionsbolaget varning.

Begreppet definieras i 2 § 8 revisorslagen.

Prop. 2000/01:146 s. 111.

Se FARs rekommendation EtikR 1 Yrkesetiska regler – regel 1.

FARs kommentar

Registrerat revisionsbolag fick behålla registrering trots underskott på skattekontot

Vare sig ett revisionsföretag är registrerat eller inte är det av stor vikt att den interna kontrollen på företaget fungerar och att inga eftersläpningar av skatteinbetalningar förekommer. Det kan noteras att RN tidigare i liknande ärenden har upphävt registreringen för bolaget eller inte beviljat fortsatt registrering. Det är dock svårt att på grundval av detta beslut uttala sig om valet av påföljd är ett tecken på en mildare bedömning från RNs sida.