Förordning (2004:330) om inlåningsverksamhet

(senast ändrad genom SFS 2020:1040)

Denna förordning upphör att gälla den 1 januari 2021.

Inledande bestämmelser

1 §I denna förordning avses med

 1. inlåningsverksamhet: sådan verksamhet som anges i 3 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, och

 2. kvalificerat innehav: sådant innehav som anges i 6 § andra stycket lagen om inlåningsverksamhet.

2 §Vad som föreskrivs i denna förordning gäller i tillämpliga delar för utländska företags inlåningsverksamhet genom filial i Sverige.

Register över företag som driver inlåningsverksamhet

3 §Hos Finansinspektionen skall det föras ett särskilt register över företag som driver inlåningsverksamhet.

4 §Registret över företag som driver inlåningsverksamhet förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos Finansinspektionen.

5 §Registret över företag som driver inlåningsverksamhet skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. den kontroll som Finansinspektionen enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet utövar över företag som driver inlåningsverksamhet, eller

 2. information till allmänheten om de företag som registrerats i registret.

6 §Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för registret över företag som driver inlåningsverksamhet.

Förordning (2018:335)

7 §Finansinspektionen skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

8 §har upphävts genom förordning (2018:335).

9 §har upphävts genom förordning (2018:335).

10 §I registret över företag som driver inlåningsverksamhet registreras uppgifter för varje företag.

Registret ska innehålla uppgift om företagets företagsnamn och organisationsnummer.

Förordning (2018:1829)

11 §Finansinspektionen skall underrätta Bolagsverket när ett aktiebolag eller en ekonomisk förening registrerats i registret över företag som driver inlåningsverksamhet. Detsamma gäller när Finansinspektionen stryker företaget ur registret.

Bemyndiganden

12 §Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

 1. vilka uppgifter en ansökan eller anmälan enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet skall innehålla samt vilka handlingar som samtidigt skall ges in till Finansinspektionen, och

 2. vilka upplysningar som ett företag som driver inlåningsverksamhet skall lämna till inspektionen för dess årliga kontroll enligt 14 § lagen om inlåningsverksamhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:335

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

2018:1829

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

2020:1040

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för

  1. ekonomiska föreningar som före ikraftträdandet var registrerade enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet och som inom ramen för en icke-finansiell verksamhet driver inlåningsverksamhet som riktar sig till medlemmar och som bidrar till finansieringen av föreningens verksamhet, och

  2. ekonomiska föreningar som avses i punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1026) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

 3. Den upphävda förordningen gäller till utgången av 2021 för övriga ekonomiska föreningar och aktiebolag som före ikraftträdandet var registrerade enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Om ett sådant företag före utgången av 2021 har gett in en ansökan om tillstånd för bank- eller finansieringsrörelse till Finansinspektionen, gäller dock den upphävda förordningen för det företaget till dess att ansökan har prövats slutligt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...