Denna förordning upphör att gälla den 1 januari 2021.

Inledande bestämmelser

1 §I denna förordning avses med

 1. inlåningsverksamhet: sådan verksamhet som anges i 3 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, och

 2. kvalificerat innehav: sådant innehav som anges i 6 § andra stycket lagen om inlåningsverksamhet.

2 §Vad som föreskrivs i denna förordning gäller i tillämpliga delar för utländska företags inlåningsverksamhet genom filial i Sverige.

Register över företag som driver inlåningsverksamhet

3 §Hos Finansinspektionen skall det föras ett särskilt register över företag som driver inlåningsverksamhet.

4 §Registret över företag som driver inlåningsverksamhet förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos Finansinspektionen.

5 §Registret över företag som driver inlåningsverksamhet skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. den kontroll som Finansinspektionen enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet utövar över företag som driver inlåningsverksamhet, eller

 2. information till allmänheten om de företag som registrerats i registret.

6 §Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för registret över företag som driver inlåningsverksamhet.

Förordning (2018:335)

7 §Finansinspektionen skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

8 §har upphävts genom förordning (2018:335).

9 §har upphävts genom förordning (2018:335).

10 §I registret över företag som driver inlåningsverksamhet registreras uppgifter för varje företag.

Registret ska innehålla uppgift om företagets företagsnamn och organisationsnummer.

Förordning (2018:1829)

11 §Finansinspektionen skall underrätta Bolagsverket när ett aktiebolag eller en ekonomisk förening registrerats i registret över företag som driver inlåningsverksamhet. Detsamma gäller när Finansinspektionen stryker företaget ur registret.

Bemyndiganden

12 §Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

 1. vilka uppgifter en ansökan eller anmälan enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet skall innehålla samt vilka handlingar som samtidigt skall ges in till Finansinspektionen, och

 2. vilka upplysningar som ett företag som driver inlåningsverksamhet skall lämna till inspektionen för dess årliga kontroll enligt 14 § lagen om inlåningsverksamhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:335

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

2018:1829

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

2020:1040

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för

  1. ekonomiska föreningar som före ikraftträdandet var registrerade enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet och som inom ramen för en icke-finansiell verksamhet driver inlåningsverksamhet som riktar sig till medlemmar och som bidrar till finansieringen av föreningens verksamhet, och

  2. ekonomiska föreningar som avses i punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1026) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

 3. Den upphävda förordningen gäller till utgången av 2021 för övriga ekonomiska föreningar och aktiebolag som före ikraftträdandet var registrerade enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Om ett sådant företag före utgången av 2021 har gett in en ansökan om tillstånd för bank- eller finansieringsrörelse till Finansinspektionen, gäller dock den upphävda förordningen för det företaget till dess att ansökan har prövats slutligt.