Innehåll

Skattenytt nr 1–2 2005 s. 2

Sture Bergström in memoriam

Professor Sture Bergström avled den 10 november 2004 58 år gammal. Han var vid sin bortgång professor i finansrätt vid Lunds universitet

Sture Bergström hade en förmåga utöver det vanliga, lämpad just för universiteten. Yrkesvalet var säkerligen också naturligt för honom. Uppvuxen i Uppsala i en akademikerfamilj visste han vad som krävdes samtidigt som han kände sin egen förmåga. Alla som träffade honom tidigt i hans akademiska karriär insåg också att han valt rätt. Han passade för akademisk forskning och undervisning. Han kom till en miljö där hans talanger fick utvecklas maximalt.

Som lärare tjänstgjorde han vid flera av landets utbildningsanstalter för jurister. En tid under första hälften av 1970-talet vikarierade han som lärare vid den juridiska fakulteten i Stockholm i finansrätt. Han fortsatte sedan vid Uppsala universitets juridiska fakultet där han verkade som forskare och lärare fram till mitten av 1990-talet, då han utnämndes till professor i finansrätt vid Lunds universitet och där han sedan tjänstgjorde fram till sin död. Under senare år hade han också nära samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping och deltog i verksamheten där, främst som handledare till doktorander. I över 30 år utbildade han juris studerande och många i dagens juristvärld minns honom och är tacksamma för vad han gett dem. Han tillhörde den grupp av akademiska lärare som kunde räkna med att träffa gamla elever varhelst han rörde sig i Sverige.

Sture hade i vissa frågor bestämda uppfattningar och försökte då på sitt stillsamma sätt övertyga. I allmänhet var han dock en lyssnare, som vägde argument för och emot, innan han tog ställning. Han var alltid road av att delta i diskussioner som rörde frågor inom de delar av juridiken som intresserade honom.

Det talas ofta om behovet av rörlighet inom universitetsvärlden. I alla högtidliga sammanhang framhävs vikten av att akademiker får möta nya miljöer. Tyvärr är dock denna rörlighet mer teori än praktik. En akademiker flyttar i allmänhet ogärna på sig. Det man har vill man behålla. Här var emellertid Sture ett föredöme. När han flyttade hade han förmågan att förnya sig samtidigt som han var mån om att behålla sådant som han ansåg vara viktigt och bra. Han fick då själv nya impulser samtidigt som han kunde föra med sig förslag till förbättringar till den institution han kom.

Det finns mycket beröm att ösa över Sture. Han skötte utmärkt alla sina akademiska uppgifter. Han var alltid lojal mot sin institution och påtog sig uppgifter i styrelser och andra organ. Under en period var han ordförande för den stiftelse som har yttersta ansvaret för utgivandet av Skattenytt. Han var dessutom under alla år en trofast medarbetare i tidskriften. Hans första artikel var införd år 1976 och hans sista bidrag fanns i nummer 12/2004.

På ett område stod han främst. Hans förmåga att uppmuntra och entusiasmera doktorander var oöverträffad. Han var så uppskattad att andra lärosäten än hans eget anlitade honom som handledare. Sture förenade ett sunt omdöme och goda fackkunskaper med ett genuint intresse för doktorandernas arbete. De kunde all tid räkna med en snabb reaktion på de manus de gav honom för kommentar. Till detta kom att han hade ett oändligt tålamod. Beröm och kritik förde han fram allt efter vad han tyckte de förtjänade. Vad de alltid visste var emellertid att de hade en ärlig handledare som ville deras eget bästa och som hade förmågan att leda dem fram till en framgångsrik disputation.

På det vetenskapliga området spände hans produktion genom åren över betydelsefulla delar av finansrätten och det är här han lämnat de viktigaste avtrycken. Men hans arbeten var inte enbart koncentrerade på skatterättsliga frågor. I sin doktorsavhandling från år 1979, Skatter och civilrätt, analyserade han således elegant även centrala avsnitt av civilrätten. Han studerade i avhandlingen bland annat rättshandlingars skatterättsliga innebörd och kom där fram till viktiga slutsatser om hur Regeringsrätten tillämpar civilrättsliga begrepp i skattesammanhang. Han diskuterade vidare hur begreppen gåva och blandat fång kommit att få en skatterättslig innebörd. Frågor om äganderättens övergång blev också föremål för undersökning. Genom att belysa dessa spörsmål kom han naturligtvis in på allmänna frågor rörande tolkning av skattelag. Intresse för dessa frågor släppte han aldrig och flera artiklar i ämnet publicerade han under årens lopp.

Sitt intresse för förhållandet mellan skatterätt och civilrätt behöll han också. År 1984 publicerade han boken Ogiltighet ur civilrättslig och skatterättslig synvinkel. Även här var det regelsystemen i skatterätt och civilrätt som han jämförde på ett antal områden, nu inom fastighetsrätt, familjerätt och associationsrätt.

Men Sture hade även ett stort intresse för offentlig rätt. Under sin tid i Uppsala kom han därför att syssla med konstitutionella frågor och vikarierade i olika perioder som professor i offentlig rätt. Sture lämnade också, såväl i sin egen forskning som i sin egenskap av forskningsledare, viktiga bidrag till en vidare offentligrättslig belysning av skatterättsliga frågor.

I Lund såg han snart möjligheten till samarbete med danska kolleger och utvecklade detta föredömligt. Hans intresse för EG-skatterätt blev stort.

Sture framhävde aldrig någonsin sig själv. Det fanns ett ödmjukt drag hos honom. Kampen om uppmärksamhet var honom fjärran.

Vi – och många med oss – minns Sture som en god kollega och vän som alltid fanns till hands både för vetenskapliga diskussioner och för trevliga stunder i sällskapliga sammanhang. Vi saknar honom.

Nils Mattsson

Robert Påhlsson

Bertil Wiman

Redaktörer Nils Mattsson, Robert Påhlsson, Bertil Wiman

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...