SkatteNytt nr 5 2007 s. 278

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm.

Alhager, Eleonor; Kleerup, Jan; Melz, Peter & Öberg, Jesper, Mervärdesskatt i teori och praktik. Norstedts Juridik, 2007, 265 s.

I denna bok presenteras gällande svensk lagstiftning, EG-rätt och relevant rättspraxis avseende mervärdesskatt. Boken är en uppföljare till boken ”Handbok i mervärdeskatt” (Kleerup/Melz, Juristförlaget, 1992). Utmärkande för den boken var kombinationen av teoretiskt och praktiskt inslag, vilket har bibehållits i denna bok. Boken är indelad i en allmän del och i en särskild del. I den allmänna delen behandlas mervärdesskattens syfte och utformning, principer, rättskällor samt skattskyldighet och avdragsrätt. I den särskilda delen ges fördjupade redogörelser för ett urval av aktuella problemområden, t.ex. företagsförvärv, gränsöverskridande transaktioner och fastigheter.

Edvardsson, Leif & Eriksson, Asbjörn, Övningsbok i beskattning 2007/2008 års taxering. Studentlitteratur, 31 upplagan, 2007, 144 s.

Boken består av övningsuppgifter i beskattningsrätt och skatterätt. Uppgifterna är avsedda att utgöra ett naturligt komplement till litteratur inom skatteområdet för den som vill sätta sig in i skattereglernas praktiska funktionssätt. Boken är i första hand skriven för grundkurser i beskattningsrätt och skatterätt på högskole- och universitetsnivå.

Edvardsson, Leif & Eriksson, Asbjörn, Lösningar till övningsbok i beskattning 2007/2008 års taxering. Studentlitteratur, 27 upplagan, 2007, 147 s.

Boken innehåller lösningar till övningsuppgifter i författarnas Övningsbok i beskattning 2007/2008 års taxering.

FARs Insolvensvolym 2007. FAR Förlag, 2007, 677 s.

Denna regelsamling innehåller såväl EU-regler och svensk lagstiftning som myndighetsföreskrifter på detaljnivå för det insolvensrättsliga området. En inledande översikt följs av andra anvisningar av praktiskt slag samt sökordsregister. Årets upplaga har kompletterats med regler om skuldsanering. Boken är uppdaterad per den 1 januari 2007.

FARs Samlingsvolym 2007 del 2. FAR Förlag, 2007, 755 s.

Boken innehåller regler om god revisionssed och god revisorssed. Här återfinns inom området relevanta författningar, Revisorsnämndens föreskrifter samt rekommendationer och uttalanden från FAR. Samlingsvolymen del 2 innehåller dessutom samtliga RS Revisionsstandard i Sverige. Boken är uppdaterad per den 1 januari 2007.

FARs Skattevolym 2007. FAR Förlag, 2007, 680 s.

Boken innehåller centrala regler på skatteområdet, t.ex. lagar om inkomstskatt, moms, taxering, skattebetalning och deklarationer. Skattelagarna kompletteras med en pratisk faktasamling som kortfattat beskriver skatter, räntor och avgifter på ett pedagogiskt sätt. Boken är uppdaterad per den 1 januari 2007.

Simontacchi, Stefano, Taxation of Capital Gains under the OECD Model Convention – With special regard to Immovable Property. Kluwer, 2007, 415 s.

I boken skriver författaren om artikel 13 i OECDs modell för beskattning. Definitionen av kapitalvinst och omfattningen av artikel 13 analyseras. Vidare görs en grundlig genomgång av hur artikel 13 förhåller sig till kapitalvinster vid avyttring av fast egendom och aktier i fastighetsförvaltande företag.

Ulrika Gustafsson Myslinski

Jur. kand. Ulrika Gustafsson Myslinski är doktorand i skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...