I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm.

Alhager, Eleonor; Kleerup, Jan; Melz, Peter & Öberg, Jesper, Mervärdesskatt i teori och praktik. Norstedts Juridik, 2007, 265 s.

I denna bok presenteras gällande svensk lagstiftning, EG-rätt och relevant rättspraxis avseende mervärdesskatt. Boken är en uppföljare till boken ”Handbok i mervärdeskatt” (Kleerup/Melz, Juristförlaget, 1992). Utmärkande för den boken var kombinationen av teoretiskt och praktiskt inslag, vilket har bibehållits i denna bok. Boken är indelad i en allmän del och i en särskild del. I den allmänna delen behandlas mervärdesskattens syfte och utformning, principer, rättskällor samt skattskyldighet och avdragsrätt. I den särskilda delen ges fördjupade redogörelser för ett urval av aktuella problemområden, t.ex. företagsförvärv, gränsöverskridande transaktioner och fastigheter.

Edvardsson, Leif & Eriksson, Asbjörn, Övningsbok i beskattning 2007/2008 års taxering. Studentlitteratur, 31 upplagan, 2007, 144 s.

Boken består av övningsuppgifter i beskattningsrätt och skatterätt. Uppgifterna är avsedda att utgöra ett naturligt komplement till litteratur inom skatteområdet för den som vill sätta sig in i skattereglernas praktiska funktionssätt. Boken är i första hand skriven för grundkurser i beskattningsrätt och skatterätt på högskole- och universitetsnivå.

Edvardsson, Leif & Eriksson, Asbjörn, Lösningar till övningsbok i beskattning 2007/2008 års taxering. Studentlitteratur, 27 upplagan, 2007, 147 s.

Boken innehåller lösningar till övningsuppgifter i författarnas Övningsbok i beskattning 2007/2008 års taxering.

FARs Insolvensvolym 2007. FAR Förlag, 2007, 677 s.

Denna regelsamling innehåller såväl EU-regler och svensk lagstiftning som myndighetsföreskrifter på detaljnivå för det insolvensrättsliga området. En inledande översikt följs av andra anvisningar av praktiskt slag samt sökordsregister. Årets upplaga har kompletterats med regler om skuldsanering. Boken är uppdaterad per den 1 januari 2007.

FARs Samlingsvolym 2007 del 2. FAR Förlag, 2007, 755 s.

Boken innehåller regler om god revisionssed och god revisorssed. Här återfinns inom området relevanta författningar, Revisorsnämndens föreskrifter samt rekommendationer och uttalanden från FAR. Samlingsvolymen del 2 innehåller dessutom samtliga RS Revisionsstandard i Sverige. Boken är uppdaterad per den 1 januari 2007.

FARs Skattevolym 2007. FAR Förlag, 2007, 680 s.

Boken innehåller centrala regler på skatteområdet, t.ex. lagar om inkomstskatt, moms, taxering, skattebetalning och deklarationer. Skattelagarna kompletteras med en pratisk faktasamling som kortfattat beskriver skatter, räntor och avgifter på ett pedagogiskt sätt. Boken är uppdaterad per den 1 januari 2007.

Simontacchi, Stefano, Taxation of Capital Gains under the OECD Model Convention – With special regard to Immovable Property. Kluwer, 2007, 415 s.

I boken skriver författaren om artikel 13 i OECDs modell för beskattning. Definitionen av kapitalvinst och omfattningen av artikel 13 analyseras. Vidare görs en grundlig genomgång av hur artikel 13 förhåller sig till kapitalvinster vid avyttring av fast egendom och aktier i fastighetsförvaltande företag.

Ulrika Gustafsson Myslinski

Jur. kand. Ulrika Gustafsson Myslinski är doktorand i skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm.