I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Centrum för Skatterätt, Box 512, 751 20 Uppsala.

Antonson, Jan, Förmåner – Stora uppslagsboken. Tholin & Larsson, 9 upplagan, 2008, 1 000 sidor.

I denna bok ges en utförlig redovisning av skattereglerna på förmånsområdet per den 1 januari 2009. Boken är rikligt försedd med exempel och kommentarer.

Antonson, Jan & Rydin, Urban, Skatt på skog – enskild näringsverksamhet. Tholin & Larsson, 2008, 700 sidor.

Boken syftar till att vara en handbok med omfattande redovisning av reglerna för skogsbeskattning av enskilda näringsidkare.

Backman, Christina, m.fl., Stiftelsehandboken. Norstedts Juridik, 2008, 196 sidor.

Denna bok är avsedd att vara en heltäckande introduktion och handledning om stiftelser. I den behandlas områdena skatterätt, civilrätt, redovisning och revision. En detaljerad genomgång görs av frågorna om kapitalförvaltning och utdelningspolitik. Vidare behandlas hur bildandet och det praktiska arbetet i en stiftelse går till. Boken innehåller lagtextbilagor.

Dahlman, Roland, Handbok i internationell pensionsbeskattning. Norstedts Juridik, 2008, 158 sidor.

I boken beskrivs svensk inkomstbeskattning, enligt gällande intern rätt och de svenska skatteavtalen, av pensioner från svenska och utländska försäkringsgivare till fysiska personer som tidigare varit skattemässigt bosatta i Sverige.

Fyhr, Karin, m.fl., Avdrag 2009 – Uppslagsbok för företag och privatpersoner. Björn Lundén Information, 14 upplagan, 2008, 301 sidor.

I boken behandlas vad som är avdragsgillt och vad som inte är avdragsgillt i deklarationen. I den nya upplagan beskrivs de beslutade och föreslagna ändringarna inför taxeringen 2009 (inkomståret 2008).

Fyhr, Karin, m.fl., Skattenyheter 2009 – skatter, personal, redovisning och juridik. Björn Lundén Information, 14 upplagan, 2008, 144 sidor.

I denna bok beskrivs de nya skatteregler som börjar gälla vid årsskiftet 2008/2009. Den tar upp alla de viktigaste beslutade och föreslagna ändringarna för inkomståret 2009 och framåt. Även de viktigaste reglerna och nyheterna inför deklarationen i maj 2009 tas upp.

Kindlund, Peter, m.fl., Skatte- och deklarationshandboken 2009. Tholin & Larsson, 33 upplagan, 2009, 850 sidor.

Den nya upplagan har uppdaterats med alla beslut från höstriksdagen 2008. Redovisningen i boken presenteras i sitt sammanhang för inkomståret respektive taxeringsåret.

KPMG Momshandboken. KPMG, 6 upplagan, 2008, 458 sidor.

KPMG:s momshandbok kommenterar regelverket för mervärdesskatt, tull och punktskatter. Bland nyheterna i denna upplaga återfinns de nya reglerna för byggbranschen samt reglerna om uttagsbeskattning och omvärdering av beskattningsunderlaget.

Rydin, Urban & Båvall, Bertil, Beskattning av ägare till fåmansföretag. Norstedts Juridik, 2 upplagan, 2008, 445 sidor.

I den andra upplagan har boken uppdaterats med rättsfall fram till den 1 juli 2008. Den nya tillfälliga lättnaden vid avyttringar av kvalificerade andelar i fåmansföretag som skall tillämpas t.o.m. år 2009 åskådliggörs med ett antal praktiska exempel. Boken innehåller också ett nytt kapitel som behandlar olika frågeställningar vad gäller obestånd. Även i övrigt har boken omarbetats och utvecklats.

Jur. kand. Martin Berglund är doktorand i finansrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.